Podpěrný podvozek axiálně přemísťovaných širokozáběrových závlahových strojů

Číslo patentu: 260125

Dátum: 15.12.1998

Autori: Oslík Vladimír, Poledna František

Je ešte 2 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

vynález ee týká podpěrnâhopodvozkuexiálně přemíešovaných ěirokozáběrovýoh závlahových strojů, které ee a výhodou používají k závlezo geografický elcžitějšíoh plech, nebo po skončení závlehý v jedné pozici nohou být operativně e reletivně snadno přetaženy traktorem do některá soueední pozice.Úkclem podpěrných podvozků u těchto strojů je neeení jednotlivých závlahových mosťů, ze kterých je seetaveno zevležovací křídlo a zajištění řízeného pojezdu celého zavlažovecího křídla pomocí inatelovaného pohonu, kterým Jsou vybaveny. Přizáv 1 ahověm provozu Jeou poaezdová kola podpěrných podvoz~ ků nastavene ve směru žádoucího pojezdu e při potřebě přetažení zévlahověho křídla v axiálním eměru do eoueední pracovní pozice ťraktorem je nutné poáezdová kole jednotlivých podpěrných podvozků závlahového křídle přeetavit pootočením o 90 ° do směru potřebněho pojezdu.U dosud známých konstrukcí podpěrných podvozků ee toto poo~točení pojezdových kol provádí ručně, přičemž je nutné nejprpve odjietit uetevení pojezdových kol v provozní pcloze e pomo-4 cí dlouhá páky pak ručnä provést Jejich přeetavení o 90 ° kolem svieläho čepu kola a tuto polohu opět zajistit. Nevýhodou tohoto ručního způaobu přeatavování pojezdovýoh kol je značná ryzická námahe.-zejména Jsou-li pojezdová kola zabořena v hlu- . bokě rýze, vyježdäně předchozím pcjížděním podpärných podvozků při záv 1 ahovém.provozu, vyžadující nadovednutí nápravý pcdu vozku e přeatavení pojezdových kol v odlehčenám stavu.U jiných známých řešení podpěrných podvozků je nadzvedávání jejich náprevy uanadněno mechanickým nebo hydraulickým zvedacún zařízením,.e 1 oužíoím jako přídevně zařízení nebo Je trvale inetalované na konstrukoi podpěrných podvozků. Nevýhodou mechanických zvedacích zařízení Je, že Jaou ovládány ručnš, což do zdlouhavé a preonő. Hydraulické zvedací zařízení využíveáí k plnění hydraulických válců vnějšího hydreulického okruhu trektoru,ktorý přetahcvánízavlažovacího křídla provádí, což je nevýhod«n 6, Jelikož vyžaduje příaluěnő přídavné vybavení truktoru cda povídajícího výkonu a z ekologického hlediska je nevýhodnő, še při propcjování hydraulického okruhu mezi traktorem a zvedeoímv zařízením podvozku dochází k úniku hýdreulického oleje do půdy.o 2 n Společnou nevýhodou uvedených zvedacích systémů nápravy podpěrných podvozků je, že zvedací sila se musí opřít o zem. Při rozměklé půdě to výžaduje používat rozměrnýoh opěrných podložakg aby měrné zatížení půdy bylo sníženo., .Uvedené ne hody známých řešení odstraňuje v podstatě vynález, kto je podpěrný podvozek axiálně přemístovàných širokozáběro ch atrojů. sestávajíoí z nápravy opatřené přestovitelnými ppâegdovými kolx otočně uloženými na svislýohučepaoh nápravy, a jeho podstata apočítá v tom, že každé pojezdové kolo je umiatěné vevzdá 1 enoot 1 od avislého čepu a je vybavené samostatným pohonom.Další podstatou vynálezu je, že samostatný pohon je tvoŠrřen převodovkou apojenou e motorroduktorem elektromotoru, upevněným na postranním