Způsob pozitivního podávání nitě z cívky do pracovních jehel plochého pletacího stroje

Číslo patentu: 268326

Dátum: 14.03.1990

Autori: Balšík Pavel, Povolný Jiří, Jelínek Rudolf, Smejkal Vladimír

Je ešte 2 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

vynález sa týká způsobu pozitivního podávání nite na plochen pletecím stroji, který je vybaven podevecí jednotkou pre vedení a podávání nite z cívky do pracovních jehel stroje, Podevecí jednotka obsahuje alespoň jeden unáeecí váleček, po jehož povrchu ee při pletaní odvaluje alespoň jeden přítlaěný váleček. ktorý je ovládán spínacín elementen, například V podobe elektromagnetu, Funkce účinne fungujícího podávacího zařízení apočíve v podatatném zlepšení podmínek při platení tím, že snižuje tehovou sílu v přívodnín systému zpracovávené nite a zajišťuje zprecováváni stanovená konatantní délky nite ne očko pleteniny. Na plochám platacín etrojiprovádí podávací zařízení dodávku nite z jedná strany stroje vzhledem k jejímu přívodu k pracovnín jehlán, což klade vysoke požadavky na hladký e stajnomerný průbeh podávání. Při pozitivním podávání nite z cívky do pracovních jehal plocheho pletacího stroje je nutno zabezpečit několik základních podmínek, například rychlost podávání v zevislosti na rychlosti saní nebo zajištěná napnutí nite při pohybu vodičú smeram k podàvacínu.zařízeni před zečetkem platení, jakož i vyšší rychlost podevání nite při pohybu aení směrem od podávecího zařízení. Přitom na být podávání nite přizpůaobeno požadavku na vytvoření konstantní tahove síly v niti s minimálním kolísáním V prdbehu platení každého řádku, U známeho pozitívního podávání nite na okrouhlen pletacín stroji moderního provedení, při kterém se však přerušovená dodávka nite neuvažujaa sa délka podávané nite porovnává e ideální délkou, udanou počítačem, Na základě rozdílu mezi skutočnou a požadovanou délkou se podávecí zařízení zpetne ovláda, V tomto případě se rychlost podávání mení plynule s v malých mezích. Optimální činnoat pozitivního podávání nite a definovenou spotřebou na očko předpokládá na plochám pletacím stroji speciální zařízení ee schopností registrace a vyhodno~ cení všech atevů platení, kterými ja podmíneno dokonale řízení funkce podávacího zařízení. Jde o menitelnou pracovní šíři plateniny, přerušovený cyklus platení. použití několika vodiča, platení více systémů. rozdilnou rychlost nití podle smeru pohybu aaníepod, Z odborne e patentove literatury je známe zařízení pro pozitivní podávání nite na plochých pletacích strojích, založená na principu mechanického svázání pohybu eani stroje s podevecím ůetrojím. Pro pozitivní podávání je použito dvou sad podevecích koleček. Každá sada slouží pro platení v jednom smeru, takže jedna sada koleček podevá nit při zdvíhu sení doprava, druhá sade pro zdvih v opačnem smeru, přičemž je využíto principu sevření nite mezi spodním neháneným e hornín přítlečným kolečkem, zapnutí anebo vypnutí přítlačnehe kolečka je provedsno elektromagnstem a vratnou pružinou. Spodní kolečka jsou nahánena pomocinekonečnáho řetezu, který ae pohybuje podel cele šiře plocháho pletacího stroje a zároveň pohání sene. Takto je udržována shodná relativní rychlost mezi horními přitlačnými kolečky a sanemi stroje, Přítlačná kolečka jsou ovládene solenoidy, ktere se uvádejí do činnosti podle poloh mikroapínačů nad obena okraji pleteniny. Při přejezdu vodiča nite nad okrajom pleteniny sa udelí mikrospínačsn ímpula pro aktivaci solenoidu, Při zmene šíře plateniny se poaunuji rovněž mikrospínače nad okraji plateniny. Popesne, v podstate mechanické uspořádání podávecího zařízení, je však aložite e pro svou správnou funkci vyžaduje pomocnéprostředky, Při vätšin rozsahu epotřeby nite ne očko, přeeehující průměr pou~ žitáho hnacího kolečko, je nutná změna základního převodu ozubenýei koly, čímžje toto zařízení využítelně pouze pro onezený rozsah velikosti oček při zvolenee základní převodu ozubených kol.