Odtahová trubice pro odtah příze ze spřádacího rotoru pro bezvřetenové předení

Číslo patentu: 238332

Dátum: 01.10.1987

Autori: Jiskra Miloslav, Kubový Josef

Je ešte 2 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Pro zlepšení průchodu zákrutu až ke stužce na sběrném povrchu spřádacího rotoru je mezi oblou prstencovou částí a válcovou průchozí částí odtahové trubice zařazena kuželová část, v níž jsou vytvořeny drážky, jejichž spodní konce zasahují až do válcové průchozí části.

Text

Pozerať všetko

Vynález ae týká odtahové trubice pro odteh příze ze epřáčácího rotoru pro bezvřetenové předení, opetřené vstupní oblou prstencovou částí a válcovou průchozí částí, přecházející případně do výstupního kužele. -pZnáné bezvřetenové epřádecí jednotky bývají opatřeny podávacín úetrojín, ktoré podává vlákenný pramen ojednocovecínu ústrojí, 2 něhož jeou ojednocená vlákna dopravována pneumaticky přívodním kanálem ojednocovacího ústrojí přes skluzovou etěnu spřádaoího rotoru na jeho sběrný povrch. Stužka vláken, vytvářená na sběrnén povrchu, je zkrucována e odváděne ze spřádacího rotoru ve formě příze odtehovou trubicí. Příze, odváděná odtahovýn ústrojím, je navíjecín úetrojín navíjena na křížovou oívku.Otáčenín konce vytvářené a současně odtehovené příze spolu se epřádecín rotoren se přízi udílí v odtehové trubici zákrut. Tvorbou ákrutu vzniká v přízi krutný moment, který unožšuje částečně pronikání ákrutu ve tvořící ae přízí až k místu sbalování stužky vláken se aběrného povrchu, tento krutný moment pevňuje tvořící ee přízi v úseku mezi eběrnýn povrchem a úetín odtahově trubice.Intenzita pronikání zákrutu k místu sbalování etužky vláken je odvialá mimo jiné od tvaru e uspořádání kone trubice e jejího úetí, spravidla ve tvaru nálevky. Na intenzitä pronikání zákrutu k místu sbalování etnžky je závislá stabilite předení a užitečné využití otáčok rotoru pro tvorbu zákrutu.K dosažení žádoucího pronikání zákrutu k místu sbelování stužkz vláken byla již nevržena řada úprav e uspořádání ústí odtahnvé trubice.A Eäpříklad jsou známa řešení, podle kterých je v úetí odtahové trubice vytvořena alespoň jedne hrana tvaru prostorové spírály, nebo jako výstupek ve tvaru prostorové spirály, přecházející ve válcové průchozí části odtahové trubice do šroubovice. V obou případecHje za účelen tohoto řešení snadnějäí přesouvání zákru 230 332tu směrem ke eběrnému povrchu epřádecího rotoru. S ohledem na výrobní eložitoet návrhu však dosud nedošlo k jejich reelizeci v praxi. Další návrh řeší stejný úkol tím, že tvořící ee příze je převáděna ředou kruhových, navzájom excentricky uspořádených vodicích ploch tak, že během každé ottťly je příze alespoň jednou mimo zeběr z každou z těchto vodicích plocha Toto řešení je rovněž značmě eložitá.Další řešení ee snaží dosáhnout žúdoucího účinku vhodnou úpravou nálevkovitého povrchu úetí odtahová trubice, kterým se podstatné zvyšuje periodicky nebo průběžně třeni odtehované pří~ ze. Zvýšení tření se zajišťuje zdreněním nálevkovitého uetí odtehove trubice, vsezenín tělíake nebo tělíeek s odlišný koeficientenntření nebo vhodným rýhováním. Příze je při svém pohybu po takto upravenám ústí odtehová trubice střídavš vystevene nepełovýn rázůn e návrh počítají s tím, že vždy při pokusu napětí příze se zákruty snedněji přemíetí k místu endnání etužky vláken se sbšrného povrchu spřádecího rotoru.Uvedená zařízení jsou však nevhodná v tom, že jekostrá vnější hrany tak i zdrenění nebo rýhování vytvúřenou přízi znečně odírají, takže ee stává chlupatou a méně pevnou. Součesnš uvolněné zlonky vláken zvyšují prešnoet předení a u eemoventilačních rotorů zenáěejí ventilační otvory e svyšují tím přetrhovostoRovněž je znmo řešení, podle kterého je ese odtehové trubice různoběžná s oeou rotaoe spřádecího rotoru. Při každém oběhu tvořící ee příne dochází vždy jednou k situaci, při ktere le «ží etiekové místo odváděcích válečků, ústí odtehevé trubice amísto sbalování etůčků vláken v jedne přínce. Tyto periodické eituece site umožňují pronikání zákrutu snčrem k místu abelování etužky, avšak při poměrně dlouhém přínkovén úseku je trvání této příznivé situace velmi krátké. Keproti tomu ohýbáni příze přes okraj ústí odtahové trubice pod ostrý uhlom, ke kterému dochází na převážně části obvedu tohoto úetí, způeobuje velmi agreeivní oděr příze, její chlupetost, nešádouoí zvýšení odtehového napätí v úseku mezi ústím odtahové trubice a etiekovou línii odvádčcích válečků a rovněž i praänost procesu předení se všemi negetivníni vlivy. jJsou též známa řešení založená na vibraci odtahové trubice.Centricky nebo excentricky uspořádaná odtahová trubice je uváděna v rotační, vratný posuvný pohyb nebo v příčné