ramena nosně konzoly svislého čepu,opątřené vidlioí, ke které je kyvně uchyoena stabilizační tyč se atavitelným dorązem, umístěná vo vodíoím kamenu vybaveněm závitovým čepem, ktorý je spojen se závitovým okem nápravy.Konečné Je podstatou vynálezą, že atabilizační tyč je zaJištěna-stavěcím šroubem, prooházejícím přes nápravu do poatranniho ramene nosné onzoly avislého čepu.Vyšší účinek řešení podle vynálezu spočívá v uanadněnľ a oryohlení přeàtavování pojezdovýoh kol bez ohledu na stav teněñu,. to kterém so provádí.Příklad kokrétního provedení podpěrného podvozku podle vynálezu je znázorněnna přiložených výkresoch, kde na obr. 1 je schematické znázornění ěirokozáběrového závlahovêho stroje v oelkovém pohledu s podpěrnými podvozky podle vynálezu, na obr. 2 je znázorněn jeden z podpěrnýoh podvozků zavlažovacího křídla z obr. 1 v nárysu, na obr. 3 je čáatečný půdorya nápravy podpěrného podvozku s připojeným pojezdovým kolem nastaveným do polohy pro závlahový provoz. na obr. 4 je částečný půdorys nápravy podpěrého podvozku 3 připojeným pojezdovým kolmo přeotaveným do polohy pro přetahování zavlažovacího křídla v axiálním směru do sousední pracovní pozice, na obr. 5 je detail uzlu zajištění tyče pro stabilizaoí polohy pojezdovéhoŠirokozáběrový závlahový stroj dle obr. 1 sestává ze zavlažovacího křídla 3, upevněného k centrálnímu pivotovámu podvozku 1 p. Zavlažovací křídlo g, je složano z řady závlahových mostů 1 g s uloženým závlahovým potrubím gppatřenjím postřikovači nebo tryskami u. Jednotlivé závlshové mosty L 2 jsou ne-g. sony jpodpärnými podvozky 1, poháněnými elektromotory Q jiště nými proti přetížení a zkratu. Závlahové níosty łg jsou tvořeny tuhou příhradovou konstrukcí s. jsou v místech u podpěrných podvozku 11 spojeny neznázorněnými prostorově vychýlitelnými.vprůtočnými klouby. centrální pivotový podvozek L je otočnéukotven ke kotvě M. Připojení závlahového stroje k hydrentu 3,5 je provedeno Iexibilní hadicz( L§, uloženouddo rýhy v zemi, s. je kryte. můstkem 1.1, aby nebyla. přejíšděns. koly § 1 pivotovéhojpodvozku łg při jeho otáčení. K napájení elektromotorů i jednotlivých podpěrných podvozků 1. a soustavy řízení. závlajhového stroje slouží neznázorněný dieselgenerátoxą ktorý je součástí výbavy pivotověho podvozku Lg. Každý podpěrný podvozekl zavlažovacího křídlo. ł, obr. 2, je tvořen nápravou gg, k nížjsou připevněnjr dvě ěikmě stojiny gg, v horní části připevněně d k nosné desce La závlahového mostu 3.3 pro závlahově potrubí .g,Podpěrné podvozky ,LL jsou zpcvněny. vodorovnými výztuhanui a g a. patksmi g jsou připevněny ke konstrukcí. závlahováho mostu 33. Na. obou kbncích nápravy gg jsou upevněna například při-vs.řeną ložisková pouzdra 3 « 6, v nichž jsou otočně uloženy svisléčepy z nosných konzol g šnekových převodovek Q, na jejichž výstupním hřídeli Q je naklínován náboj pojezdového kola 52. Každé nosné konzola. äpbr. 3, 4, je opatřena postranním ramenem g s patkou 21, ka ktoré je připojen motorreduktor 42 olektro motoru 12, a dále vidlioí ji s dírou pro čep 51. Na. čep 11 jekyvně uohycene. stabilizační tyč za, která suvně prochází vo d dícím kamenjem QQ vybavením závitovým öepem ýłpbr. 