Ovládacie zariadenie

Číslo patentu: 240453

Dátum: 15.08.1987

Autor: Angst Arthur

Je ešte 2 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka ovládacieho zariadenia,ktoré je vhodné pre predvolbu základných funkčných režimov viacstupňových samočinných automobilových prevodoviek, u ktorých sú ako radiace členy použité volnobežné spojky a odstredivé spojky.Známe prevedenia ovládacích zariadeni,určených na predvolbu základných funkčných režimov viacstupňových samočinných prevodoviek s použitím volnobežných spojok a odstredivých spojok ako radiacich členov samočinnej prevodo-vky, u ktorých posúvaním ovladace kulisy prostredníctvom ovládacieho rameno alebo viacerých ovládacích ramien, kulisy a blokovacieho ramena sú ovládané volnobežné spojky, odstredlvá radiaca spojkaa je znehybňovaný Výstupný hriadel prevodovky voči telesu skrine prevodovky, majú nevýhody v značnej konštrukčnej i výrobnej zložitosti pri značných nárokoch na pozdlžny zástavbový rozmer,presahujúci dĺžku vlastnej prevodovky, nakolko ovládacie kulisa s prlamočiarym posuvným pohybom vychádza rozmerná, nakoľko okrem priestoru potrebného pre vlastný pohyb kulisy je pre jej kvalitné vedenie nevyhnutné približne dvakrát zväčšiť jej pozdĺžny rozmer, oproti rozmeru nevyhnutnému pre vytvorenie v nej tvarových drážok,komplikuje sa vytvorenie jej vedenia v telese skrine prevodovky zabezpečujúce jej správnu funkciu, ovládacie zariadenia volnobežných spojok, uloženie v» priestore mechanickej časti vlastnej prevodovky neumožňuje umiestniť kamene, zasahujúce do jednotlivých tvarových drážok kulisy, do spoločnej roviny kolmej k osi rotácie prevodovky, čo naďalej zvyšuje potrebnú dĺžku ovládacej kulisy, ktorá i pri účinnom vyľahčeni je relativne značne hmotná, vyvedenie z priestoru mechanickej časti vlastnej prevodovky ramlen ovládacích zariadení volnobežných s-pojok tak, že kamene týchto ramíen zasahujú do príslušnej tvarovanej drážky ovládacej kulisy, značne komplikuje montáž vlastnej prevodovky a konštrukčne komplikuje teleso skrine prevodovky, nemožnosť nastavenia axiálnej polohy kulisy, ovládajúcej kotúč, určený k vyraďovaniu radiacej spojky z funkcie, neumožňuje pri dosažitelnýcli výrobných toleranciách zabezpečiť správnu funkciu kotúče, ktora musí byť zabezpečovaná výberom kulisy ovládajúcej vidličkou pri nepristupnaosti kontrolovaných dielcov, pričom nevyhnutnosť vymeniť kulisy je možno zistit iba po celkovej montáži -a overení základných funkčných stavov prevodovky, obdobne nesprávne funkcia kulisy, ovládajúcej vaolnobežnú a blokovaciu spojku, musí byť upravená výberom dielcov, vyrobených v dosažiteľných toleranciách.Tieto nevýho-dy rieši ovládacie zariadenie, ktoré prostredníctvom kulisy umožňuje iunkciu alebo z funkcie vyraďuje volnobežnú spiojku a blokovaciu spojku prevodovky, ďalej obsahuje kulisu, prostredníctvomktorej je vidličkou určovaná axiálna poloha kotúča, je umožnená funkcia radiacej spojky, alebo je radiaca spojka z funkcievyradovaná, dalej obsahuje blokovanie ra- ~meno, ktoré umožňuje voči telesu skrine prevodovky znehybniť Výstupný hriadel prevodovky, kde poloha kulisy volnobežnej spojky a blokovacej spojky kulisy a blokovacieho ramena sú určované ovládacou kulisou, do ktorej tvarových drážok zasahujú kamene ovládacích orgánov podla vynálezu, podstata ktorého je v- tom, že ovládacie kulisa je prostrednictvom čapu, s ktorým je