Zapojení dvoustupňového filtračního zařízení

Číslo patentu: 260228

Dátum: 15.12.1998

Autor: Trejtnar Jan

Je ešte 2 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynález řeší zapojení dvoustupnovéhh Iíltračního zařízení určeného k čištění a úpravě vody metodou kombinované separace suspenze, případně doplněnou o fyzikálněnchemickou úpravu vody.Při běžném postupu úpravy vody se provádí bud jednostupnová fíltrace, nebo dvoustupňová sériová filtrace vody, přičemž jednou tlívé náplně a způsob filtrace se volí podle znečištění a požan dované kvality upravované vody. Při filtrací se jedná o odstrau ňování organíokého znečištění jeleza, manganu, dále snížení zabarvení vody, zákalu a odstranování dalších nečístot.- Známá zařízení k provádění úpravy vody jsou vertikální nádoby s filtrační náplní a jsou provedena tak, že upravovaná voda protéká bud sériové propojenými nezávislými zařízeními,nebo jedním vertikálne rozděleným zařízením s dvěma filtračními náplněmi.zapojení těchto známých zařízení neumožňují kombinací průtoků pro sériový nebo paralelní provoz při umístění náplní v jednom zařízení.Tyto nevýhody jsou odstraněny zapojením dvoustupňového filtračního zařízení, sestávajícího z vlastního fíltračního zařízení s dvěma filtračními vrstvami a dále horniho, střední» ho a spodního prostorą umožňujícím průtok upravované vodysěríově přes dvě filtrační vrstvy shora do 1 ů nebo zdola nahoru, 260 223 paralelné na horní filtrační vrstvu shora dolů a spodní fíltrača ní vrstvu zdola nahoru nebo průtokem upravované vody horní filtrační vrstvou zdola nahoru a spodní filtrační vrstvou shora dolů, dále obtokem celého zařízení nebo filtrací pouze přes jednu filtrační vrstvu, a to bud horní shora do 1 ů,nebo spodní shora dolů, a systému přívodních a výstupních potrubí opatřených armaturamí podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že přívodní potrubí upravované vody je na rozvětvení vně filtračního zařízení opatřeno armaturou horního potrubí přívou du upravované vody do horního prostoru filtračního zařízení,armaturou spodniho potrubí přívodu upravované vody do spodního prostoru filtračního zařízení, armaturou středního potrubí přívodu upravované vody do středního prostoru fíltračního zařízení a armaturou odtoku prací vody ze středového prostoru filtračw ního zařízení, přičemž v ose filtračního zařízení ke spodnímu potrubí připojené propojovací potrubí upravené vody ze spodního prostoru přes armaturu, ke střednímu potrubí připojené výstupní potrubí upravené vody přes armaturu a k hornímu potrubí připojené obtokové potrubí upravené vody, s připojeným sběrn ným potrubím prací vody a armaturou odtoku prací vody z horu ního prostoru, přes armaturu a obtokové propojení ústí do výstupu upravené vody, a v místě připojení středního potrubí s výstupním potrubím je proveden střední výstup do středního prostoru a v místě připojenílwrního s obtokovým potrubím je proveden horní výstup do horního prostoru, přičemž odplyněnífiltračního zařízení je ze středního prostoru provedeno střednímodplyňovacím potrubím a z horního prostoru horním odplyňou vacím potrubím.Kromě přínosů vynálezu uvedených před podstatou vynálezu systém zapojení umožňuje dále vyponštění vody z kteréhokoliv prostoru do odpadu, nezávislé praní každé filtrační vrstvy,sőriové praní filtračních vrstev, odplynování obou prostorů nad filtračními vrstvami, případné průtok vody od výstupu upravená vody obtokovým potrubím k opakované ifiltrací.Na příloženém vjkràšu je v řezu schematicky znázorněno příkladné zařízení podle vynálezu.zapojení dvoustupňového filtračního zařízení §estává z filtračního zařízenía systému přívodních a výstupních potrubí s armaturami. Vnitřní vestavbu filtračního zařízení ,L tvoří spodní mezídno gg s ríltračními tryskami głíąna němž je uložena spodní filtrąční vrstva âąä horní mezidno gg s filtračnními tryskami głona němž je uloženohorní filtrační vrstva gg. uspořádání filtračních vrstev vytváří Spodní prostor 1 g, středu ní prostor 8 a horní prostor g. Ze středního prostoru g je vy ústěno střední odplyňovací potrubí gg a z horního prostoru g horní odplyňovací potrubí 33. Na rozvětvení vně filtračního zařízení .l je přívodní potrubí opatřeno armaturou i a navazu-u jícím horním potrubím g, které je zaústěno do horního prostoru g filtračního zařízení 35, armaturou 9 a navazujícím spodním poutrubím łłúkteré ústí do spodníhc prostoru łgüa armaturou g s navazujícím středním potrubím jąkteré ústí do středního prosc toru g. V ose fíltrąčního zařízení j je k spodnímu potrubí àzen 228 připojeno propojovací potrubí g, které armaturou 53 navazuje na výstup łá upravené vody k střednímu potrubí 7 je ve středu ním prostoru g připojeno výstupní potrubí g§,které přes armav turu 1 § navazuje na výstup Já upravené vody a k hornímu potruo bí g je v horním prostoru g připojeno obtokové potrubí gg,které přes armaturu 33 a obtokové propojenínavazuje na výustup g upravené vody. Střední potrubí l je opatřeno armaturou g s navazujíoím odtokem 33 prací vody zo středního prostoru §,a k obtokovému potrubí 1 § je připojeno sběrné potrubí gg, které přes armaturu 33 navazuje na odtok 2 prací vody z horního prostoru g. V místě připojení obtokového potrubík hornímu potrubíje proveden horní výstup gg do horního prostoru ga v místě připojení výstupního potrubí 22 § k střednímu potrubíl je proveden střední výstup g do středního prostoru 8.Upravovaná voda přitéká přívodním potrubím g. Podle tech-n nologických požadavků na způsob úpravy vody, druhů filtračních vrstev a zařazení, filtračního zařízení do celkového systému čištění a úpravy, umožňuje kombinované uspořádání zapojení dvoustupňového fiítračního zařízení vést průtok upravované .vody filtračním zařízením ł do výstupu § upravené vody buĺ ~ sériové shora dolů přes armaturu g, horní potrubí I 3, hornívýstup go, horní filtrační vrstvu 33, horní mezidno 32 s filtračními tryskami g, spodní filtrační vrstvu. i 33, spodní mezídno g s filtračnímí tryskamí g do spodního prostoru 1 g filtračního zařízení 1 a odtud spodním potrubím 1, propoojovacím potrubím łg přes armaturudo výstupu 32 upravené

MPK / Značky

MPK: B01D 25/00

Značky: zařízení, zapojení, filtračního, dvoustupňového

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/10-260228-zapojeni-dvoustupnoveho-filtracniho-zarizeni.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zapojení dvoustupňového filtračního zařízení</a>

Podobne patenty