Stupačka pro výstup a zajištění pracovníků na povrchu svislých částí ocelových konstrukcí

Číslo patentu: 250180

Dátum: 15.04.1987

Autor: Horák Miroslav

Je ešte 2 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

vynález se týká stupačky pro výstup a zajištění pracovníků na povrchu svislýchčástí ocelových konstrukcí, zejména při výstupu nebo sestupu na nosné sloupy průwslových hal a budov.Dosud se pro výstup nebo sestup pracovníků na ocelové sloupy používají samosvorné stupsćky. Jejich nevýhodou je, že mohou být použity pouze na sloupy s otevřeným profilem, ktoré umožňují zaklesnutí stupeček za pésnici. Nevýhodou je také to, že způsob uchycení těchto stupeček nezaručuje pracovníkovi dostateěnou stabilitu a neumožňují mu pohyb na svislé konstrukcí v horizontálním směru.Uvedené nedostatky jsou odstraněny stupačkou pro výstup a zajištění pracovníků na povrchu svislých částí ocelových konstrukcí podle vynálezu, jejíž podstata spočívá v tom,že ve svíslých drážkách vytvoťvených v bočnících upevněných na nosném hranolu, k jehož základně je dále upevněna náělapná konzole s lyžarským vázáním, jsou suvně uložený oba konce hrídele, na němž jsou upevněny toroidní permanentní magnety s vnějěími a s vnitřními pőlovými nástavoi, mezi nímiž jsou v části, která priléhá k povrchu ocelové konstrukce suvně uložeąy zkratovací hrsnoly, které jsou jedním koncem kyvně uchyceny k nosnému hrnolu, v jehož püdní svislé stěně jsou upevněny pryžové opěrky, které se po stlaê čení nášlspné konzoly nohou pracovníka opírají o povrch ocelové konstrukce a současně jsou zcela vysunuty zkretovscí hrenoly z mezer mezi pőlovými nástavci, čímž dojde k podstatnému nárůstu magnetické síly, ktoré brání jejich odtržení od povrchu ocelové kon. strukce.Po odlehčení náělepné konzoly dojde püsobením tažných pružin, ktoré jsou jedním koncem upevnäny na nosný hranol a druhým koncom na vnější pőlové nástavce, k úplnému zssunuê,tí zkratovacích. hranolů do mezer mezi pólovými nástavci, a tím k poklesu upínecí magnetické síly na hodnotu, pěi které lze stupsčku od konstrukce snadno odtrhnout. Na vnější pólové nástavec jsou dále upevněny trąy, které zasahují do dráäek v bočnicích, a tím stabilizují polohu polových nástsvců. lłsmísto lyžařského vázání může být k uchycení náělepné konzoly na nohu pracovníka použito jednoduchého řemenového vázání.Výhodou stupaček podle vynálezu je to, že umožňují výstup na sloupy s uzevüným profilem a rovněž ne jiné části ocelových konstrukcí s rovným nebo mírně zakěiveným povrchem jako jsou nádrže, plynojemy nebo armobloky jaderných elektráren. Výhodou je také větěí stabilita pracovníka pri výstupu, a to, že se může na svíslých plochách pümístovet ve vodorovném směru.Na püpojerąých výkresoch je znézorněn jeden pť-íklad provedení stupačky podle vynálezu, kde na obr. I je nárys polohy stupaěky, v níi je upínscí sílo msgnetu minimální,ne obr. 2 je ndrys polohy stupeěky, v níž je upínscí síla magnetu maximálna-na obr. 3 je půdorys stupaćky v podélném -eau rovinou A-.A podle obr. 1, na obr. 4 je pť-íčw es vedený osou msgnetu svislou rovinou B-B podle obr. I, na obr. 5 je příćný řez C-G vedený přední částí stupačky