Nožové těleso, zejména pro uhelné pluhy

Číslo patentu: 268174

Dátum: 14.03.1990

Autori: Breuer Oswald, Steinkuhl Bernd, Rassmann Christoph

Je ešte 2 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

vynělez aa týká noževtho těrleee. zejnene pro uhelně pluhy e podobne etroje, ktera eeetivá z držeku e nože uloženlho v kepee držáku, přičenž držák je vzadu opetřen opěrnou plochou pro nož e ve eněru řezu ne čelní etreně atojinou e čelníe otvore- pro obloukový klin. ktery lze zerezit do obloukovd klínově nazory eazi etojinou e čelní plochou nože.Nožovd těleae tohoto druhu, kterých ee používá při podzemní těžbě uhlí e jiných aiñerálo, ktere ee dají tínto zpoeobee odřezávet, petří ke etevu techniky popeenáeu nepříkled v něeeckea epiea D 05 č. 32 09 411 a príncipiálně ee oavědćile při těžbě v dolech. Třací eíly, která působí v doeledku klínovdho účinku obloukovúho klinu, obecně otočí k zajištění obloukověho klinu běheo těžby v kepee drieku. ae věek velice obtížné upnout pevně e epolehlivě ndž v kepea držóku tak, eby tote upnutí vydrželo delěí dobu. Ukázalo ee. že žívotnoet nože lze neočekdveně zvýěit tehdy, když ee podaří zejietit pevnou polohu nože v kepeo po celou dobu jeho životnosti z tohoto dovodu bylo vyvínute razně fungujicí pojietná ůetrojí, popeená nepříkled v něneckěe epiee DOS č. 34 40 446, která nejí zebránit uvolnit pevná upnutí eezi nožee e kepeou. zejíětěnd obloukovýn klinen, Poněrně dobrých výeledkd bylo doeeženo pojietnýe ñetrojíe, kde ve slepén otvoru ne vydutd čelní ploěe nože je uložen plastový blokovecí díl. ktorý vyčnivá o nepetrnou vzdálenost ze elepeho otvoru e spolupracuje ee zeekakovocim ozuüenin ne vypukle vnější ploše obloukováho klinu, oo plastováho blokoveciho dilu je veezen pojietný kolik, který rovněž zapadá do zeekekovecího ozubeni obloukového klinu e zvyšuje blokoveci účinek pcjietného ústrojí. Popsená opatření vedou v prexi k tomu, že při provozu dochází podetetně řidčeji k uvolnění obloukového klinu, takže trvanlivoet nožů ea podetetně zvýšila. Nícmáně ještě pořád dochází ke ztretě nože uvolněníe obloukováho klinu, Očeleo vynálezu je zlepšit nožové těleso uvedeného druhu tak, eby upnutí nože v kepse držáku bylo zejištěno i při extrénně vysokém zetíženi. Podetete vynálezu spočíva v ton, že vnější obleeti obloukoveho klinu doaedaji jak na etojinu držáku, tak ne čelní etěnu nože, přičemž střední část ob loukovdho klinu doeede ne etojinu držáku e/nebo ne čelní plochu nože e moze-vynález vychází z poznetku, že dosednutí e tedy upnutí obioukového klinu v klinové mezeře mezi nože a držáken po celé ploše nelze v důsledku výrobních tolerpnci v podstetě nikdy dosáhnout, takže neexistují přesně definovaná místa,která přenóěejí eílu. Lze vycházet z toho, že hlevni upínecí sila u tohoto známého nože je přenášene přibližně v rovině mezi zadnim mistem opřeni dřiku nože o držák e mezi střední částí obloukováho klinu. U známého nožováho držáku je tedy nůž opřen v kepae prakticky ve dvou místech. opatření podle vynálezu umožňují přeněnit toto nopřesně definované dvoubodovó upnutí v přesně definovaná třibodová upnutí. Tím dochází k podetetně ůčinnějšímu upnutí v dosledku větší. dosedecí plochy obloukového klinu jak na noži, tok ne kapsa, e tedy ke zvýšené eamoevornoeti obloukováho klinu v klinové mezeře. Krome toho je dřík nože zatěžován upínací silou podstetně etejnoměrněji, takže neni třeba se obávat zloeaní dřiku. současně ee podstetně zmanši jev opočívojící v tom, že obloukový klinv doalodku kaito při provozu ae vyaouve z klinové nazory, protože v uapořàdění podla vynilozu axiatují dvě přeaně definovaná aíota, kde oo přanlěí oíla.Aby atřední Coat obloukovóho klínu přilěhola o aazerou na otojinu držúku nože. lze nožová těleao uopofúdat tak, že vydutá vnitřní plocha atředni číati obloukovdho klínu je poaunuta dozadu oproti vypuklě zadní ploěa otojiny držíku. stojniho účinku