pevne spojená, volne otočne uložená v telese skrine prevodovky. Ovládacie rameno je pevne prichytené na objirnku, kulisa je taktiež spojená s vlastnou objimkou, rovnakoi blokovacie rameno je prichytené na vlast- .Objímky sú volne oťočne uložené na prislúchajücich im tyčiach tak, že nálitkami telesa skrine je určená stála axiálna poloha objímok a tyče sú pevne uložené v náliatkoch telesa skrine prevodovky. Pevné prichytenie kulisy na objímku je realizova né tak, že stykové plochy kulisy a objímkyzabezpečujú ich vzájomné pevné otočné spojenie pri možnosti ich vzájomného axiálneho posuvu. .vzájomná axiálna poloha kulisy a objímky je zafixovaná maticami, naskrutkovanými na objíniku z obidvoch strán kulisy. Tyče jednotlivých objímok sú zhodné.Výhody ovládacieho zariadenia podľa vy-Vnálezu sú v konštrukčnej i výrobnej jednoduchosti pri relatívne nízkych nárokoch na zástavbové rozmery, čo je daným otočným uložením ovládacej kulisy, ktoré dostatočne kvalitne a značne jednoducho zabezpečí jej uloženie na čape a zástavbový pozdlžny rozmer sa obmedzuje iba na vlastnú šírku ovládacej kulisy, danú jej tvarovými dražkami plus potrebný priestor na vlastný pohyb kulisy, pričom uloženie objímok ovládacieho ramena, kulisy a blokovacieho ramena na tyčiach mimo priestoru mechanickej časti vlastnej prevodovky umožňuje ďalejskrátiť priestor potrebný pre vytvorenie tva-rovych dražok kulisy tým, že je možné kamene ovládacieho ramena, kulisy a blokovacieho ramena umiestniť v spoločnej rovine, kolmej k osi rotácie prevodovky, čo spolu v konečnom dôsledku znižuje hmotnosť ovládacej kulisy, koncepčné riešenie, založené na tom, že ovládacie rameno, kulisa i blokovacie rameno sú prostrednictvom svojích objímok uložené na tyčiach mimo priestor mechanickej časti vlastnej samočinnej prevodovky a do tohoto .priestoru zasahujú iba vlastnými výkonnými orgánmi, je umožnena jednoduchá montáž vlastnej mechanickej časti samočinnej prevodovky, ktorá môže byt zmontovaná osobitne a kompletneuložená do jednoduchého telesa skrine pre vodovky a na kompletne zmontovanú sam-očinnú prevodovku sú potom namontovanéovládacie rameno, kulisa, blokovanie rameno, ovládacie kulisa a veko, možnost stavenia vzájomnej aviálnej polo-hy kulisy a objimky Ltsnadñuje ntontáž alej tým, že pred montážou veka jeprostym ruąč ~ ným pretáčanim vstupného a výstupnéhohriadela prevodovky preveriť základné funkčné stavy prevodovky a bez potreby demontáže vlastnej samočinnej prevodovky je možnost maticami objímky nastavit potrebnú polohu kulisy tak, aby bola zaručená funkcia kotúče, vyrattujúceho z funkcie radianu spojku, prípadná nesprávne funkcie kulisy, ovládajücej volnobežnü spojku a blokovaciu spojku, môže byt snad-no odstránená pootočením telesa volnobežnej spoj ky a blokovacej spo-jky o jeden zub V dražkovsni telesa skrine.Príklad prevedenie ovládanieho zariadenia podľa vynálezu je znázornený na obr. 1 až 5. Obr. 1 znázorňuje horizontálny pozdĺžny rez ovládacieho zariadenia V mieste ovládacieho ramena a čiastočný rez v ruinste kulisy ovládajúnej prostredníctvom iridlič ky kotúč, ako zodpovedá rezu DD označenom na obr. 2, ďalej je naobr. 