Řešení si vytklo odstranit uvedene nedostatky známeho mechanického způsobu pozitivního podávání nitě ne plochén pletecím stroji včetně zjednodušení činnosti jednotlivých funkčních uzlú e k tomu účelu využít eyšlenku uplatnění progranovatelnáho řídícího centre stroje při synchronizeci změn rychlosti podávání nite pleteoín jehlán stroje. V rámci tohoto záněru bylo třeba zajistit ř 1 dící elektronikou eimo jiné řízení okamžiku podávání kterákoliv zeřezené nite v závislosti na její vazbě pletecíe strojom e ohledee na smer pohybu platení. To znamená, aby při pohybu ve směru od podávacího zařízení byl zajištěn součet rychlostí epotřeby nite e rychlostí pletecího eyeténu, zatíaco při opećnám sně ru pletení rychloet potřeby nite byle zeenšena o rychlost pohybu pletecího eyetómu.Ke eplnění vytčených cílo řešení problematiky směřuje způsob pozítivního podávání nite z cívky do pracovních jehel plocháhe pleteciho stroje, ktorý ja vybaven podávaní jednotkou s alespoň jedním unášecín válečkam, po jehož povrchu ee při pletení odveluje alespoň jeden přítlečný váleček. Tento přítlečný váleček je ovleden apínecíe elamenten, například elaktromagnetem. Doeednutí alespoň jednoho volně rotujícího přítlačnáho válečku ne povrch rotujícího unàšecího válečku, jekož i vypínâní volně rotujícího přítlečného vàlečku pro obe smäry platení ee ovládá progrnnově řízenýn opínecím elementem, např. elektromagnetem.Podstata řešení spočivá v ton, že rychlost otáčení unášeciho válečku se naetevuje při platení elektronicky, a to jednak v průběhu zdvíhu sení stroja e nezávisle na rychlosti probíhejícího zdvihu sení stroje e jednak před započetím následujícího zdvihu sení stroje.výhodou řešení podle vynálezu je, že otáčky unàšecího vàlečku nejsou vyvolány mechanickým převodem od náhonu sení stroje, ale jsou ovládány elektronicky,Otáčky unášecího váleěku lze na rozdíl od mechanických pozitivních podevačú nití něnit 1 błhen jednoho přejozdu sení. vzhledem k tomu, že rychlost otáčení unáěecího válečku je neustále vypočitáváne v přadstíhu před okemžitýni otáčkemi tohoto válečku. je možno unášecí váleček předtáčet ne nejbližší žádené otáčky. a tím dosáhnout podávání ideální délky nítě během cele doby podávání, Navrhovaný způeob pozitívního podávání tedy umožňuje platení nejen hladkých,ale i vzorovaných plotenin a platení více dílů pleteniny během jednoho přejezdu saní. Pleteni vzorovaných pletenin mechanický podeveč neumožňuje, Bližší vysvětlení principu řešení e zároveň podeteyy vynálezu je zřejne z výkreaů, ktere znázorňují na obr. 1 příklednó provedení podevacího zařízení naplochem pletecín stroji, na obr. 2 zvolený příkled průběhu střední rychlostí nitě během platení e na obr. 3 funkční echáne řízení podávacího zařízení e jednímpřitlečným válečken, Na obr. 1 je scheneticky znázornšno situace před pohybom zánkových eoni plochého pleteciho stroje směrem zleve doprava po odvinuti potřebnáho ůaeku nitě 5 z civky ł do vodiče á, kdy nit 5 je v klidu a provlečeno přiton vodicio oćken g, brzdičkou 3 e okom ävihedle 5. Ppdávoci âetrojí se skládá z unášeciho válečku §, ned který těsně prochází nit 3, připrovená pro pleteni ve eměruVzleve doprava, Unášeci válečok § je poháněn olektromotoreu Z e reguleci otáčok, řizených podle potřeby odběru nitö do stroje počitečen. Ned unášecim Válečkem § je umietěno podávnci zařizen, sestávejici z přitlečného válečku §,ovládaného pro cyklus ploteni epinauim proetředken, napr. elektromegnetow g. Pro dodržaní konstontni tehová sily podávané nitě 5 je zeřezeno před podávecim zeřizenim čidlo lg, která tehovou silu podávané nite 5 něři o konpenzuje jeji vliv změnou otáčok unášeciho válečku §. vodič § je povnč epojen e vodičovou schránkou §L kterä so v neznačená polozo opirá o vodičovy náreznik lg, jehož poloha je zejiětěna na vodici liště ll. zámková eaně lg stoji v levá krajni polozo před svým pesouvánin směrem doprava, při kterém neznázornäne zámky vedou jehly li, uložená pohyblivä v drážkách jeholniho lůžka lg. Na obr. 1 je vyznačen levý