5, ktorýje zaěroubován do závitového oka 31 připevnäněho k nápravě gg. Postsvení pojezdového kole. g v pracovní poloze, tj. rovnobäžně s népravou gg, je zajištěno stavěoim šroubem § 8, obr. 2, 3. ktery prochází přes nápravu gg do postranního ramene g nosnő konzoly 29. Stabilizsční tyč 53 lze v průohodu vodícíh »komu-nl nem 60 upevnit pomocí stahovacího třmonu 52, ktorý utažením ručního šroubu já tixuje posuv stabilizačni tyče 53 vo vodíoím. kamenu QQ. Na konci atabilizační tyče žg je našroubován staví telný doraz 52 pojištěný závlačkou Ži. Náboj pojezdového kola jg je dvojitý a konatruovaný tak, aby se jeho vnější část po vyěroubováni pojišřovačíoh šroubů mohla volně otáčet na pevné vnitřní naklínované části náboje a tím se uvolnila samosvornost ěnekové převodovky gg. Pohon šnekové převodovky ig zajišłuje krátký náhonový hřídel 5 motorreduktoru gg, který je připevněn na patku 22 nosné konzoly 29. Na každém podpěrném podvozku ll je instalovaná ovládací skříň 31, 52 bud pevná, upevněná na šikmé etojině gg, nebo přenosné ovládané tlačítky éž, Qá nebo zásuvkou pro připojení přenosné ovládací skříňky. Elektromotory 11 jsou napájeny z neznázorněné rozvodné skříně 2 reverzačního stykačového vývodu ovládaného tlačitky nebo přepínači z ovládaw oí skříně ii. Vlaàtní připojení elektromotorů 52 je provedeno flexibilními kabely 41. Tak je zajiětěn samostatný pohon každého pojezdového kola EQ nápravy gg podpěrného podvozku ll,umožňující pohénět.pojezdová kola EQ bez ohledu na jeho postavení vůči nápravě gg. W lPři závlaze proudí tlakové voda z hydrantu § přes flexibilní hàdioi lg do pivotového podvozku lg, odtud do závlahováho potrubí g závlahových mostů lg, odkud je postřikovači lg rozstřikována po poli. Závlahové křídlo 1 pomalu pojiždí kolem pivotového podvozku lg, přičemž se otočně ukotvený pivotový podvozek lg otáčí na místě. Pojezdová kola 59 jednotlivých pod pěrných podvozků łł přitom pojíždějí po kruhovýoh draháoh, soustřednýoh kolem svislé osy pivotového podvozku lg. Postavení pojezdových kol ŽQ podpěrnýoh podvozku ll jsou nastavena rovnoběžně s nápravou gg, kdy osa pojezdového kola 59 je kolmá. k nápravě gg, obr. 3. Pohon pojezdového kola gg zajišřuje motor~redaktor Ag přes náhonový.hříde 1 il a šnekovou převodovku AQ. Napájení oouetavy pohonů na všech podpěrných podvozcíoh ll zajišťuje neznázorněný dieselgenerátor, umístěný na pivotovém podvozku gg. k - «Před přemístěnim závlahového stroje traktorem do nově pracovni pozice, připnutým k pivotovému podvozku lQ,je nutné pojezdová kola 59 na všech podpěrných podvozcioh ll závlahového křidla 3 přestavit o 90 °, do eměru žádaného pojezdu, to je kolmo k nápravě gg, obr. 4, kdy osa pojezdového kola 59 bude nastavena do směru nápravy gg. Přeatavení se provede snadno a rychle po vyäroubování etavěoiho šroubu 5 § z nápravy 29. Pak stisknutím

MPK / Značky

MPK: A01G 25/09

Značky: strojů, axiálně, širokozáběrových, podpěrný, přemísťovaných, závlahových, podvozek

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/10-260125-podperny-podvozek-axialne-premistovanych-sirokozaberovych-zavlahovych-stroju.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Podpěrný podvozek axiálně přemísťovaných širokozáběrových závlahových strojů</a>

Podobne patenty