1 znázornená čast samočinnej vianstupňovej prevodovky a teleso volnobežnej spojky a blokovacej spojky, obr. 2 znázorňuje bočný pohlad na kulisu, objímkv, kamene, kulisu a blokovanie rameno, umiestnene po-dvekozn,ako zodpovedá jiolaledu P, ozzinčenoin na obr. 1, obr 3 znázorňuje priečny rez v rovine, v ktorej sú obsiahnuté jednotlivé-kamene, ovládacie rameno a kulisa volnobežnej spojky a blokovarizj spojky, ako zodpovedá rezu A-A označenom na obr. z, obr. 4 znázorňuje priečny rez v, mieste blokovacieho ramena a kulisy, ovledajúcu jej prostrednictvom vicilíčky kotúč, ako zodpovedá rezu B-B ovznačenom na obr. 2, obr. 5 znázorňuje priečny rez rodinnou spojka-u samočinnej prevodovky s razom výčnellçatni kotúče, na predvoflbu základných režimov,ktorej na danom jnríklade je určené ovládacie zoriadenia podla vynálezu. Na obr. 1 až 4 je znázornený stav pri jiredvoľbe jazdy vpred a uvoinenej vninovbežnej spojke,čiže pri .zaradennm .ntąjvyššom prevodowjom stupni. vlastnej samočitinej prevodovky. Naobr. 5 je znázornený stav pri jaredvoibeNa odliatku telesa 1 skrine prevodovky je pod vekom 83 vytvorená dutina i 35, ktorá je stenou 7 D telesa 1 oddelená od priestoru 57, v ktorom je zabudovaná vlastná mechanická časť vianstupňovej samočinnej prevodovky.Dutina na je využité na zabudovanie ovládacieho- zariadenia podľa vynálezu a na vytvorenie dostatočného objemu pre olejovwú náplň. Čap 8, ovládaný vodičom, je volne otočne uložený v teleso i skrine prevodovky a je pevne spojený s ovládanou kulisou 7.Na ovládacej kulise 7 sú .vytvorené tvarové drážky 11, 21, 31 a aretačné vybranie 60. V náliatkoch 61 a G 2 telesa 1 skrine poho nov ,sú pevne unhytené tyče 15, 25 a 35. Na .tyčí 15 je volne otočne vedená objímka 14,axiálna poloha objímky 14 je ,určenánáliatkami E 1 a 52. Na objimku 14 sú pevne prichytené ovládacie rameno 1 a rameno 13. Rameno 13 kameňom 12 zasahuje do tvarovej drážky 11. ovládacie rameno 1 G zasahuje do Vybranla 17 kulisy 18. .Pružinou 51 je západka 5 blokovacej spojky 5 nútená do styku s obvodovou častou B 8 kulisy 16. Na obvodovej časti išli sú vytvorené vyiabčenia 13. Do tvarového otvoru 18 kulisy 16 zasahuje západka 47 volnobežnej spojky 4. Západka 47 je pružinou 48 nútená do záberu s tvarovou plochou Bä tvarového otvoru 18. Západky 47 a 5 U sú uložené v spoločnom tolese 55 volnobežnej spojky 4 a blokovacej spojkyTeleso 155 je otočne pevne uložené V drážkovani 64 telesa 1 Na tyči 25 je volne otočne uložená objímka 24, axiálna poloha objimky 24 je určená náliatkami B 1 a E 2. Na objímku.žije pevne prlchytené rameno 23, zasahujúce kameňom 22 do tvarovej drážky i 31 a ďalej je na objimku 24 pevne prichytená kulisa 23. Pevné prichytenle kulisyäi na objimku 24 je realizované tak, že stykové plochy kulisy ZI a objímky 24 zabezpečujú ichvzájomne pevné otočné spojenie pri mož nosti ich vzájomného axialneho posuvu, vzájomná aziálno poloha kulisy zo a, objimky 2 je zežiztovaná maticami lšíi, neskrutkoivanými na objímku 24 z obidvoch strán kulisy zo. Tým je umožnené nastavovať a-xiálnu polo-hu kullsy 20 tak, aby bola prostrednictvom vačky 2 d kulisy Ě a vidličky 29, kolíkom 41, vidličky 29 zasahujúcim do vačky 26, zabezpečená potrebná vzájomná axiálna poloha kotúče 38 a bubna 53. Po nastavení vzájomnej axiálnej polohy kulisy Bü a objímky 24 sú matice 27 zaistené poistkami 2 proti uvošneniu.Na tyčí 35 je volne otočne uložená objímka 34, axiálnapoloha objímky 34 je určená náliatltami 81 a 512. Na objímku 34 pevne prichytené rameno 33, ktoré svojím kameňom 32 zasahuje do tvarovej drážky 31. Na objimku 34 je ďalej pevne prinhytené blokovanie rameno 