Zařízení na určení sorpčních vlastností adsorbentů za nízkých teplot a vysokých tlaků

Je ešte 2 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

242 5 su vynález se týká zařízení na určení sorpčních vlastnostíadsorbentu za nízkých teplot a vysokých tleků.p Dosud nejsou známa zařízení, která by byla laboratorně nebo průmyslové užíváne k určení množství látek, které je schopen libovolný adsorbent zachytít v oblasti nízkýeh teplot.Proces zkapalňování vzduchu je nežádoucím směrem ovlivňován řadou látek v něm obsažených, například oxid uhličitý, oxiďaiříčítý, uhlovodíky cl až C 5 o voda. Tyto látky mohou během zkapalňování vypadávat v zařízení v podobě pevné fáze nebo se mohou v něm hromadít, což může V krajním případě u uhlovodíků vést až k explozi. Proto je nezbytné nežádoucí látky ze zkapalňovaného vzduchu předem odstraňovat. Vlastní odstranění nečistot lze provádět jak na počátku procesu, tak během něho. Dnes je čištění převážně prováděno sorbcí na povrchu adsorbentu. S výhodou je k tomutu účelu využíván například silikagel.Protože není známa sorpční kapacita adsorbentu používaných k čištění vzduchu, respektive doba a teplota nezbytná pro jejich regeneraci, je proces zkapalñování vzduchu nežádoucím směrem ovlívňován. Tím vznikají ztráty v samotné výrobě i v ekonomické oblasti. Neznalost schopností adsorbentu adsorbovat na svém pevrchu nežádoucí látky přítomné ve vzduchu za vysokých tlaků a nízkých teplot do -170 °C, což odpovídá podmínkám provozu zaří~ zení na zkapalňování vzduchu neumožňuje jejich vhodný výběr vhodnou reprodukovatelnost a tím í odpovídající ekonomiku procesu.Uvedené(nedostatky odstraňuje zařízení na určení sorpčních,vlastností adsorbentů za nízkých teplot a vysokých tlaků, například pro teploty do -118 °C a tlaky do 5,0 MPa, podle vynálezu. Jeho podstata spočíva v tom, že seàtává ze zásobníku kapalnéhoVdusíku a nádoby kryostatu, uvnitř které je umístěn výměník tepla, ventilátor oběhového vzduchu, měrná cela s přívodem a odvodem,odporový platinový teploměr a v jejíž dolní části je uložena topná spirála, odporový teploměr regulátoru přitápění a odporový teploměr regulátoru chlazení, přičemž výměník tepla se aolenoidovým ventilem, topná spirála, odporový teploměr regulátoru přitápění a odporový teploměr regulátoru chlazení jsou přípojeny na měřící blok, tvořený prvním převodníkem, druhým převodníkem, re ígulátorem chlazení a regulátonem přitápění a odporový platinovýteploměr je připojen ke třetím převodníku, spojenému s bodovým zapisovačem a číslicovým milivoltmetrem a odporový platinový teploměr je spojen se vzorkovací nádobou, opatřenou odběrovým místem vzorku a spojenou s přívodem dueíku a přípojen na vývěvu, a nádoba kryostatu je opatřena víkem a přípojem na čerpací soustavu a zásobník kapalného dusíku je připojen přípojem na tlakovou láhev. 4zařízením podle vynálezu je možné určovat množství látek,které je schopen libovolný adsorbent zachytit v oblasti nízkých teplot. U procesu zkapalňování vzduchu umožňuje tím, že známe schopnosti adsorbentů adaorbovat na svém povrchu nežádoucí látky přítimně te vzduchu za vysokých tlaků a nízkých teplot, vhodný výběr adsorbentů, jejich vhodnou reprodukovatelnoet a odpovídající ekonomiku procesu.vynález a jeho účinky jsou blíže vysvětleny v popisu příkladu konkrétního provedení zařízení podle vynálezu podle přiloženého výkresu, který znázorňuje zařízení na určení eorpčních vlastností adsorbentů za nízkých teplot a vysokých tlaku podle vynálezu, a na základě praktických výsledků měření kapacity silikagelu, získaných použitím zařízení na určení sorpčních vlastnostíM adsorbentu za nízkých teplot a vysokých tlaků podle Vynálezu, po psaných v přiloženém příkladě.Zařízení podle vynálezu sestává ze zásobníku lg kapalného dusíku a nádoby l kryoetatu, uvnitř které je umístěn výměník 2242 560 tepla, ventilátor 5 oběhového vzduchu, měrná cela 2 s přívodem lg a odvoden)a odporový platinový teploměr Q. V její dolní částí je uložena topná apirála 1, odporový teploměr § regulátoru přitápäní a odporový teploměr 3 regulátoru chlazení. výměník tepla vse solenoídovým ventilem lg, topná spirála 1, odporový teploměr § regulátoru přítápění a odporový teploměr § regulátoru chlazení jsou připojeny na měřící a regulační blok, tvořený prvním převodníkem gg, druhým převodníkam gł, regulátorem gzQ je připojen ke třetínn převodníku