Zapojení pro automatické řízení hmotnostního dávkování s tenzometrickým silovým snímačem

Číslo patentu: 262856

Dátum: 11.04.1989

Autor: Adam Josef

Je ešte 2 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

vynález ee týká zapojení pro automatické řízení hmotnoetního dávkování e teneometríckým sílovým snímačom, zejména zemąqąlgkých kusových produktů.Hmotnoetní dávkování na výstupu línek pro poeklízňovou úpravu e zpracování zemědělských kusových produktů jako brambor. cibu. le e pod se doposud provádí ručně na sklonných mechanických váhách. Kontrola sklonného mechanizmu je pouze vízuelní. Manipulece 8 produkty jo zdlouhavâ a pro obsluhu namáhavá.Dále jsou známá dávkovací zařízení s upraveným eklonnýmí mechanizmy veh doplněnýmí polohovýmí spinačů pro řízení podévecích dopravníků. Dávkovač bývá řízen sklonným váhovým mechenízmem s nožním mechanickým ovládáním výpustě násypkyo Pomocí přídevného večkovóho mechanizmu lze řízení výpuetě náeypky ovládet elektropohononoVšechna doposud známá zařízení vykezují nízkou produktivitu práce. Prešná prostředí nepříznívě působí na mechanický systém sklonných vah. jehož údržbě ee proto musí venovat zvýšená pozornost.Uvedené nedostatky odstraňuje zapojení pro automatické řízení hmutncstního dávkování 9 tensomotríckým eílovým enímećem podle vynálezu. jehož podstate spočívá v tom, že tencometrický silový snímač Je cpojen přes zeeílovoč e komperútorem hrubé dávky. komperetorem jemná dávky e zobrazovecí Jednotkou. jejíž výstup je epojen e tíekátnouooále je zesíloveč epojen přes tárování se zdrojem referenčního napätí. Výstup předvolby hmotnosti dávky je epojen 3 analogovým převodníkem. Jeden výstup ane 1 ogovéhcpřevodníku je epojen e druhým votupem komparátoru hrubé dávky. Druhý výstup anelogového převodníku Je epojen s komperétorem jemné dávky. Výstup komparátoru hrubá dávky je apojen ee vstupom budíče hrubé dávky, jehož výstup je cpojen 0 díodovou logíkou a přes tríakovou jednotkue stykač motoru hrubé dávky s elektropohonem hrubé dávky. Výstup komperátoru jemné dávky je spojen s budičem Jemné dávky. jehož výstup je spojen s diodovou logikou e přes tríakovou jednotkua stykač motoru jemné dávky s elektropohonem jemné dávky. Výstup komparátoru Jemné dávky, je spojen se zpožčovacím obvodem e se vstupem koinoldenčního obvodu, jehož druhývvetup je spojen e diodovou logikou. Koincidenční obvod Je dále spojen přes budič elektromechanického počítadla s elektromeohenickým počítedlem. Výstup zpožčovscího obvodu je spojen přes tvarovací obvod s druhou binární děličkou. Výstup tverovacího obvodu je epojen s hradlovací jednotkou, která je spojene s progrsmovým čítačem s dekodérem adres. Výstup dekodéru adres Je spojen s psmětí programu, která je spojena Jednak s R-S klopným obvodem budíčs horízontálního doprsvníkua budičem šičky, Jednak e R-S klopným obvodem ínicialízace a buzsní elektromegnetu e Jednak s Í 19 kŠľñ 0 Uo Astsbílní klopný obvod Je přes první bínární děličku s druhou bínární děličku spojen se zpožčovacím obvodem. R-S klopný obvod íníoielízace a buzení elektromagnetu je epojen přes budíč elektromagnetu výpustě. blok řízení elsk-V tromagnetu výpustě. diodovou logiku a triekovou jednotku s elektro magnetsm výpustě. R-S klopný obvod budičs horízontálního dopravníku a budiče šíčky je spojen s budičem řízení horízontálního dopravníku. Dále Je R-S klopný obvod budíče horizontálního dopravníku e budíče šíčky apojen přes budič šičky, diodovou logiku. triakovou JednotkuŠ a etykač motoru horizontálního doprsvníku s elektropohonem dopravníku. Výstup budiče horizontálního dopravníku je apojen přes díodovou logiku, tríekovou jednotku, stykač motoru horízontálního dopravníku s elsktropohonsm dopravníku. Budíč šlčky je spojen přes díodovou logiku. triekovou jednotku, stykač motoru šíčky s elektropohonem šičky. Budič elektromechanického počítadla je spojen přes tvarovač ímpulsů a vrstný čítač s předvolbou počtu dávek. Výstup vratného čítačs je spojen s bístabilním klopným obvodem. jehož Jeden výstup je spojsn s diodovou logíkou, druhý výstup je spojen s blokom signalizsce čtení dávok a třetí výstup Je spojen přes inícielízeční blok e vratným čítečem. Blok řízení elektromagnetické výpustě je epojen í se spínačem řízení výpustě. Mikrospínač Výpustě je spojen s diodovou logíkou. se kterou Je dále spojen nožní spínač-stop.