3 U. lžloitovanie rameno 33 je pružinou 3 G nútene do polo-hy, v ktorej je kameň 32 v styku s tverovou plochou 71 tvarovej drážky 31. Blokovanie rameno 3 D je opatrene výčnelkami 37, určeným pre styk s ozubmi 39, kotúče 38. Základné p 0103131 ovládacej kulisy 7 sú fixované aretániou 55,ktorej kužel 72 zapadá do aretačnýnh vybraní se. otvorom 73 v stene il zasahuje ovládacie rameno lil do priestoru E vlastnej prevodovky. Otvorom 74 v stene ll zasahuje kulisa žil a blokovanie rameno 313 do priestoru G 7 vlastnej prevodovky. jednotlivé polohy otrládanej kulisy 7 musiaa blokovaniemu ramenu zil polohy, v ktorých je samočinná prevodovka uvedená do základných režimov, a to jazda vpred, neuPri predvolbe jazdy vpred vodič prostredníctvom čapu a uvedie ovládaciu kulisu 7 do polohy, v ktorej sa rovina D ovládacej kulisy 7 kryje s rovinou 75, preloženou osami kameňov 12, 22 a 32 kolmo k osi 77 rotácie prevodovky. Tvarová drážka 31 núti prostredníctvom kameňa 32 blokovanie rameno 3 U do polohy, v ktorej sú výčnelky 37 mimo záber s ozubmi 39. Tvarová drážka 21 núti prostredníctvom kameňa 22 kulisu 20 do polohy, v ktorej kotúč 38 zaujíma oproti bubnu 53 polohu, v ktorej výčnelky 40 nezasahujú do priestoru ponad závažlami 54 radiacej spojky 3. Rozšírenie 75 tvarovej drážky 11 v rovine D umožňuje určitý pohyb kameňa 12 v rovine 75 s tým i zaujať ovládeciemu ramenu 1 dve polohy.V polohe ovládacieho ramena 1 U, kedy sa kameň 12 dotýka plochy 78 tvarovej drážky 11, zaujíma kulisa 16 polohu, v ktorej bráni tvarová plocha 69 západke 47 styku s rohatkou 80 náboje 43 reakčného člena 42 planétového prevodu 2. K tomuto stavu dochádza vtedy, ak je radiaca spojka 3 planétového prevodu 2 zopnutá a vstupný hriadel 5 planétového prevodu 2, Výstupný člen 52 planétového prevodu 2 pevne spojený s bubnom 53 iradiacej spojky, reakčný člen 42 s nábojom 43 a výstupný hriadel 9 sa spolu otáčajú ako jeden celok, čiže je-zaradený najvyšší prevodový stupeň samočinnej prevodovky.Do polohy, v ktorej sa kameň 12 dotýka plochy 73, je ovládacie rameno 1 D nútenekulisou 16, ktorá v zmysle otáčania sa pre-vodovky je trenim, vyvolaným pružinou 44 v náboji 43 medzi kulisou 15, lamelou 43. a oporným krúžkom 45 náboje 43, je p-ootočená do polohy, v ktorej núti ovládaciemu ramenu žil zaujať polohu, kedy sa kameň 12 dotýka plochy 75. Porozopnuti racliacej spojky 3 dochádza k roztáčaniu reakčného člena 42 a s ním pevne spojeného náboje 43 proti zmyslu otáčania sa prevodovky a trenie vyvolané pružinou 44 medzi kulisou 15, lamelou 45 a oporným krúžko-m 46 pootočí kulisu 16 proti zmyslu otáčania prevodovky tak, že ovládacie rameno lil zaujíma polohu, pri ktorej je kameň 12 v. stykus plochou 79 tvarovej drážky 11 a tvarová, ploche 65 tvarového otvoru 18 kulisy 1 G umožní západkám 47 záber s rohatkou 8 D a tým je zamedzene otáčanie sa náboje 43 a reakčného člena 42 proti zmyslu otáčania prevodovky.Pri predvolbe jazdy vpred, čiže pri zosúladení roviny D ovládacej kulisy 7 s rovinou 75, kulisa 16 bráni obvodov-ou často-u fit styku západiek 5 D s rohatkou 81 blokovaného člena 49 prevodovky bez ohľadu na to, či je kameň 12 v» styku s plochou 78, alebo s plochou 79 tvarovej drážky 11.Preclvolba neutrálnej polohy je možná pri dvoch polohách ovládacej kulisy 7, a to vtedy, ked sú rovlny N ovládacej kulisy 7 zosúladené srovinou 75. Vneutrálnej polohe je poloha blokovacieho