gg, spojeném s bodovým zapisovačom gž a číslicovým milivoltmetrem gg. Odporový platínový teploněr Q je také spojen se vzorkovací nádobou li, opatřenou odběrovým místom lg vzorku a apojenou s přívodem lg dueíku a přípojem ll na vývěvu. Nádoba l kryostatu je opatřena víkem g a přípojen ll na čerpací soupravu a zásobník lg kapalného dusíku je připojen přípojeuĺłg na tlakovou láhevZákladní částí aparatury je vzdušný kryostat, který je tvořen dvoupláštovou skleněnou nádobou l kryostatu, například tvaru válce s půlkulatým dnem o vnitřním průměru 250 mm a výšoeválcovité části 350 mm. Pootříbřená nádoba l kryostatu je umístěna například v duralovém pláětí o rozměrech 500 x 500 x 800 mm. Mezi nádobou a pláětěm je vrstva polystyrenových desek, ktoré fíxují svislou polohu nádobu a zároveň plni funkci izolantu. Minimální tlouštka polystyrenovél izolace Je například 85 mm. V ízolačních doekách í v duralovém pláští jsou zpředu a z boku vyříznnty dva kruhové otvory, které slouží pro pozorovaní měrné cely Ž a pro osvětloní vnitřního prostoru kryostatu. Mezipláštový prostor skleněné nádoby l kryoatatu je připojen přípojem ll s čerpací soupravou, která je schopna odčerpat prostor až na podtlak 104 Pa. Nádoba kryostatu l je opatřena víkem g. Dno víka g je tvořeno měděnou daakou, na kterou je uchycen plášť ventilátoru 1 oběhového vzduchu. Do dna víka g jsou vyvrtány otvory pro čtyři nosné tyče, které v prodloužení do vnitřního prostoru nádoby l kryoatatu vytvářejí konstrukcí pro montáž Ěšech prvků aparatury, umíatěných uvnitř kryostatu. Do dna víka Je dále vyříznut otvor pr noyo 3 gäovou trubku, ve které je umístěn výměník tepla Q a one n kruhový otvor pro ventilátor 1 oběhového vzduchu.Prostor kolem pláště ventilátoru 5 oběhového vzduchu je tepelnéizolován napěněným polyuretanem. Plášř ventilátoru i oběhového vzduchu je shore kryt izolační vrstvou, tvořenou rovněž napěněným polyuretanem. Víko g kryostatu je připevněno na nosnou kruhovou duralovou desku, na níž se zavěšuje do kryostatu. Nosné deska je na spodní straně krytá slabou vrstvou molitanu, která brání poškození horního okraje nádoby l kryostatu. víkem g kryostatu í nosnou deskou jsou vyvrtány otvory pro hřídel ventilátoru 5 oběhového vzduchu, prívody a odvody výměníku 1 tepla a přívod lg a odvod łz měrné cely Ž a otvor pro vyvedení elektrických vodičů regulačního přitápění a odporového teploměru g regulátoru přitápění a odporového teploměru 2 regulátoru chlazení. Na nosné desce víka g je v kovovém plášti upevněno ložiska hřídele ventilátoru 5 oběhového vzduchu. Nosná deska je svrchu tepelně izolována vrstvou napěněného polyuretanu. Po vsazeni do víka g nádoby ł kryostatu je nosná deska zakrytá polystyrenovou deskou a štěrbiny utěsněný skelnou vetou. t, Další součástí kryostatu je chladící výměníkový systém, ve kterém je jako chladive použito kapalného dusíku. Základnímł prvkom chledícího okruhu je měděný výměník 1 tepla ve tvaru trubky, na jejímž povrchu je napájena řada měděných drátků, které zvětšují výměnnou plochu. výměník 2 tepla je zasazen do novodurové trubky, umístěné mezi dnem víka g kryostatu a měděnou děrovanou desknu, připevněnou na nosných tyčích dna kryostatu.ADo měrné cely 5 se naváží předem známým způsobem aktivovaný sorbent. Měrná cela Ž se propláchne suchým heliem nebo argenem pro odstranění vzdušné vlhkosti. otevře se ventil přípoje lg na čerpací soupravu a rotační vývěvnu se evakuuje plášť kryostatu. Nasteví se regulátor gg chlazení a regulátor gi přitápění na hodnotu požadované teploty měření. Uvede se do chodu ventilátor ł oběhového vzduchu. Tlakem dusíku z vnějšího zdroje se po otevření ventílu přípoje lg na tlakovou láhev začne přivádět do výměníku 1 tepla mokrá pára chladného dusíku. Teplota v kryostatu klesá až do hodnoty nastavení na regulátoru gg chlazení a re~ gulátor gł přitápění. Po dosažení měrné teploty je tato udržována automaticky. Po stabilizaci teploty měření odporovým platino

MPK / Značky

MPK: G01N 30/00

Značky: vlastností, tlaku, zařízení, nízkých, teplot, sorpčních, adsorbentu, vysokých, určení

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/10-242560-zarizeni-na-urceni-sorpcnich-vlastnosti-adsorbentu-za-nizkych-teplot-a-vysokych-tlaku.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení na určení sorpčních vlastností adsorbentů za nízkých teplot a vysokých tlaků</a>

Podobne patenty