Jednolícní osnovní pletenina

Číslo patentu: 261558

Dátum: 10.02.1989

Autori: Sokol Václav, Dániel Mikuláš, Skřepek Jan

Je ešte 2 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

251 553 Vynález se týká speciální jednolicní osnovní pleteniny, sestávající alespoň z jedné nitové soustavy z přírodních organických vláken a/nebo chemických vláken a z alespoň dvou nifových soustav z anorganických vláken, zejména kovovýchoKlasické plastické vzory v osnovních pleteninách, zdůrazněné případně bàrevným efektem, jsou založené ponejvico na vazebních variantách, jako na kombinaci různých možností. kladsní nití nebo jejich návleků, na způsobu tvorby oček,dodávce niti a podobné. Jsou však rovněž známé osnovní pleteniny s plastickým a/nebo barevným vzorom, který se vytváří dodatečně po upletení, při následné tepelné nebo chemic ké úpravě, kterou se na základě některých využitelných vlastností použitých nití úplně nebo částečně změní vazební struk tura pleteniny. Do této skupiny vzorovaných osnovních platenin náleží například konstrukce ze dvou nebo více niłových soustav, z nichž nejméně jedna je efektní ze skaných nítís obsahom dvou složek, a to anorganické, výhodně kovové, a pomocné textilní. V důsledku zcela odliěného složení takto použitých komponent nedochází při tepelné úpravě, případně chemické úpravě, k tvarovým změnám anorganické složky, zatimco se pomocné složka naruší, zčásti rozruší nebo úplně odstraní. Tímto zásahom se vytvářají v pletenině výrazné plastické efekty s řiditelným rozsahem strukturálních změn.Rozsah a charakter těchto plastických efektů je možno usměrňovat vhodně volenou vazební kombinací.- 2 261 553 V jednom znánén provvdení je osnovní pletenína s plastickým a/nebo barevným efektom zesílena na povrchu jedné nebo i obou stran alespoň částečně obnaženýmí vyborcenýní úseky tzv. efektní soustevy. Efektu je v tomto přípdě dosaženo pravidelně nebo nepravidelné uspořádanýmí obloučky nebo smyčkami z oček, případně z jejich spojovacích kliček. Pro vzorování pomocí efektní soustavy nití s obsahom anorganické a pomocné složky je možno využít také výplňkové složky, například kladení pod jehlami nebo útky.Popsaný efekt je možno aplikovat také při výrobě zasílených propletů, kde funkci základu soustevy nití u osnovnítpleteniny přebírá vlákenně rouno. Efektní soustava nití vy stupuje při tepelná úpravě na jednu nebo na obě strany propletu. VV jiném, rovněž známěm provedení, je použito v osnovní pletenině nejméně tří nítových soustav, z nichž nejméně dvě tvoří základní vrstvy osnovní pletsníny a nejméně jedna nitová soustava je výztužná s obsahem anorgsnické a pomocné složky. Tato výztužná niłová soustava tvoří přitom v pleteníně mezivrstvu, která je vázána mezi spojovacími kličkami základních vrstev pleteniny A/nebo přímo v některých očkách.Rovněž v tomto případě prostupuje alespoň částečně obnaženáanorganická složka na povrch jedné nebo obou stran pleteniny v podobě krytu z nepravidelné nebo pravídelněrozmístěných smyček nebo obloučků, případně z rovných spojovacích úseků.Spoleěným charakteristickým znakem popsaných osnovníoh ~plstenin je neporušená pomocná složka jako trvale omezujíeí prvek v konstrukcí těchto pletenín, což do značné míry omezuje plné využití anorganickě složky pro vytvoření výrazného efektu na jejich povrchuoÚčelom vynálezu je nově uplatnit a zdúraznit funkcí anorgsnické, zejména kovové složky v efektní nitové sousta vě a.tím příepět k rozšíření možnosti uplatnění pleteníny v nových oblastech s využitím jejich paranetrů, například- 3 . 