Způsob pletení oděvů a okrouhlý pletací stroj k provádění tohoto způsobu

Číslo patentu: 264108

Dátum: 13.06.1989

Autor: Riccitelli Ivan

Je ešte 2 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

vynález se týká způsobu pletení oděvů, zejména dvojíc punčoohových kalhot, sestávajících z předního a zadního tělového dílu a z dvojíc nohavíc, a okrouhlého pletacího stroje k provádění tohoto způsobu.Dosud známé okrouhlé pletací stroje pro pletení punčochového zboží jsou opatřeny jehelním válcem, otočným střídavými otáčivými pohyby ve dvou vzájemné opačných směrech, a talířovým jehelním lůžkem, uloženým souose 5 jehelním válcem a otočným spolu s ním, přičemž k jehlám, posuvně uloženým v drážkách obou jehelních lůžek, jsou přiřazena ovládací ústrojí pro ovládání jehel, obsahující pracovní zámky a vzorovací platiny pro ovládání zvedání pletacích jehel. Se vzorovacími platinami spolupracuje jednak vyřazovací zámek, vyřazující platiny z jejich pracovní polohy zatlačením do drážek jehelního lůžka, jednak tyčkové stahovače, zabírající s nevylámanými zuby vzorovacích platin. Tyčkové stahovače jsou zase ovládány přerušovaně pohyblivým programovým bubínkem, otočným kolem své osy. Vzorovací programový bubínek je opatřen na svém obvodu podélnými lamelami se soustavami zubů, kte ré jsou rozmístěny podle pletenáho vzoru.Tyto dosud známé pletací stroje nejsou řešeny pro pletení několika kusů punčochových kalhot nebo jiných kusů oděvů najednou a bez doplnkových výrobních operací po skončení pletení i když rozměry a uspořádání jehel v obou systémech umožní současné pletení většího počtu malých kusů úpletů, je po ukončení pletení nutné spojování upletených dílů do celků, což značně zdržuje výrobu.Nedostatky těchto dosud známých způsobů pletení punčochových kalhot a podobných úpletů jsou odstraněny způsobem pletení dvojíc zejména punčochových kalhot, při kterém jehly válcového i talířového jehlového lůžka vykonávají vratný otáčivý pohyb V rozsahu vymezené obloukové dráhy pohybu, jehož podstata spočíva vtom, že nejrpve se začnou současně plést špičky všech úpletů a každá z těchto špiček se plete jednou nití, přiváděnou od příslušného vodiče niti, přičemž se postupně pletou řady oček, mající stále se zvětšující délku, střídavým otáčivým pohybem jehel na jehelních obloucích, až se upletou celé špičky a navazující část nohavíc až k rozkroku, načež se po dohotovení obou nohavíc pletou dvojice po sobě následujících řad oček pro vytváření levé a pravé poloviny předního a zadního dílu tělové části úpletu z dvojic nití pro každý úplet, přičemž dvojice po sobě následujících řad oček se vzájemné spojují podél střední dělicí čáry mezi pravou a levou částí upletu.Podle konkretního výhodného provedení se po upletení nohavic pletou další řady, které mají větší délku než měly V oblasti nohavíc pro vytvoření přechodové části mezi nohavicovými a tělovými částmi úpletu. Podle jiného konkretního provedení způsobu podle vynálezu se při platení tělových částí plete vždy nejméně jedno očko v oblasti dělicí čáry mezi pravou a levou polovinou tělové části dvěma nitěmi sousedních řad pravé a levé poloviny tělových částí pro spojení těchto dílů dohromady.Zařízení k provádění tohoto způsobu pletení punčochových kalhot podle vynálezu je tvořeno okrouhlým pletacím strojem s jehelním válcem, s talířovým jehelním lüžkem a s ovládací soustavou pro ovládání jehel, jehož podstata spočívá v tom, že jehelní válec je opatřen jehlami, uspořádanými do obloukových skupin, jejichž počet je nejméně roven