Zařízení pro měření relaxačních vlastností těsnicích kroužků

Číslo patentu: 251712

Dátum: 16.07.1987

Autori: Odstrčil Jaroslav, Březík Rudolf

Je ešte 2 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynález se týká zařízení pro měření relaxačních vlastností těsnících kroužků vyrobených z materiálů s viskoelastickým chováním, vykazující viskoelasticitu.Zkouška se provádí tak, že zkoušený těsnící kroužek se sevře mezi dvě rovnoběžné plochy, jejichž vzdálenost je v průběhu zkoušky konstantní a menší než je tloušíka kroužku a měří se síla nutná pro udržení deformsce zkoušeného kroužku. Relaxační vlastnosti (relaxace napětí) se hodnotí z velikosti této síly a její závislosti na čase za daných podmínek zkoušky, jako druhu a teplotě prostředí, v němž se zkoušený kroužek nalézá a hodnotěDosavadní přístroje pro měření relaxačních vlastností visko-Aelastických materiálů lze rozdělit do dvou skupin, které se liší tím, že přístroje jedné skupiny mají přítlačné desky trvale spojeny s měřícím siloměrným zařízením, zatímco přístroje druhé skupiny majýpřítlačné desky od silnoměrného zařízení odnímatelné. Prvá skupina zmíněných přístrojů je určena především ke krátkodobým zkouškám a zkouškám malého počtu zkoušených těles, nebołje neekonomieké vázat nákladný měřicí přístroj dlouhodobě na jeden, nebo několik málo zkuěebních těles.Přistroje druhé skupiny jsou určenyk dlouhodobým zkouškám většího počtu zkoušených těles , přičemž jsou tvořeny jedním silnoměrným zařízením a sadou oddělitelných deformačních přípravků. Každý deformační přípravek obsahuje dvě přítlečné desky mezi nimiž je zkoušený materiál stlačen na žádenou deformaci. Jedna z těchto desek je pevná a druhá bývá uložena v tělese přípravku posuvné při nastavení zvolené deformece zkoušeného materiálu. Deformační přípravky umožňují připojení ve zvolených časových intervalech k silnoměrnému zařízení přístroje a změřenísíly nutné k deformaci zkušebních těles, dále zajištují, aby zkušební tělesa byla po celou dobu zkoušky podrobena i mimo siloměmé zařízení žádané deformeci a konečně umožňují, aby zkušební tělesa byla ve styku s vnějším prostředím při nor~ mální nebo jiné zvolené teplotě. Dosažení síly k deformaci zkušebního tělesa se zpravidla indikuje přerušením elektric~ kého signalizačního okruhu V kontaktech vytvořených jednou přítlačnou doskou a telesom deformačního přípravku.Přístroje pro měření relaxace napětí v tlaku, jejichž součástí jsou deformační příprevky dosavadní konstrukce, mají některé nevýhody jakoMají značně vysoká pasivní odpory ve vedeních pohyblivých přítlačných desek a to zejména při zkouěkách prováděných za zvýšených, nebo snížených teplot a při dlouhodobém působení kapalného prostředí. Pasivní odpory nepříznivěov 1 ivňují výsledky zkoušky.Neumožňují s potřebnou přesností nastavit žúdanou deíorlaci zkoušenýeh těles. Velikost deformace u těsnících kroužku činí při zkoušee řádově několik destin mm a proto je třeba vzdálenost verných desek nastavit a v průběhu zkoušky udržovat na zvolené hodnotě s přesností vyšší než cca 0,02 mm, jinak činí chyba v nastavení deformece zkoušenýeh těles okolo 10 i více.Proto jsou kladeny vysoké nároky na přesnost výroby některých součástí stlečovaeích příprevků a i při velmi přesné a tutíž i nákladné výrobě nelze dosáhnout, aby chyby v přesností nastavení defornaee zkoušených těles neovlivňovaly nepříznivě výsledky zkouäek.Jiným fektoren snižujícím přesnost měřené deformační síly zkouäenýeh těles je nespolehlivost índikace, kdy velikost přítlačnd síly púsobíeí na pohyblivou přítlečnou desku přípravku dosáhne hodnoty zbytkovć deformaění síly zkušebního tělesa. Tuto nespolehlivoet způsobuje jednak to, že kontakty signalizačního okruhu jsou vytvořeny jednou ze-svěrných desek s tělesem přípravku, mají tedy značnou plochu a proto je jejich funkce citlivá na nečistotyapůaobující přechodově odpory v signalizačním okruhu. Také rovnoběžnoat kontaktních ploch a vůle ve vedení pohyblivé desky zhorěuje citlivoet aignelizačního