ramena 3 U fixovaná kameňom 32 v tvarovej drážke 31 tak, že je zabránené styku v-ýčnelku 37 a ozubmi 39. Tvaro-v-á drážka 11 fíxuje kameň 12 a tým i ovládacie rameno 10 a kulisu 16 v polohe, v ktorej je zabránené styku západiek 47 s rohatkou 8 ako i styku západiek 50 s rohatkou 81.Tým sú volnobežná spojka 4 i blokovacia spojka 5 vyredené z funkcie. Tvarová dražka 21 fiixuje kameň 22 s tým i kulisu 20,vidličku 29 a kotúč 33 v- polohe, V ktorej výčnelky 4. kotúče 38 zasahujú ponad závažie 54 radiacej spojky 3, čim je radiaca spojka 3 vyradená z funkcie. Pre umožnenie zasunittia výčnelkov 40 kotúča 38 ponad závažia 54 bez ohladu na polohu závaží 54, sú výčnelky 40 opatrené zrazenim53 a závažia 54 sú opatrené skosenim 57Po vyradení z funkcie volnobežnej spojky 4, blokovacoj spojky 5 a radiacej spojky 3 je v samočinnej prevodovke dostatok stupňov volnosti, aby se otáčanie vstupného hriadeľa ii neprenášalo na Výstupný hriadel S, rovnako sa neprenáša ani otáčanie výstupného hriadeľa S na vstupný hriadel (i. Pri predvolbe jazdy vzad zaujíma ovládacia kulisa 7 polohu, pri ktorej je rovina Z ovládacej kulisy 7 zosúladená s rovinou 75. Tvarová drážka 31 vedie kameň 32 tak, že blokovacie rameno zo je svojím výčnelkom 37 mimo záber s ozubmi 39. Tvarová drážka 11 fixuje polohu kameňa 12 a tým i ovládacieho ramena 10 a. kulisy 18 tak, že tvarová plocha 59 tvarového otvoru 18 bráni západke 47 V styku s rohatkou an, obvodová častí BB kulisy 16 vylahčením 19 umožňuj styk západiek 50 s rohatkou 81 blokovaného člena 49, čím je zabránené do prednému otáčaniu blokovaného člena 49Tým je pri uplatnení známych členov samočinnej prevodovky vyvolané otáčanie bubna 53 v zmysle opačnom, zmyslu otáčania motora Pri prenose krútiaceho momentu v zmysle opačnom otáčaniu motora 2 bubna 53 na VýSÍLlpľlý, hriadel J prostredníctvom závaží 54, zavesených na čapoch 84 bubna 53 a prostredníctvom regulačného unášeča 55, núti styk krúžkov 55 regulačného unášača 55 so závažiami 54 závažia 54 do polohy, v ktorej sú závažia 54 pootočené oko-lo osi 55 tak, že racliaca spojka 3 je zopnutá, čo pri predvolbe jazdy vzad nie je možné, nakolko zopnutie radiacej spojky 3 prepojí ďalšie členy prevodovky tak, že sa prevodovka zablokuje. Preto pri predvolbe spätného chodu fixuje tv-arová drážka 21 kameň 22 a tým i kulisu 2 U, vidličku 29 a kotúč 38 v polohe, v ktorej výčnelky 4 G zasahujú ponad závažie 54 radiacej spojky 3 aradiaca spojka 3 je rozopxiutá.Pri predvolbe parkovacej polohy zaujima ovládacie kulisa 7 polohu, v ktorej je ro~ vina P ovládacej kulisy 7 zosúhlasená s rovinou 75. Priestor, ktorý zaujíma ovládaciekulisa 7 v tejto-druhej lsrajuej. polohe, je na obr. 2 ohraničený bodkočiarkovanoau čiarou 87. Kameň 32 zasahuje do rozšírenia 32 tvarovej drážky 31, čím je umožnený styk výčneikov 37 blokovraciebo ramena 3,0 s ozubmi 39 a tým je znehybnený Výstupný hriadel Q voči telesu i skrine pohonov, nakolko kotúč 38 je drážkami 83 otočne spojený s Výstupným hriadelom 9.Po zmontovani vlastnej mechanickej čes- sti prevodovky, ktorej súčasťousu tiež teleso B 5, vidlička 29 a kotúč 38, do priestoru 67, sa namontujü objimky 14, 24, 3 d, tyče 15, 25, 35 spolu s ovládacim ramenom 1 G,kulisou 20, blokovacím ramenom 3 G, pro žinou 36 a aretáciou Sĺlýišulisa 2 je maticami 27 Listavená do základnej polohy, poistky 28 nie sú zaistené. ovládacie kislisa 7 sa. čapo-In