součtu jehel,nezbytných pro pletení dvou dílů tělové části každého ze skupiny pletených oděvů, a talířové jehelní lůžka je opatřeno stejným počtem jehel, posuvných v radíálních drážkách v talířovém jehelním lůžku. Jehelní válec i talířové jehelní lůžko jsou pohyblivé synchronizovaným otáčivým pohybem v rozsahu středového úhlu oblouku, který je nejméně roven oblouku,obsazenému skupinou jehel pro pletení jedné poloviny předního nebo zadního dílu úpletu. Kolem jehelního válce je rozmístěna skupina pevných vodičů nití pro přívod nití k jehlám jehelního válce a talířového jehelního lůžka pro každý kus oděvu. Ovládací soustava pro ovládáníjehelválcového jehelního lůžka a postupné zařazování různých jehel jehelního válce do různých zdvihů a otáčivých pohybů jehelního válce a talířového jehelního lůžka,přičemž první stacionární ovládací prvky jsou umístěny proti příslušným jehelním obloukůmpro pletení každé nohavice úpletu, a dále obsahuje druhé stacionární ovládací prvky pro ovládání jehel talířového jehelního lůžka.způsobem podle vynálezu je možno na okrouhlém pletacím stroji, upraveném podle vynálezu, plést na jehlách jehelního.válce a talířového lůžka několik kusů punčochových kalhot nebo jiných kusů oděvu najednou bez nutnosti dodatečných úprav a spojování dílů, Příklady provedení okrouhlého pletacího stroje podle vynálezu jsou zobrazeny na výkresech, kde obr. 1 znázorňuje pohled na úplet, zhotovený způsobem podle vynálezu, na obr. 2 a 3 jsou znázorněny postupy pletení, obr. 4 znázorňuje obloukové skupiny jehel pro současné pletení čtyř kusů oděvu a na obr. 5 je částečný svislý řez okrouhlým pletacím strojem podle vynálezu.Okrouhlý pletací stroj (obr. 5) je opatřen jehelním válcem l, uloženým v ložiskách 3,z nichž je zobrazeno jen jedno, aby měl možnost se otáčet vratnými otáčivými pohyby vzhledem k pevné konstrukcí jg Tato konstrukce §podepíra prostřednictvím svých sloupku l,g střední prstenec gg a horní prstenec lg, které obklopují jehelní válec Ä, V jehelním válci łjsou uložený jehly gg, posuvné v podélných drážkách jehelního válce L. Ko 1 énka,jehel li jsou ovládána zámky l§ a protizámky běžného typu, které jsou neseny středním prstencem lg. V podélných drážkâoh jehelního válce gjsou uložený posuvně také vzorovací platiny lg pro ovládání zvedání pletacích jehel lg. Tyto vzorovací platiny lg mohou spolupracovat s výrobními zámky gg, pokud nejsou vyřazeny z činnosti a ze záběru s výrobním zámkem gg vtlačením na dno podélných drážek jehelního válce l, Toto konstrukční uspořádání je v podstatě známým konstrukčním řešením, využitelným u stroje podle vynálezu. vzorovací platiny l§jsou ovládány také stahovacími zámky 33, Pro vzorování jsou vzorovací platiny lg opatřeny vyměnitelnýmni zuby, na které mohou působit stahovače 21 ve formě posuvných tyček, ovladatelné čas od času postupným radiálním pohybem vzorovacího programového bubínkugg běžného typu,uloženým posuvně přerušovaným úhlovým pohybem kolem osy, rovnoběžně s osou jehelního válce ł. Vzorovací programový bubínek g§je opatřen po obvodu podélnými lamelami g§se soustavami zubů, rozdělených podle daného programu, který se uskutečňuje odstraněním vybraných zubů z jednotlivých podélných lamel gg. Řešení této vzorovací jednotky s ovládáním jejího přerušovaného ačasovaného posuvu vzorovacího programového bubínku gg je vcelku známé. Kolem jehelního válce l je rozmístěno několik vzorovacích jednotek.V úrovni horního konce jehelního válce 1 a souose s ním je umístěno talířové lůžko gg, nesené hřídelem