okruhu. Šistotu kontaktů lze těiko dosáhnout zvlúětě provádí-li se zkouška v kapalnćm prostředí.U doeavadních příetrojů pro měření relaxace napětí viskoelastických materiálů mají nepříznivý vliv na výsledky zkoušek take změny ve výši deformace zkoušených těles vyvolaných dilatačními deformacemi částí deforaačních přípravků při zahřívání nebo ochlazování. Tento nedostatok řeší současné praxe tak, že před připojením deformačního přípravku k silnoměrnému ústrojí se nechá jeho teplota ustálit se zvýšená, nebo snížené hodnoty na teplotu okolí. Tímto se sice přesnost měření zvýši, ale zmení se správnost naaěřeného údaje zbytkové přítlačné síly, neboł relaxační vlastnosti zkouěených těles jsou závislé na teplotě.Všechny uvedené nevýhody doaavadních zařízení se umocňují při měření relaxačnich vlastností těsnících kroužků at již plochých, nebo 0-kroužků, vzhledem k malé výšce zkušebních těles. Právě u těsnících kroužkú má měření relaxačních vlasností prvořadý význam. Souhrn uvedených nevýhod dosavadních příetrojů pro měření relaxačních vlastností při stlačení pryžových materiálů způaobuje, že získané výsledky měření jsou málo prükazné a jsou závislá na typu zkuěebního zařízení.Tyto nevýhody jeou v podstatné míře omezeny u přístrojů s deformačními přípravky řešenými podle vynálezu.Podstata vynalezu apočívá v tom, že zkušební těleso je eevřeno mezi dvěma přítlačnými deekami z nichž jedna je pevně přichycena maticí zatímco pohyblivé přítlačná deska je uchycena pohyblivě na membránových prułinách a je rozebiratelně spojena e pouzdrem v němž je uloženo pouzdro s kontaktem, přičemž stavitelný kontakt je naěroubovan do třmenu a ajištěn pojistnou maticí.Proti známým přístrojům pro měření relexačních vlastností těsnících kroužků je přístroj s deformačními přípravky podle vynálezu výhodný zejména v tom, že vzdálenosti mezi opěrnými deskamí lze před vložením zkoušeného kroužku seřídit na požadovanou hodnotu s vysokou přesností. Tato výhoda se projeví jednak ve zvýšené přesností výsledků zkoušky, ale také umožňuje výrobu dílců deformačních přípravků v běžných výrobních tolerancích,nebot výrobní tolerance rozměrů těchto dílců se při seřízení přípravku vyeliminují.Jinou výhodou je snížení pasivních odporů použitím membránových pružin pro vedení a upevnění pohyblivé přítlačné desky k tělesu deformačního přípravku. Odpor proti pohybu pohyblivé přítlačné desky v axiálním směru způsobených tuhosti membránových pružin je podstatné nižší ve srovnání s třením v kluzných nebo i valivých uloženích pohyblivé přítlečné desky. Přitom tuhost pružin není závislá na druhu a ćistotě prostředí, ve kterém zkouška těsnících kroužků probíhá e vliv teploty je zanedbatelný.Deformační přípravky mají vyšší citlivost a spolehlivost kontaktů sifgnalizečního okruhu, nebot tyto kontakty jsou v horní části přípravku, která zůstává v průběhu zkoušky nad hladinou kapalného prostředí a jsou vytvořeny dotykem dvou kalených ploch,z nichž jedna má tvar kulový a druhá rovinný. Teoreticky se plochy kontaktu dotýkají v bodě a tím je podstatné omezena možnost vzniku přechodových odporů vlivem nočistot a je vyloučen vliv nerovnoběžnosti kontaktních ploch na citlivost sepnutí signelizačního okruhu.Další významnou výhodou tohoto konstrukěního řešení je možnost, aby přípravky byly po celou dobu zkoušky včetně časového úseku, ve kterém se měří přítlačná síla, stálo umístěny uvnitř přístroje, tzn. v tepelné stabilním prostředí. Proto nemůže být ovlivněna přesnost měření výsledků dilatačními deformacemi části přípravku a není ovlivněna správnost neměřených údajů nlřením relaxace těenících kroužků při jiné, než zvolené teplotě.

MPK / Značky

MPK: G01N 33/44

Značky: vlastností, těsnicích, zařízení, relaxačních, kroužků, měření

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/10-251712-zarizeni-pro-mereni-relaxacnich-vlastnosti-tesnicich-krouzku.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení pro měření relaxačních vlastností těsnicích kroužků</a>

Podobne patenty