okraj ł§hotová pleteniny lg. Nad očkotvornýni mechanismy pleteciho stroje je umietěn bneci necheniemue pro pohyb zánkových sani lg, to je ozubená kolo łz o část hnnciho řetäzu lg.Na obr. 2 je graficky znázorněn proběh etředni rychlosti nitě 5 během pleteni dvou řádků jednolicni pleteniny. středni-rychlosti nitč rozumine průměrnou rychlost nitě 5 během přejezdu jedné jehplni rozteče zámkovými eaněmi lg, Počátečni stav je znázorněn na obr, l 5 Irajni polohou zánkových eoni lg v levá ůvrati a e naetevonin vodiče § o několik jehelnich rozteči před levým okrajom ł§p 1 eteniny lg. Při rozjezdu zámkových sani lg eměren doprave stoji vodič Q těeně vedle vodičovóho nárezníku lg. nit ae neodebirá. Při přejezdu zámkových eoni lg nad vodičom § se tento uchopi e začne se pohybovat rychlosti zámkových seni V Nit se stálo neodobirá, situaci, kdy se nit 5 neodebirú, znázorňuje ůeek gfha obr. 2, Rychlost nitě 5 v ůeeku 5 je tedy nulováV - 0. (I) Od okamžiku, kdy vodič § dojede k okraji ł§pleteniny lg se začne nit Ndñsledkem pohybu vodiče § vytehovat z civky l rychlosti dvakrát tak velkou,-než Jakou ee pohybuji zámková seně lg při zanedbáni nepatrnáho ůhlu sklonu nitě 5,která vycházi z vodiče §. Pohybuji-li se zámková seně lg rychlosti VS. pohybu jo se rovněž vodič § rychlosti V 8 a nit g je z civky l vytehována rychlostiTuto situaci znázorňuje úsek g grafu na obr. 2. Vodič § byl nesteven o několik jehelnich rozteči před prvni krejni Jehlou li, Až tuto vzdálenost urazi e prvni Jehle li začno plást, střední rychlost X nitě 5 se-zvětši na hodnotu so vo . V n k -ą-nu- ý Vs ndkdo v - rychlost nitě (m.s 1), k - aktuální počet jehel, které v danom okamžiku zatahuji najednou. 15 K L n (dáno polohou sani vůči johlám), so - spotřeba nitěne očko pleteniny (mm). so d. vs - rychlost eani (n.e° 1), n - maximální počet jehal v zatahu (dano konstrukcí stroje), d - vzdálenost aazí dvěma jehlani, tj, rozteč (nn), Přiolušný ůaek grafu na obr, 2 je E.V okamžiku, kdy přaatane plast posledni jehla łg, je ještě ni g vytahovana v důsledku pohybu vodiča g do jeho krajni pravá polohy opět rychlostíVIZV., což odpovídá Goeku g podle grafu na obr. 2 S ukončením pohybu vodiča g u pravého naznázorneneho vodičového narazníku končí í pohyb nitě g n zankove aaně łg přajíždłjí přaa pravou ůvrař, viz ůeek g grafu na obr. 2, rychlost nitůPo přejatí pravá ůvratě sa zámková aaně łg pohybují zpět, tj. zprava dolava. Do přejazdu zamkovýoh aaní łg nad vodičom 5 aa nit g nepohyhuja. Avšak od okamžiku, kdy začne být vodičunáäen zámkovými cenami 13 onňrao doleva k plotanině 16, je nít g uvolňována a muei být vytahována, Tento pitný pohyb nitl g ja u klasického provedení na ploohém pletacim stroji zajiätňn napínačam nítl,například švihadlom g, čamuž odpovídá ůeak f grafu na obr, z. 0 rychlostí nítö g lze psátv - - 2 vs. (IV) kde Vs ja rychlost záwkových saní łg.V okamžiku, kdy vodič š přajadu nad pravým okrajom pletaniny łg, sa pohyb nitě g zastaví, při dalším pohybu vodiče g jím nit g volně pru-chází, Rychlost nitě g jePřojazdem vodiče § nad okrajom plataniny łg až do konce přejezdu zámkovych aaní Q končí složka ryohloeti nítě g, způsobené vodičom 5 a dále se uplatňuje pouze zložka, vyvolaná vlastni plataním. Ta sa projoví v okamžiku,kdy vodič 5 odjal o doatatečnou vzdálenost od okraja pleteniny ä do oblastí platení a prvni jehla a na pravém okraji začíná plast, víz ůaak g grafu na obr. g. o rychlosti g nitě g platíkde l, k. so, VB, 5,5 mají stejný význam jako při výpočtu rychlostí nítě g v úseku g.pod.e vztahu (In).

MPK / Značky

MPK: D04B 15/38

Značky: cívky, způsob, podávání, pracovních, stroje, pletacího, nitě, jehel, plochého, pozitivního

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/10-268326-zpusob-pozitivniho-podavani-nite-z-civky-do-pracovnich-jehel-plocheho-pletaciho-stroje.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob pozitivního podávání nitě z cívky do pracovních jehel plochého pletacího stroje</a>

Podobne patenty