gg, otáčejícím se synchronizovaně s jehelním válcem l Hřídel gg je uložen v ložiskách § 11 nesených konstrukcí gg, která může být odebrána pro zpřístupnění horního konce jehelního válce la jehel a umožněnl údržby a výměny jehel a talířového lůžka 32. V talířovém lůžku gg jsou radiální drážky pro uložení posuvných talířových jehel 3 §, které jsou ovládány zámky Q prstencového přístrojového lůžka Q, neseného konstrukcí gg, V radiálních drážkách talířového lůžka gg jsbutaké uložený vratné pohyblivé vzorovací platiny il podobného druhu jako jsou vzorovaćíplatiny ł§jehelního válce l, ovládané pomocí zámků gga stahovačů ggve formě posuvných tyček, podobných stahovačům 35, podle předem stanoveného programu, daného vzorovacím programovým bubínkem § 31 otočně uloženým na radiální ose a pohyblivým přerušovaným pohybem kolem této osy. Vzorovací programový bubínek ígje uložen v konstrukcí 35 a ovládán přerušovaným postupným pohybem, podobným jako u prvního vzorovacího bubínkug§, ovládacím systémem známého druhu.Jehly łj jehelního válce li jehly gg talířového lůžka §gjsou cvládány nezávisle na sobě a vytvářejí řady oček na stejném kusu pleteného oděvu. Jehly lg jehelního válce łi jehly gg talířového lůžka gg jsou upravený pro odebírání niti z téhož vodiče §Qniti. Řady oček, upletených prvními jehlami lg, mohou být následovány řadami oček, upletených stejnýmiprvnímijehlamilinebo druhými jehlami gg a naopak. Vodič gg niti může být rovněž vyměnitelný a je zvolen z řady vodičů niti, umístěných vedle sebe pro záměnu druhu niti v požadovaném časovćm intervalu pro pletení různých oblastí stejného oděvu.Jehelní válec łi talířové lůžko gg se uvádějí současně do střídavého otáčivého pohybu pomocí ovládacích ústrojí, která jsou běžně u okrouhlých pletacích strojů používána,zejména pro pletení punčoch. Na rozdíl od punčochových okrouhlých pletacích strojů má stroj podle vynálezu podstatné větší průměr a je určen pro pletení několika dílů oděvu najednou. V řešení, znázorněném schematícky na obr. 4 je možno současně plést čtyři dvojice dílů punčochových kalhot, přičemž v tomto příkladném provedení je každá část oděvu pletena na stejném obloukovém úseku prvních jehel li a druhých jehel gg. Jednotlivé punčochové kalhoty jsou pleteny na obvodové prstenoové oblasti činnosti dvou kruhů jehel,válcových jehel li a talířových jehel g§ kterými se vytvářejí očka v řadách, patřících přednímu a zadnímu dílu oděvu. V příkladu podle obr. 4 je uspořádáno osm obloukových skupin G 1, gg, E 3, gg, §§, §§,gz, §§ jehel lg, 33 jehelního válce li talířového lůžka 32. Jehljrjj, gg každé obloukové skupiny gł až gg, at již patří jehelnímu vá 1 ciłnebo talířovému lůžku 33, jsou určeny pro tvoření různých nohavíc čtyř kusů oděvů. Dva jehelní oblouky dvojíc sousedních obloukůjg jsou od sebe odděleny jehelními oblouky gł, gł, zá, 21,Dílčí jehelní obloukyg, T 1, G 2, § 3, 11, § 4, §§, g, C 4 §, G 2,T 7, § 33 tvoří jehelní oblouky gł, ggj §§,§ 1 jak pro jehelní válecł, tak i pro talířové lůžka gg, určené pro pletení tělových částí každého ze čtyř kusů oděvu. Jehelní oblouky ył, §ł,§,jLjsou od sebe odděleny bud obloukovými úseky bez jehel nebo úseky s jehlami, které jsou však vyřazeny z činnosti v uspořádání podle obr. 4, který znázorňuje příklad pro pletení čtyř kusů oděvu. Pro přívod niti ke každému z jehelních oblouků gł až gg slouží příslušně upravené a umístěné vodiče §Q niti. Proti každému z oblouků gl až 55 je umístěno nejméně jedno vzorovací ústrojí, obsahující vzorovací programový bubínek 35 a