Prošlupní zařízení víceprošlupního tkacího stroje

Je ešte 2 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynález se týká prošlupního zařízení víceprošlupního tkacího stroje, obsahujícího skříš s otočně uloženým vačkovým hřídelem, opatřeným soustavou ýzájemně pootočených Vaček s přiřazenými prošlupními pákami pro 0 vládá~Stávající prošlupní zařízení obsahují ke avedání n stahování sloupků nitěnek buä jednoduché obvodové vačky,přičemž vždy jedna vačka ovládá jednu prošlupní páku s jedním sloupkem nitěnek, nebo čelní vačky ovládající jednu páku. Je také známo řešení, u něhož jedna čelnívačka ovládá dvě prošlupní páky.Řešení, u něhož vždy jedna obvodová vačka ovládá jednu prošlupní páku, však vyžaduje použití vratných pružin, jejichž Síla musí být pohonným zařízením překonávána,což zvyšuje energetickom náročnost celého tkaciho stroje.Reseni proslupniho zarizeni, vyuz 1 va 31 c 1 celní vac~ ky, je však náročné z hlediska výrobního, neboř výrobnítechnologie je příliš nákladná.Uvedené nevýhody známých prošlupních zařízení odstrau ňuje prošlupní zařízení víceprošlupního tkacího stroje,obsahující skříň s otočné uloženým vačkovým hřídelem opatřeným soustavou vzájemně pootočených vaček s pŕiřa~ zenými prošlupnímj pákami pro ovládání sloupků nitěnek, podle vynálezu, jehož podstatou je, že na vačkovém hřídelije uspořádána soustava obvodových vaček, ke každé znichž jsou protilehle přiřazeny vždy dvě prošlupní páky,z nichž jedna je lomená dvouramenná prošlupní páka a drum há Éhlová prošlupní páka, jejichž kratširamena, opatřeu ná na čepech otočně uloženými odvalovacimi kladkdmi, jsou spojena třmeneą výkyvně uloženým na čepeoh odvalovacích kladek, zatímco jejich delší ramena jsou jednotlivé výn kyvně připojena vždy k jednomu ze sloupků, k nimž je sodstupem výkyvně připojena vždy jedna vodicí páka.Výhodou prošlupního zařízení podle vynálezu je využití jednoduchých obvodových vaček s nenáročnou výrobu ní technologií, přičemž jedna obvodová vačka ovládá dvě prošlupni páky zajišřujicí zvedání i stahování sloupků nitěneka tím vykazujíci nižší energetickou náročnost. Řešení podle vynálezu umožňuje vyloučení výrobních ne~ přesností obvodových vaček tim, že použití spojovacích třmenů k propojení odvalovacích kladek V každé dvojici prošlupních pák umožäuje jejich předpružení za âčelem sevření každé obvodové vačky, což zajišřuje snížení hluč~ností celého prošlupního zařízení.Příkladné provedéní prošlupního zařízení podle vy~ nálezu je znázorněno na výkresoch, kde obr. 1 představu~ c Jříčn řez rošiunim zařízením v bokorvsu V )010 ze J I , Iuznvřcného rošlupu a obr. 2 příčný řez prošlupním zaří~Ve skříni l n obr. 1 ~, opatřené svisle uspořádaným víkem 3 s připojenými šrouby 1, je otočně uložen vačkou vý hřídel E, opatŕený soustavou v jednom směru vzájemné pootočených obvodových vaček Ž. Vačkový hřídel Q je propojen s neznázorněným pohonem víceprošlupního tkacího stroje, přičemž obvodové vačky 2 jsou na něm zajištěny ve svých polohách perem §. Pro možnost snadného sestave~ ní obvodových vaček Ž do poloh pro vytvoření vícenásob~ ného prošlupu ve tkaci šíři tkacího stroje je každá obvo dová vačka 5 opatřena celou soustavou drážek Z pro pero6 uspořádaných na vnitřním obvodu jejího otvoru 8.Ke každé obvodové vačce Ž je přiřazena dvojice prošlupních pák 2, lgopatřených pro styk s obvodovou vačkou Ž vždy odvalovací kladkou ll, lg, ktoré jsou otočně uloženy na čepech lg, lg. Jedna prošlupní páka 2 je lomená dvouramenná páką výkyvně uložená na prvním nosném čepu li zabudovaném V dolní konzole lg, která je šroubem ll připevnčna k dolní částískříně l. Kratší rameno ł§ těchto prošlupních pák 2 je vždy opatřeno zmíněnou odvalovací kladkou ll, zatímco k jejich delšimu ramenu lg je výkyvnč připojun vždy dolní konec prvního sloupku go prvnísady nitčnek 21 a to spojovacím čepcm gg. Druhá prošlup~na páka lg Je uhlová páka výkyvnč uložená na druhémšroubem gž připevněna k horní části skříně ł. Kratši. rameno gá těchto prošlupních pák lg je vždy opatřeno zmĺněnou odvalovací kladkou lg, zatimco k jejich delšímu ramenu 31 je výkyvně připojena vždy horní část drua hého sloupku gg druhé sady nitěnek § 2,ą to spojovacímK horní částí prvního sloupku gg je pomocí spojovan cího čepu Q připojena svým volným koncem první jednora f o ľ f V V y menna vod 1 c 1 páka 1 łvykyvně ulozená společne 5 uhlovou prošlupní pákou lg na druhém nosném čepu gg. K dolnímu konci druhého sloupku g§ je pomocí dalšího spojovaciho čepu 23 připojena svým volným koncem druhá jednoramenná vodicí páka 22 výkyvně uložená společně s lomenou dvou ramennou prošlupni pákou 2 na prvním nosném čepu łž.Obě prošlupní páky 2 a lg jsou vzájemné spojený třmenem 1 łvýkyvně uloženým na čepech łja lg vždy společně s odvalovacími kladkami ll a lg, přičemž spojnice jj čepů lg a lg je blizko osy lg vačkového hřídele 4. Této pod mínce je přizpůsoben tvar každé obvodové vačky Ž, jej žprůměr je přes její výstředné uložení na vačkovém hřídelíH V každém bodu jejího obvodu stejný.štěrbinami 21, jimiž prošlupnĺ páky Q a łll a 21 vystupují svými volnými konci zo skříně l, při

MPK / Značky

MPK: D03D 47/26

Značky: zařízení, tkacího, stroje, víceprošlupního, prošlupní

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/10-263505-proslupni-zarizeni-viceproslupniho-tkaciho-stroje.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Prošlupní zařízení víceprošlupního tkacího stroje</a>

Podobne patenty