mezi zkratovacími hranoly a povrchem ocelové konstrukce podle obr. 2 a na obr. 6 je statické schéma znížení stupačlgy váhou pracovníka.Stupačka podle vynálezu v příkladněm provedení setávé z permenentního magnetu, jeho vnějěí povrch je chráněn proti nalepování kovových čéstic krytom z nemegnetického materiálu a ktorý je tvořen toroidními magnety l, vnějěími pólovými nástsvci g a vnitřními. p 6 lovými nástavci 1 s drážkovou dírou.Vnějěí průměr drážkového profilu díry v pólových nástavcích 2, 1 je stejný jako průměr kruhové díry v toroidních magnetech |, které jsou nasazeny společně s pólovými nástavci g, 1 na drážkovém hrídeli i. Obe konce drážkového hrídele 1 jsou suvně uložerw ve svislých drážkách vytvořených na vnitřní straně bočnic 2, 2 upevněných na protilehlých svislých stěnách nosného hranolu á.K vodorovné základne nosného hranolu 6 je upevněna náälapná konzola 1 opatřená lyžaäakým vázáním g, které může být nahrazeno i jednodušším způsobem uchycení nohy pracovníka, napľ. ř-emenovým vázáním. Na päední svislé stěně nosného hranolu g jsou upevnäną/ Pkyžově opěrky 2, mezi kterými jsou ve svislých drážkéch kyvně uchyceny .jedním koncem pomocí ony g zkratovací hranoly | 1, které jsou druhým koncem suvně uloženy mezi pólovýmí.-.nástavci z, l.Na vnější pőlové nástavce 2 jsou jedním koncem upevněny tažné pružiny 2, lg jeá jichž druhý konec je upevněn na koncích osy 1 Q. Na vnějších pólových nástavoích g jsou dále upevnäny trhy u, uf, které zasahují do drážek v bočnicícn 2, 2.V poloze podleobr. I ee převážně část magnetického toku mezi pólovými nástevci 2,1 uzavírá püs zkratovaoí hrenoly LL a jen mali část přes povrch ocolově konstrukce. Upínací mile m magnetu je proto minimální a postačuje pouze pro uchycení stupačky na konstrukcí. stlačením nášlapná konzoly 1 nohou pracovníka směrem dolů dojde k vysunuti zkratovaoích hranolů i z mezer mezi pólovými nástevci g, 1 a uzaväení magnetického toku tćmě výhradně p~es povrch ocelové konstrukce.Tím dojde k podstatnámu núrůstu upínací magnetické síly na hodnotu M 2, která musi°~p . L být z důvodů stability stupačky větší než sila of -Tf- kde Qp je tíha pracovníkaa L je vodorovné vzdálenost působiště tíhy pracovníka na konzole 1 od povrchu ocelovékonstrukce a g je rozteč mezi oaon pőlových nástavců g, l a osou pryžových opěrek 2, která působí proti eměru síly M 2 - viz obr. č. 6.Je-li tíha pracovníka 800 N, vodorovné vzdálenost působíätě jeho tihy na konzole 1 od povrchu ocelové konstrukce 400 mm a rozteč mezi oeou pőlových nástavců 2, 1 a osou pryžovýoh opěrek 2 135 mm, je velikost sílyPři bezpečnosti. proti odtržení k 1,5 je tedy minímální hodnota magnetické síly PM 2 P 0 D.k 2370. |,53555 N.celkovou přídržnou sílu permanentního magnetu, který je tvořen toroidnímí magnety a pólovými náetavci g, 3, se zcela vysunutými zkretovacimi hranoly 11 je možno stanovitB - jo doporučani hodnota magnetické indukce v pólových nástavcich, která činí pro p 11 držnl magnety Bž 1,6 Tn - .je počet toroidních magnetů l, volím n 4Sž - je činný pmřeztpólových nástavců v m 2, püpadajicí na jeden magnet, který se stanoví ze vztahuBR - je remanentni magnetické indukce