nejméně jedno vzorovací ústrojí s axiálním vzorovacím programovým bubínkem 3 Proti každému oblouku gl až 551 jsou rovněž umístěny příslušné pracovní zámky pro stahování a zvedání jak vzorovacích platin lg, il, tak také jehel lg gg Jak jehelní válec łj tak i talířové lůžko gg se mohou pohybovat střídavým vratným úhlovým pohybem v rozsahu úhlu, odpovídajícím délce oblouku §a polovině délky oblouku 3, zvětšeném o šířku zámků, ovládajících stahování a zvedání způsobem, který bude ještě popsán.za pžedpokladu, že nohavici bude nutno plést na 400 jehlách, obsahuje každý z jehelních oblouků §dvěstě jehel na jehelním válci ła stejný počet na talířovém lůžku. Oblouk 3 obsahuje například 40 jehel v jshelním valcl ła stejný počet jehel v talířovém lůžku 39, Mezi jehelními oblouky ul, mg, gá, gl jsou vynechány oblouky přibližně stejných rozměrů jako mají oblouky 3 Z těchto údajů vyplýva, že jak jehelní válec lj tak i talířové lužko 32 obsahují kolem 2000 jehel. Průměr jehelního válce łi talířového lůžka 32 bude proto odpovídat tomuto počtu jehel, popřípadě počtu jehel, nezbytnému pro tvoření zvoleného počtu oděvů, platených současně na okrouhlém pletacím stroji podle vynálezu, přičemž na rozměr jehelního válceła dalších souvisejících součástí má vliv také jemnost zvolených jehel a také pletených oděvů.V další části bude podrobněji popsán postup pletení oděvů způsobem podle vynálezu,zobrazený na obr. 1 až 4.Pletení oděvu začíná od špičky 23, pokračuje pletením nohavíc gg, krokové části Q a končí pletením tělové části gü s důležitou závěrečnou pružnou okrajovou částigggPo uvedení jehelního válce do střídavého otáčivého pohybu a stejně tak po uvedení talířového lůžka do stejného střídavého otáčivého pohybu je platení zahájeno zvadáním určitého počtu prvních jehel lgve střední části každého z jehelních oblouků §łaž§§ jehelního válce lv průběhu jeho otáčivého pohybu V jednom směru, při kterém se ve stejném směru pohybuje také talířové lůžko QQ při vratném pohybu jsou odpovídající druhé jehly 38 talířového lůžka 39 nuceny k radiálnímu posuvu v odstředivém směru a v důsledku toho se zvedají. Tvorba špičky pokračuje v průběhu střídavých zdvihů tohoto zařízení, přičemž před každým dalším zdvíhem se zvětšuje počet jehel, zapojovaných do činnosti na koncích jehlových oblouků jehelního válce łí talířového lůžka gá, v podstatě symetricky. Prokaždou z osmi platených nohavíc se potom vytváří řady ggł mezi body gł, gł pomocí jehel jehelního válce ła řady 593 mezi body gł, gł pomocí jehel talířového lůžka 33, přičemž delka řad se postupně zvětšuje, jak jsou plateny s postupně delším obloukem jehel, jak je patrno například z řady, vymezené mezi body§ł,§g, dokud se nedosáhne zapojení všech jehel oblouku Sípro vytvoření řady § 23 mezi body 53, gâ a řady RC 4 mezi body §§,§ł pomocí jehel jehelního válce při jeho pohybu v jednom směru a pomocí jehel talířového lůžka při jeho pohybu v opačném směru. Potom se plete každá nohavice od špičky 33, přičemž přední strana se tvoří řadami, pletenými jehlami lg jehelního válce la zadní strana je tvořena řadami, pletenými jehlami 53 talířového lůžka 32. Niti přecházejí střídavě z řad přední části do zadních řad a jsou přiváděny do stejného bodu z příslušných vodičů niti a jsou zachycoványčas od času zvedanými jehlami.Po upletení dvou sousedních nohavíc EE, vytvořených například jehelními oblouky gł, §g, přičemž další dvojice nohavíc jsou pleteny dvojicemi oblouků 53, gjj gáj Ežj ElIEĚJ pokračuje pletení výrobku pletením tělové části gys Po upletení