231 558 na geotextilie nebo na základě dekoračních vlastností kovů například pro bížuterní průmysl, pri výrobě svítidel e po dobně.Ke splnění těchto cílů směřnje jednolícní osnovní pletenina ze dvou nebo více nitových komponentů, která obsahuje alespoň jednu nitovou soustevu z přírodních organických a//nebo chemických vláken a alespoň dvě další nitové soustavy z enorganických, zejména kovových vláken. Podstata vynálezu spočívá v tom, že na povrchu jedné strany ploteniny převažuě jí očka z přírodních organických a/nebo chemických vláken nejméně jedné niřové soustavy, kdežto na povrchu druhé strae ny pleteniny očka, spojovací klíčky a smyčky z nejméně jedné nitové aouetavy z enorganických vláken. Tyto nitovésoustavy provozuje a zpevňuje nejméně jedna další nitová soustevs z anorganických vláken ve formě výplňku, čímž pleteninu v příčném a/nebo podélném směru vyztužuje a stabilizuje.Konečné podoby popsané pletcniny ze dvou nebo více niťových komponentů je doasženo tím způsobem, že se tato po zhotovení na platařském stroji podrobuje chemické nebo tepelné úpravě na úpravárenském zařízení, při které se pomocná složka skané nítě odstraní, čímž se zároveň mění struktura, vzhled i vlastnosti výsledné pleteniny.Princíp vynálezu s bližším vysvětlením jeho podstatných znaků je patrný z několika nákresů vazeb, ktoré znázorňují typická, avšak pouze příkladná provedení jednolícních osnov» ních pletenín ze dvou nebo více nitových komponentů, a to na obr. 1 pleteninu z nití jedná soustavy přírodních organíckých a/nebo chemických vláken a 2 jedné soustavy-nití z snorganických vláken v základě, spojených jednou výplňkon vou soustavou z anorganickýoh vláken, která spojuje zbývající niíové soustavy, na obr 2 jednu soustava nití z přírodních organických a/nebo chemických vláken a dvě vzájemné provazované výplňkové niłová soustavy z anorganických vláken4 261 553 a na obr. 3 jednu aouatevu nití z pírodních organických e/nebo chemických vláken tvořící společně e jednou soustavou nití c euorgenických vláken v základě filetovou vazbu,která je zpevněna dvěma výplňkovými niřovýni eouetavami.He obr. 1 je znizorněne jednolícní oonovní pletenine,jejíž základ je vytvořen v etloeové vazbě e očky 1 ze souetevy nití z přírodních organických e/nebo chemických vláken v každém druhém eloupku. lezi těmito eloupky v základu pleteniny jsou uepořádána rovněž očko g v otevřeném řetízkovém kladení, a to zo aouetuvy anorgenických nití, přičemž jeou očko l e g vzájomné provázána opojovacími kličkemi obou těchto niřových souatev. Sloupky oček g ze eouetery anorganických nití spojuje klaení 2 pod jehlami tín způsobem, že prochází z jednoho sloupku oček g souetevy enorgenických nití do druhého sloupku těchto oček g. Kladení 2 pod jehlami zeeiluje zároveň eloupky oček g z anorgeniokých nití v rovných úeecích.Na povrchu jedné strany pleteniny pevažují sloupky odek l eoustavy nití z přírodních organických e/nebo chemických vláken a zřetelně vyetupují nad materiálom z anorganických nití, kdežto na druhé straně pleteniny převažují očko g ze eouotevy anorgeniokých nití spolu o úseky kladení 2 podjehlami, náležející do delší eoustavy enorganických nití.Podle obr. 2 tvoří základ jednolícní pleteniny očko l zo aouetavy nití přírodních organických e/nebo chemických vláken v každém druhém sloupku. Mezi těmito aloupky vystupují očko 1 e jejich epojovecí klíčky 1 výplňkové aoustevy onorgenických nití, vzájemné převázoné, ktoré vytvářejí na povrchu jedné etreny pleteniny plaeticky vyetupujíoí efekt, zetímco na druhá etreně převládají těoně vedle eebe uepořádené eloupky oček l zo eouotavy nití z přírodníchorgenickýoh o/nebo chemických vláken. Alternetivně toto provedení

MPK / Značky

MPK: D04B 21/08

Značky: jednolícní, osnovní, pletenina

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/10-261558-jednolicni-osnovni-pletenina.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Jednolícní osnovní pletenina</a>

Podobne patenty