- 3 262 355 Zapojení dle vynálezu umožňuje řídit hmotnost dávky. počet dávek, pásové dopravníky pro podávání dávkovaného materiálu. horizontální dopravník pro odsun materiálu neměřeného v dávkách, šíčku pytlů, popřípadě jiné technologické zařízení souvisejíoí 3 dávkovánim, elektromagnet výpuetě materiálu odměřeného v dávkách, tárování případných hmotnosti odvažovacího systému, přerušení dávkování od jiného technologického zařízení, předávání údaje o okemžíté hmotnosti dávky na tískárnu. počítadlo počtu platných dávok,signalízací chodu dovažovacího dopravníku. druh provozu. ktorý může být ruční nebo automatický a přerušení programového cyklu od obsluhy. Azapojení pro automatické řízení hmotnostního dávkování s tensometrickým ailovým snímačom podle vynálezu je znázorněno na přiloženém schematu.Teneometrický eilový snímač ł.je spojen přes zesilovač g s komparátorem hrubé dávky g, komparátorem jemné dávky Q e zobrazovaoí jednotkou 35. jejíž výstup je epojen s tiskárnou ââo Zesilovač 3 jo dále spojen přes tárování 3 se zdrojem referenčního napětí 3. Výstup předvolby hmotnosti dávky g je spojen s analogovým převodníkem Z. Jeden výstup anologového převodníku Z je spojen s druhým vstupom komparátoru hrubé dávky §. Druhý výstup analogového převodníku Z je opojen 3 komparátorem jemné dávky go Výstup komparátoru hrubé dávky § je spojen se vstupem budiče hrubé dávkyg. jehož výstup je opojen e diodovou logikou łł e přestriakovoujednotku łg a etykač motoru hrubé dávky łg s elektropohonem hrubé dávky łg. výstup komparátoru jemné dávky § je epojen s budičem jemné dávky łg. jehož výstup je spojen s diodovou logikou łł a přes triakovou jednotku łg a stykač motoru jemná dávky łć s elektropohonem jemné dávky łz. Výstup komparátoru jemné dávky §. je spojen se. zpožčovacím obvodom 32 a se vstupem koincidenčního obvodu łg, jehož druhý vstup je spojen 3 je dále epojon přes budič elektromechanického počítadla gg s elektromechanickým počítadlem 33. Výstup zpoždovacího obvodu gg je spojen přes tvarovací obvod 35 s druhou binární děličkou 35. Výstup tvarovacího obvodu gg je spojen s hradlovací jednotkou 33. která je spojene s programovým čítačem 35 e dekodérem adres ggo Výstup dekodéru adres gg je spojen s pamätí programu gg, která je spojene jednak s R-S klopným obvodom budiče horizontálního dopravníku a bu diodovou logikou łł. Koincidenčni obvod łgdičem šičky gg. Jednak s R-S klopným obvodom inioializace a buzeníelektromagnetu 40 a jednak s tiekárnou ggo Astabilni klopný obvod32 Je přee první binárni děličku gł a druhou binárni děličku gg spojen se zpožčovecim obvodom gg. R-S klopný obvod inicializacea buzeni elektromegnetu 59 je spojen přes budič elektromegnetu výpustě Ag. blok řízení elektromagnetu výpustě gł.diodovou logikuji a triakovou jednotku łg s elektromagnetem výpustě łâo R-S klopný obvod budiče horízontálniho dopravniku a budiče šičky gg je spojen s budičem řizeni horizontálniho dopravniku gł. R-S klopný obvod budiče horizontálniho dopravniku a budiče-šičky gg je dále spojen přes budič šičky 53, diodovou logiku łł. triakovou jednotku łg e stykač motoru horizontálniho dopravniku äg e elektroą pohonom doprevniku głą Výstup budiče horizontálniho dopravniku ił je spojen přes diodovou logiku łł, triakovou jednotku łg, stykač motoru horizontálniho dopravniku gg s elektropohonem dopravniku âło Budič šičky Ag je spojen přes diodovou logiku łł. triakovou jednotku łg. stykač motoru šičky âg e elektropohonem šičky âgo Budič elektromechenického počítadla gg je spojen přes tvarovač impulsů 35 a vratný čítač gg s předvolbou počtu dávok gga Výstup vratného čitače gg je spojen s bistabílnim klopným obvodem 32,jehož jeden výstup je epojen s diodovou 1 ogikoułł, druhý výstup je spojen s blokem signalizace čtení dávek gg a třetí výstup je spojen přes inicializečni blok gg s vratným čitačem gä. Blok řizeni elektromagnetické výpustě gł je spojen se spinačem řízení výustě gg. Mikrospínač výpustě łg je spojen 3 diodovou logikou łł, se kterou je dále spojen nožni spínač-stop gzozapojení podle vynálezu pracuje takto.Z teneometrického eiąového snímače ł je stejmosměrné napětí úměrné zatěžujici sile vedeno na vstup stejnosměrného zeeilcvače g,kde se vstupní napětí zesíli a upraví pro vstup komparátoru hrubé ~dávky g, komparátoru jemné dávky Ě. zobratovaci jednotky 55 s tiakárnou ćäo Zatěžujici sily odvažovacího systému kompensují tárováni 3, které je řizeno zdrojem referenčniho napětí 3. Výotupni nepět čislicově analogového převodniku Z je úměrné předvolené hmotnosti dávky g a je vedeno na vstup komparátoru hrubé dávky § a navstup komperátoru jemné dávky 6 kde se.porovná s výstupnim napě I tim zesilovače go Komparétor hrubé dávky § má posunutou ůrověň komparace tak, aby přepinal dřív než komparátor jemné dávky gaTim se zajieti. že při dovažování bude dopravnik hrubého dávková

MPK / Značky

MPK: G05G 7/02

Značky: dávkování, řízení, hmotnostního, snímačem, tenzometrickým, zapojení, silovým, automatické

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/10-262856-zapojeni-pro-automaticke-rizeni-hmotnostniho-davkovani-s-tenzometrickym-silovym-snimacem.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zapojení pro automatické řízení hmotnostního dávkování s tenzometrickým silovým snímačem</a>

Podobne patenty