ll zavedie do telesa 1 a nzàmiesto veka 63 sa nemontuje technologické veko,ktoré zabezpečuje axiálnu polohu, ovládscej kulisy 7, avšak umožňuje vizuálne sledovat funkciu i prístup k jednotlivým. členom ovládacích) zariadenia. Ovládacia kulisa 7sa postupne nastaví do jednotlivých polôh., .v ktorých sa roviny D, N, Z, P kryjú s rovinou 75.V každej z týchto polôh ovladace kulisy 7 sa ručným otáčaním vstupného hriadela samočinnej prevodovky a otáčaním výstup» ného hriadeľa 9 preverí správna funkcia sa» moči-nnej prevodovky v jednotlivých prerádzkových režimoch. V prípade nesprávnej funkcie kulisy 2 G, čiže pri nedodržani potrebnej vzájomnej polohy bubna 53 a ko~ tüča 38 v jednotlivých prevádzkových režímoch, je správna funkcia kulisy Z 9 dosiahnutá ,nastavením jej axlálnej polohy maticami 27, počom sa zaistia matice 27 oproti otáčaniu prihnutim poistiek ce. V pripade nesprávnej funkcie kulisy 15 v jednotlivých prevádzkových režimoch, musi by demontované technologické veko, ovládacie kulisa . 7, tyč 15 s objímkou 14 a ovládacím ravmenom 14, vlastná mechaniclszä časť prevodovky musi byt povysunutá z telesa 1 tak,že sa teleso 55 uvoľní z drážkovania 54,prostredníctvom technologického otvoru je teleso 55 pootočene oproti telesa 1 tak,aby so zmenila poloha. západiešç 137 a. se roči kulisa 16 takým spôsobom, že je zabezpečená sprâvne furt-Skola kulisy .15 vo Fšetkých prevádzkových režim-ach.U blokovacieho ramena Sl je vytvorenýdo-statovčne velký zdvih na zaručenie správwnej funkcie blolszoizacieho ramenapri dodržaní i bežných výrobných tolerancii. Po prevereni správnosti funkcie pri všetkých prevádzkových režimoch je technologické veko nahradené vekom (ž e. prevodovke je pripravená k prevádzkovaniu, resp. k dalším kontrolným skúškam vlastnej mechanickej časti prevodovky.1. Ovládaciezariadenie, obsahujúce kulisu ovládania zäpadiek volnobezne-j spojky a blokovacej spojky, kotúč vyraďovania radiacej spojky, ktorý je v zábere s. vidličkou,kolik vidličky zasahuje do vačky kulisy uchytenej na obji-mku a ďalej obsahujúce blo kovacie rameno pevne spojené s objímkouu ktoreho do vybrania kulisy ovládania západiek zasahuje ovládacie rameno, objšimka vačky kulisy je rovnako ako objímka blokovacieho ramena otočne uložená na tv čiach a kamene ramien objimok zasahujúdo tvarových drážok ovládacej kulisy vy značené tým, že ovládacie rameno 10, zasahujúce do vybrania 17 kulisy 15 je pevne prichytené na objírnku 14, objímka 14 je volne otočne uložená na tyčí 15 pevne prichytenej k teleso 1 skrine pre vodovky, objimrka 14 je opatrená ramenom13, kameň 12 zasahuje do tverovej dražky 11 ovládacej kulisy 7, ovládacie kulisa 7 pevne prichytenä na čap 8, je výkyvne uložená prostredníctvom čepu a v telese 1 skrine prevodovky, objírnka 14,objimka 24 vačlšy 26 kulisy 20 eobjímka 34 blokovacieho ramena 30 axiálne fixované naliatkami 61 a 62 telesa 1 skrine prevodovky.2. ovládacie zariadenie podľa bodu 1 vyznačené tým, že kulisa 20 je na objímke 24 prichytená otoačne pevne, axiálne je kulisa 20 voči objimke 24 fixovaná metlcami 27, naskrutkoivanými na o-bjímku 243. Ovládacie zariadenie pozdia bodov 1 a 2 A

MPK / Značky

MPK: F16H 5/74

Značky: zariadenie, ovládacie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/10-240453-ovladacie-zariadenie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Ovládacie zariadenie</a>

Podobne patenty