so doaohno tehdy. když atřodni ćiot vypuklo zadní plochy atojiny držtku. která odpovídá atředni Elati obloukověho klinu, je poaunvta dozadu oproti vydutd vnitřní plola obloukovóho klínu. Podla dalěího význakv vynalezulze toho dosáhnout take tim že vypuklo vnějlí plocha otřední části obloukověho klinu jo poaunuta dozadu oproti vydutě čalní ploše nože. nebo že dook vydutó atřodní plochy nože, ktorý odpovídá střední čáati obloukověho klinu. jo poaunut dozadu oproti vypuklo vnějěí ploěo obloukovóho klinu, Třobožo prinoipíělně atačí jedno z uvedených konstrukčních opotřaní k tomu. aby oo doalhlo požadovanóho účinku, je v rěaoi vynílozu vhodne jakékoliv koabinace těchto opatření. Tak například poounutí dozadu atřední časti obloukového klínu jak proti čolní ptině nože, tok proti otojině držáku ná tu výhodu, že oo obloukový klin zőži e tía je pružnějií. takže oo nože přizposobit oxietující klínová aezo~řog tia aa dooehne příznivóho rozložení upínocích eil na obě dvě vnější čóeti obloukověho klínu.Třebaže optiaálnía upnutía nože v držáku podle vynálezu se odotraní nebezpečí uvolnění obloukováho klinu, může být z bezpečnostních důvodů Gčelně vytvořit přidavnt opatření k zojiětěni polohy obloukováho klinu v klínová nezo~ řo. 2 tohoto dovodu lze podle vynálazu do vydutó ćolní plochy nože voadit o oobě zníoý plaetový blokovací díl, ktorý je uníotěn vo olopěn otvoru o opolupracuje o vypuklou plochou obloukováho klínu. Podla výhodnáho provedení je plaetový blo kovací dil opatřon na zadní otreně výotupkem menšího průměru, ktorý zapadá do atupňovítě prohlübně olopůho otvoru. Toto provedení umožňuje použít plaotový blokovací díl o co nejaenšia průnlroo, eniž by bylo nebezpečí, že ao tento díl při zarážaní klínu natočí v rovině dříku. V důsledku monšího průměru slepého otvoru, který otočí k uložení plaotovóho blokovacího dílu se zodnín výetupkom so dřík nože zeelabí olepýa otvorea tak nepotrně, že není nebezpečí zlomoní nože, Plaatový blokovocí díl može odpovídat přímo vypuklá plošo obloukového klinu nebo e výhodou zaaklkovacinu ozuboni, uopořodonánu na túto vypuklá ploše, zaskokovací ozubení jo podle dalšího význoku vynálezu Vytvořeno pouze ve otřední části šířky obloukováho klínu, aby se obloukový klín zbytočně nezeslabil.Podla obzvláště výhodnáho provedaní vynálozu je v pleotovám blokovacín dílu voozen pojiotný kolik, ktorý odpovídá polphově zaskakovacimu ozuboní o opirá oo na zadní atreně o výhodou o žlábok nazí ůeokem olapáho otvoru, ktorý má menší průměr, o otupňovitou prohlubni elepáho otvoru, Tento kolik zlepšuje e zajišťuje polohu obloukováho klínu, ktorý lze uvolnit pouze doformací pojietnáho kolíku.vynález bude vyovětlon v souvislosti s příklady provedení znázorněnými no výkroea, kde značí obr, 1 podélný řez držákam v nožovám těleso podle vynálozu,obr, 2 bokorys obloukového klinu z nožováho těloso podle obr, 1, obr, 3 oblouko CS 268 174 B 2 3vý klín nožoveho tělasa z obr, 1 v pohladu va snčru šípky A na obr, 2 s obr. 4 další provedení nožováho tllaaa v podslnán řezu, Notové tčlaso podla obr. 1 a 4 asstává v podstatě z drždku ł a nože 2, ktorý je vsazsn v držeku 1 a jeho břit g 1 e tvořsn dsatićkou z tvrdokovu. Držák 1 ja znínýa způsobem upevnůn na nosiči uhelnsho pluhu, například přivařenía. K uchycení daskováho nota gvaó držák l kepsu i, do ktorá ae nn g zesouva svýa plochý dŕíkaa ž. Kapsa g je oaszana na zadní stranü zadní stinoo g, Na protílehló čslni .uni mi kepn i čelní otvor z uspořádaný aszi stojinou a s dnes g kapsy 4, jež je opatřsno otvorene łg. zadní atěns S, stojina g a dno g spoJuJí obě vztjsanl rovnoběžnó boční stěny 1 ł kapsy 3, ktsrýaí prochází vólcový svorník 12. válcovy avorník g je koluý k bočnís atůnía a, je vytvořsn jako Jeden kus se zadní atłnou s a tvoří vilcovou dossdací plochu pro dřík g nože g. na g aastóva z nožovć desky. ktera o na konci dříku g přibližnł pdlkruhovou