kmitání. V periodických okamžicích uvolnění odtahovaně příze má vzniknout příznivá situace pro pronikání zákrutů k místu ebalování etužky vláken. na eběrném povrchu epřádacího rotoru. ĺNevýhodou těchto řešení je značný zásah do konstrukce epřůš decí jednotky, složitost a prostorová náročnost funkčních mechanizmů těchto nařízení e nároky na hnaoí energií a rovněž i potreba doeažení určitého sladění vibrací s dynamikou pohybu tvořící se . příze, což značné komplikuje použití uvedených zařízení pro různč odtahové rychlosti. Lze očekávat, že ee do tvoříoí se příze vnešejí i esová napětovć rámy, které se spolu e prípadnými změnami příze negativnč projevují ve struktuře příze.vynález si klade za úkol vytveiit výrobně jednoduché řešení odtahové trubice, ktoré bez uváděných nevýhod a nedostatku zajistí vhodná podmínky pro pronikání zákrutu směrem k místu ebalování stužky vláken a přispěje k vypřádání kvalitní příze při podstatné nižší technologicky nutné potřebě zikrutu pro tvorbu rotorová příze, která nůže tím získat charakter pletací příze, což umožní rozšíření oblasti použití rotorová přízeo Tím umožní zvýšení odtahové rychlosti vypŕádané příze bez nutnosti dalšího zvyšovaní otá» ček epřadacího rotoru a tím produktivnit a zhospodárnit proces.Podstata vynálmu spočíva v tom, že mezi vstupní ob 1 ou.pretencovou částí a váleovou průchozí částí je kuželová část v níž jsou vytvoreny drážky, jejichž epodní konec zasahuje případně až do válcové průchozí části. V Význakem vynálezu je rovněž, že pod spodními konci drážek jsou vytvoreny výstupky zaeahující do válcové průchozí částí a orientované kolmo na podélná drážkyeJinún význakem je, že ee ěíře drážek směrem k válcové průcho A zí části Ineněuje. Dalším význakem vynálezu je, že střední äíředrážky se v podstatě rovná průměru otvoru válcové průchozí části. Příklady provedení podle vynálezu jsou echematicky znázorněnxepřádací jednotkou, obr. 2 odtahovou trubici v osovém řezu, obr. 3 detailní pohled na drážku v odtahová trubici, obr. 4 zvětšený osový řez drážkouą obr. 5 až 7 čelní pohled na vstupní část odtaho vých trubic s různými počty drážeko Ľutina l podávacího ústrojí e otočným hnaným podávacín váleč 238 332kom z a dutina 3 o otočné ulołonýn hnonýn vyěooávacn vdločkon g v tölaoo. 1 ojodnooovooího ústrojí prochází do hunting ktorý vyýgołujo pod ooporćtoron 1 do opěddaoího rotor g protijoho tlačová otłlő a, ktorá přoonzí vo ohňa-ný ýovroh 3.9,.ąŕádąoi rotor g jo opotřon vontih čnioi tvaryn pro vytvúřoní potřobnőho pracovního .podtlokuc milionu proto 13 jo podáva podávacin viloěkon. 31 vyčoodvooinn vávločku i, ktorý promo. realitní JoüotuvI vlákno joou s pracovního potoku vyčoodvąoiho vadia pracovni iodtloron návinu kanálu 5 o tonikum ioporttorön 1 do rotor § 11 oklnsovou otčnu- 2 a na nim duch m. otc jo vio snimi.o x mrułnrpąvnhxspmjjuąu vlákno uklidino do tašky n vlikon, ktoré jo zuby způoobou přotviřono-v příjsiodťahovonou. odvidláoíni viloěkyouvodtohovou trubioi é o na ni novoujich odtohovýl nm. 11 ° novijono »anonim nvijooín íotrojín po oívku u.option rotor g jo ulolon v tilooo 3,3 pomoci lošiook gg o john ŕononico 3 L Ja pohtnlno inom gg od nouízoroünćhťhnoIĺhĺ ĚĺtřüĺĺoPracovni. podtlak náio .být vyvoaon napojonin dutiny 33, v ni jo aspoň-data opřidàooi rotor g, no vhodný zdroj podtlüku fotkou No odtohovć trubioo gvykosujo votupni jablouvprootom novou un a, - tvoŕioí st - ýřoohtsoojicí an knäolovitó čćoti.- 35, ni ñnvnnjo vilové pruhom( čdotvzí toto li přípodnipłojít sa. vyitupmo kura 31,. v kuiolovitd eau. g jsou vytvov» on drak a - oloopoä dvě protilohld, jak jo Asniñornőno no obr. 5 popriýodl viac, ii výhodou vlak v počtu, při ktoré otŕodat äüko dráhy a oo přibližně rovno volikootí prdnłru otvoru má prílohou-i nc 1425, Šiřo na. gg oo oboru k vúloové pracu zum 35, mnuaofpnćm 3.3132 opodnt zokončoni .jo oituovino do vrvdloovćjprůohoai čistá. zá, jak jo patrno na obr» 2 ,oi 4. o s výhodou přochisí opodni lconoo m drúiok a do výotupků 1, oooohujíoich do vilcovć průohozfčúoti ggordoriontovonő kolio na draka za. Briti a noji vnitřní.o plynulýni pioohody o nohouľhýt vytvořoäy lísľovánin nohe jinou vhodnou výrobní toohnolngtíodoo odtnhovího Hanku n, vouonćho do těhu 1 ojodnooovaciho ústrojí, jo orůonobäłni o jooou 24 odtahové truhioo 15,. Odlo

MPK / Značky

MPK: D01H 7/882

Značky: bezvřetenové, rotoru, odtah, trubice, příze, předení, odtahová, spřádacího

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/10-238332-odtahova-trubice-pro-odtah-prize-ze-spradaciho-rotoru-pro-bezvretenove-predeni.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Odtahová trubice pro odtah příze ze spřádacího rotoru pro bezvřetenové předení</a>

Podobne patenty