toroidních magnetů v Ts - je plocha pV-íčného průšezu toroidnich magnetů v m 2K - o koeficient roz tylu, který má pro feritové materiály hodnotu ibližně I 1 L. R P P 1Budou-li pouzity feritové toroidní magnety lő 82/ 0 31 e renanentní segneuckou 1 ndukcí BR 0,37 m a plochou příčnáho průřosu s 4,5 . v 3.2 , .je činný prüřez pólových náetavců, připadající na jeden toroidní magneta celková upínecí sile pernnnentního mgnetu ee čtyřmi magnety | ,je. . za předpokladu, že zonedbáue třecí složku síly mezi pólovými ndstsvci g, 1 e povrchem ocelové konstrukce, má podle záednoduleného echématu ne obr. č. 6 třecí složky síly, kto rá brání eklouznutí etupsčky hodnotu.je pri suché povrchu f 0,5.Tato třeci eložkp musí být vltli nei snížení Jednu stupečky preoovníke Qp, co .je splněno sa podmínkyVe skutečnosti vlek vzniká třecí složka sily rovnid lezi. pólovýni nístsvci e povrchem ocelové konltrukce, což zs předpokledu splnení podmínkyriziko eklouznutí stupsčky ne povrchu ocelové konstrukce.Uvolnění etupečky z povrchu konstrukce se děje nedzdviłenín konzoly 1 nohou precovník ko do výchozí polohy stsbilizovsnć prušineni g, I 2 e trny 11, I 3 sž dojde k úplnllu zseunuti zkrstovecích hrenolů 11 do mezer lezi pólovýli näetevci g, 1 e k poklesu upínecí síly ns hodnotu, pil ktoré lze stupečku od konstrukce snsdno odtrhnout.I( výetupu nebo sestupu používá precovník dvou stupaček podle vynález upevnlných ne prave a levé noze e součesnl se Jistí proti. pádu pomocí Jednosněrná lebo obouslłrnd brzdy s horolezeckóho len.I. Stupnčko pro výstup a sajiłtění pracovníků n povrchu vialých čálti ocelových konstrukcí, vylulona til, čo .jo tvořonn bočnicoli (5,5) . upcvniąýai na nemám hronolu (6),k Johož sáklndnč .10 připavnha aňllapaá konzola (7), I vázánín (8), přičanž vo Ivàalých drážkách boční (D. 5) .jsou auvnt ulołuąy oba konca hřidola (4), na něaž jsou upevněnytoroidü panomntní sunny (1) a vnöjěíli pólovýni náotuoí (2) I a vnitřním pólovými lúotavsi. (3), lou ainiä Jsou v čéni, která přilćhá k povrchu ocelové konstrukce suvněuloiony zkratovocí hrnnoly (11), ktoré Jsou ,jadníu koncu lqvn uchycany k noanénu Hranolu (6), v .jahož přadni aviulć tlač .jsou upavliny pryžově opěrky (9).2. Stupočko pro výatup n zajištění pracovníků n povrchu avialých čáati ocelových koutrukcí padlo bodu 1, vyznnčono th, že na vnější pólové nástavec (2) Jsou upavněny Jodnlk trny (13, 13), ktarě zaaahují do drážak v bočnicích (5,53, Jadnak pružiny(tz, 12), ktarć jsou druhý konce uchycony k noanćnu hranolu.3. Stupačkh pro výltup I zajištění pracovníků na povrchu svialých části ocelových konltmkcí podle bodu 1 o 2, vyznnčana tím, in nćälnpni konzola (7) .je opatřena ř-emenovi vázúnia nebo lyžnřakýn vúzánim (8).

MPK / Značky

MPK: F16S 3/02

Značky: stupačka, svislých, konstrukcí, zajištění, pracovníků, oceľových, výstup, částí, povrchu

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/10-250180-stupacka-pro-vystup-a-zajisteni-pracovniku-na-povrchu-svislych-casti-ocelovych-konstrukci.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Stupačka pro výstup a zajištění pracovníků na povrchu svislých částí ocelových konstrukcí</a>

Podobne patenty