opärnou plochh 1 ą. kterou ss noł 2 opírň při zasunutí do kapsy 5 o vslcovou doaadapí plochu avorníku łg. Opěrná plocha 13 na hřbetâ nože g ja prodloužana vs výstupsk a, ktery esha ne způsob hàku pod valcový avorník g.Na přadnín konci dříku ž, zaaunutáho do kapsy 5 držáku ł. ja uspořá~ dáno vybrání s vydutou ćslní plochou ä, která tvoří doaedací plochu pro obloukový klín łg. vypuklá zadní plocha 17 stojíny g je přivrácsna do vnitřku kapsy i a tvoří společně a vydutou čelní plochou ł 5 nože 2 obloukovou klínovou nazoru, Klínová mszsra as zužuja od konca přilóhagícího k čalnímu otvoru z držáku ł ks koncí. ležícíau ns druhe straně stojiny g, obloukovýklín g na délku oblouku 1 eo až 2 oo°.Ka spojení nožovćho tčlsoa ee núž 2 zasune dříkom š za strany do kapsy i při současnén vykývnutí tak, aby as jeho opěrná ploche 1 ą opřola a.dosadla na válcový svorník g. V polozs zskreslenéns obr. 1 e-A se pak zara zí čelnín otvorom z do držáku g obloukový klín łg, čímž je nůž g pevné upnut v kapas g.- asdají jek na vypuklou zadní plochu 12 stojiny g držaku 1 tak na vydutou čel ní plochu g nože g, střední část gg obloukového klínu E však přílohá ve znózornčných příkladech provedení ks atojinč e držáku 1 a k vydutá čelní plo~ še ł 5.nože 2 s aazerou, Tato mszsre vzniká podle obr. 1 až 3 tím, žavydutá vnitřní plocha gł va střední částí Q obloukového klínu jo posunuta směrem do~ zadu vůči vypukle zadní ploše łz stoJíny g, V provedení podla obr. 4 vzniká naproti tomu mszera nazí etŕadni částí i 22 klínu l 5 o stojinou e tím, že střední část g 2 vypukló zadní plochy łz stojíny g, lažící Drotí střední částí g)obloukováho klínu łg, je přesazana směrem dozadu oproti vydutá vnitřní ploěaobloukového klínu š, vypuklo vnější ploche 21 obloukovaho klínu 1 § podle obr. 1 až 3 je ve střední části 2(J posunuta dozadu vůči vyduté čslní ploše 15 nože g, takžeobloukový klin lg doeodà ne držák l nože g l ne na g pon evýni vnłjiinl činu 1 e. g. Tou plni 1 pro provodoni podla obr. A, kdo ůoek a vyduto čela plochy g nože g. ktorý odpovidl etfedni m gg obloukoveho klinu l 5,Jo přooezen moru dozadu voči vypukló vnłjii plolo g obloukovlho klinuJak v provedeni podle obr, l I 3 tak v uspořádání podle obr. 4 jevvydutá čelni plocha l§ noło z opotřenl elepýn otvor» g, ktorý ná otupñovitouprohlubeřľ 33. Do elooeho otvoru g 5 jo veozen plastový blokoveci dil g- ktorý zepedľdo ntupñovltó prohlubnł gg elopćho otvoru g§ ovýn zodnin výotupkon gg. Do pleetováho blokoveoiho dilu g jo vonzon Mimo pojlnpý kolik 29, klerý oo opirl evýn zodnin konool o dno tlóbku g mezi üeeken al elopeho otvoru 2 §, ktorý ot vnu prah. e otupłíovitou nrohlubni gs elepćho otvoru g. nálke pleotovúho blokoveciho dilu 27 e pojlnneho koliku gg jo zvolena tak, by přečnivnly přoo vyoutou čelni plochu g nože 2 ui o l už 2 nu. obloukový klin Jo v obou provodoních opetřen zoekekwecin ozubonin lg, jehož zuby 33 od~ povideji plutovónu blokoveciou dilu g o pojiotnónu koliku gg, zuby a moji takový tvar, aby unožňovnly bez obtiłi zorožoni obloukovóho klinu 3 lñ do klinové mczery proti. pružnćnu odporu plnotováho blokovacibo dilu 32 o pojiotnáho koliku 29, zetinco vyrežoni obloukovćho klima łg nože mont pouze při uwyknuti plutového blokoveciho dilu g 7 e deformci pojiatnáho kolika 29. lak ukazuje obr, 2 e 3, neeeheji zuby ga zeekekoveciho ozubont g po cole-ílřce g obloukoveho klinu l§, nýbrž Jeou uopořádány pouze ve střední části I zoekekovoci ozubeni 32 leží. podle obr. l až 3 vo střední části. Q obloukovóho klinuna vypukló vněJli ploůo ga, ktoré lož uezl oblne vnöjšiml čáetoi 18, 19.

MPK / Značky

MPK: E21C 25/44, E21C 27/32

Značky: uhelné, těleso, zejména, pluhy, nožové

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/10-268174-nozove-teleso-zejmena-pro-uhelne-pluhy.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Nožové těleso, zejména pro uhelné pluhy</a>

Podobne patenty