koncových řad ggg, ggg mezi body §§,§§J A 1,§l a tím dokončení celé délky nohavic, přikáže vzorovací programpro pletací jehly současné nebo postupné vysunutí jehel na oblouku 23, umístěném mezi jehelními oblouky SQ, E 3 jak na jehelním válci A tak i na talířovém lůžku êg Postupný charakter vysouvání se projeví zejména mezi konci oblouku El a středem tohoto oblouku El. V krokové oblasti se vytvářejí řady ggjj ggg oček s postupně se zvětšující délkou, které jsou charakteristické pro tuto krokovou oblast E§a které probíhají mezi body§g, 32, §lg,§łg. Po dosažení konce kroku, tj.bodu ľg na obr. 1, kdy jsou všechny jehly jehelního oblouku El vysunuty, se začíná s pletením tělových dílů s počtem jehel, který je roven součtu jehelv jehelních obloucích El Zł, gýłjak na jehelním válci ll tak i na talířovém lüžku gg, Pro pletení tělových dílů se využívá dvou nítí, přiváděných dvěma vodiči§Q niti, patřícími k jehelním obloukům El, ga, Při každém otáčivém pohybu ve dvou opačných směrech,prováděném jak jehelním válcem ll tak i talířovým lůžkem gg, jsou vytvářeny dvě řady oček pro příslušnou pravou a levou část příslušné tělové částigM. Jak je zejména patrno z obr. 2 a 4, při zahájení pletení od nejkrajnějšího bodu gg jehelního oblouku gg se vytváří při otáčivém pohybu ve směrug 3 nití řada ggł oček, pletená jehlami jehelního válce ll uloženými na jehelním oblouku Gg mezi bodemĺa středem lVIIž oblouku (š 2, E, § 1. současně se druhou nití vytváří řada ggl oček, přičemž nit patří jehelnímu oblouku§ł mezi bodemg§ a boden 13 gJ stále ještě jehlami jehelního válce. Otáčivý pohyb ve směru šípky Qgse potom ukončí, směr pohybu jehelního válce se obráti stejně tak jako u talířového lůžka na směr šípky Q a druhá řada ggi je pletena jehlami jehelního válce, umístěnými mezi bodem y§a bodem E 3, přičemž současněje řada ggł pletena jehlami talířového lůžka, umístěnými mezi bodem §ła středním bodem ggg Při následujícím zdvihu ve směru šípky Qggje řada 3 M§plete~ na jehlami talířového lůžka a nití oblouku § 3 mezi bodem§ga bodem §§a současně je řada Bgä oček pletena jehlami talířového lůžka a nití oblouku gl mezi bodemg§a bodem El. Čtvrtý otáčivý zdvih ve směru šipky gł určuje pletení řady §g§oček mezi středním bodem EE a koncovým bodem ggj tvořené jehlami talířového lůžka, a řady ggz oček mezi koncovým bodem §ła bodem mg, platené jehlami jehelního válce.Střídavý otáčivý pohyb pokračuje, dokud není dokončeno pletení tělově části kg a pružné okrajová části §§Je třeba připomenout, že pro vzájemné zaháknutí oček řad ggg, ggg na jedné straně a řad ggl, § 51 na druhé straně a také řad §§§, 355 na jedné straně a ggg, ggg na druhé straně, platených jehlami jehelního válce a jehlami talířového lůžka, podél tak zvané dělicí přímky Q (obr. 1) a tedy ve střední oblastí jehelních oblouku El, § 31 gá, 2 Zjak je~ helního válce, tak i talířovéholüžka, je nejméně jedna jehla nebo omezená skupina jehel jehelního bubnu i talířového lůžka ovládána pro zachycení dvou nití, které jsou přiváděny směrem k jehelním obloukům, zejména gł, §g 4 Tato jehla nebo tyto jehly mohou tvořit očka

MPK / Značky

MPK: D04B 1/24, D04B 9/42, D04B 9/46

Značky: pletací, pletení, způsobu, tohoto, provádění, stroj, odévů, okrouhlý, způsob

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/10-264108-zpusob-pleteni-odevu-a-okrouhly-pletaci-stroj-k-provadeni-tohoto-zpusobu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob pletení oděvů a okrouhlý pletací stroj k provádění tohoto způsobu</a>

Podobne patenty