Zařízení pro přípravu kapalné polymerní reaktivní kompozice a její kontinuální nanášení na plynule se pohybující polotovar

Číslo patentu: 233391

Dátum: 01.01.1987

Autori: Veselý Rudolf, Vilím Otakar, Šimoník Josef

Je ešte 2 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález se týká zařízení pro přípravu kapalné polymerní reaktivní kompozice a její kontinální nanášení na plynule se pohybující polotovar, především pak na kostru vyztužené hadice nebo jiného výrobku podobného charakteru. Podstata vynálezu spočivá v tom, že toto zařízení je tvořeno reaktorem a zásobníkem, vzájemně oddělenými přepážkou s automaticky ovládanou záklopkou a opatřenými společným pásovým míchadlem, přičemž ve spodní části zásobníku je umístěno dávkovací čerpadlo prepolymeru s výtlačným potrubím ústícím do směšovací komory. Do této komory, na kterou pak již přímo navazuje nanášecí hubice, ústí současně také výtlačné potrubí dávkovacího čerpadla síťovacího činidla. Hlavní výhoda zařízení podle vynálezu spočívá v tom, že svým vhodným konstrukčním uspořádáním umožňuje kontinální nanášení reaktivní polymerní kompozice bezprostředně po její přípravě. Tím je vyloučeno nebezpečí předčasného zreagování směsi a s ním související možnost znehodnocení výrobků a poškození výrobního zařízení.

Text

Pozerať všetko

vynález se týká zařízení pro přípravu kapalné polymerní reaktivní kompozice a její kontinuální nanášení na plynule se pohybující polotovar, především pak na kostru vyztužené hadice nebo jiného výrobku podobného charakteru.V poslední době se v kontinuálních technologiích výroby vyztužených výrobků, obzvláště pak V technologiích výroby tlakových hadic vyztužených textilní nebo drátovou kostrou, začínají pro adhezivni mezivrstvy koster, popř. i pro další vrstvy,používat kapalné polymerní reaktivní kompozice. Jedná se většinou o směsi hydroxylem končených polyéterů, polyesterů, polybutadienů nebo jejich kopolymerů s diizokyanäty a dalšími prodlužujícími, sítujícími a katalyzujícímí složkami. Probléůptechnologií aplikujících tyto směsi je skutečnost, že kompozice prakticky ihned po zamíchání všech složek reaguje za vzniku tuhých polymerních materiálů s vysokou pevností, a to i zaběžných pokojových teplot. Tato vysoká reaktivnost se potom projevuje obtížemi jak při vlastní přípravě, dávkování A nanášení kompozice, tak i při čištění a další údržbě příslušného zařízení.Vezmeme-li v úvahu všechny skutečnosti diskutované ve výše uvedeném rozboru je možno říci, že doposud není známo zařízení, které by vyhovovalo z hlediska všech těchto aspektů a bylo při tom navíc vhodné pro technologii kontinuálního nanášení kapalné reaktivní kompozice na plynule se pohybující polotovar. Zpracování kapalných reaktivních kompozic bylo totiž v minulosti spolehlivě vyřešeno prakticky pouze V souvislosti s technologií vstřikování - tzv. procesy LIM (Liquid Injection Moulding) a RIM (Reaction Injection Moulding). Tyto procesy jsou však procesy diskontinuálními a při konstruování zařízení k je jich provádění není tedy nutné řešit rozpor mezi diskontinuální233391 přípravou reaktivní kompozice a jejím kontinuálním zpracováním. Proto jsou konstrukční principy zařízení pro LIM a RIM proces z hlediska problematiky konstrukce zařízení pro přípravu kapalné polymerní reaktivní kompozice a její kontinuální nanášení na plynule se pohybující polotovar nepoužitelné.Tuto doposud v plném rozsahu nevyřešenou konstrukční problematiku řeší komp 1 exně,ze všech výše uvedených hledisek a aspektů, zařízení podle vynálezu. Jeho podstata spočívá v tom, že je tvořeno reaktorem a zásobníkem, vzájemné oddělenými přepážkou s automaticky ovládanou záklopkou a opatřenými společným pásovým míohadlem, přičemž ve Spodní části zásobníku je umístěno dávkovací čerpadlo prepolymeru s výtlačným potrubím ústícím do směšovací komory. Do této komory, na kterou pak již přímo navazuje nanášecí hubice, ústí současně také výtlačné potrubí dávkovacího čerpadla sítovacího činidla.Hlavní výhoda zařízení podle vynálezu spočíva, jak již bylo dříve naznačeno,v tom, že svým vhodným konstrukčním uspo-V řádáním umožňuje kontinuální nanášení reaktivní polymerní kompozice bezprostředně po její přípravě. Tím je vyloučeno nebezpečí předčasného zreagování směsi a s ním související možnost znehodnocení výrobků a poškození výrobního zařízení. Časově náročná příprava prepolymeru je při tom realizována nezávisle na procesu nanášení směsi a to diskontinuálně, ve většině dáv-« kách. Kontinuitu celého procesu přípravy a aplikace kompozice pak zajištuje vřazení zásobníku mezi reaktor a směšovací komoru a zavedení automatického řízení chodu zařízení. Další podstatnou výhodou související s automatizovanou činností zařízení je potom omezení manipulace a styku obsluhy s kompozicí i jejími toxickými složkami (především diizokyanáty) na minimum.K bližšímu objasnění podstaty vynálezu slouží následující konkrétní příklad konstrukčního uspořádání zařízení pro přípravu kapalné polymerní reaktivní kompozice a její nanášení na plynule se pohybující polotovar. Tato příkladná konstrukční varianta zařízení je znázorněna na přiložených výkresech,kde představujeobr. 1 - celkové schéma zařízení obr. 2 ~ detail nanášecí hubice.Část zařízení, sloužící k přípravě reaktivní kompozice, je łvořena reaktorem 1, zásobníkem.g a směšovací komorou gg. Řeaktor 1 a zásobník g jsou navzájem odděleny.přepážkou s automaticky ovládanou záklopkou 1 a opatřeny společným pásovým míchadlem g Ve spodní části zásobníku g je umístěno dávkovací čerpadlo prepolymeru l§, jehož výtlačné potrubí ústf do směšovací komory gg. Do této směšovací komory, opatřené míchadlem gl, pak ústí také výtlačné potrubí dávkovacího čerpadla sítovacího činidla 11. Na výstupní potrubí směšovací komory gg potom již pří mo navazuje nanášecí hubice gg.Rotační pohyb osy gg pásového míchadla g je odvozen od hnací jednotky míchadla 2. Od osy gg je pak přes třecí převod odvětven také pohon míchadla gl směšovací komory. Dávkovací čerpad lo prepolymeru lg a dávkovací čerpadlo sítovacího činidla 11 jsoupoháněny společnou hnací jednotkou l§.Mezi zásobníkem sítövacího činidla lg a sacím potrubím dávkovacího čerpadla sítovacího činidla 11 je vřazen třícestný ventil lž, dále připojený na potrubí pro přívod nereaktivní směsi.Reaktor l i zásobník g jsou zvenčí opatřeny elektrickými topnými tělesy lg, ovládanými regulačními obvody s teplotními čidly ll, a dále vybaveny elektronickými indikátory výšky hladiny lg, zapojenými do regulačního obvodu pro automatické říze ní plnění a vyprazdňování reaktoru i zásobníku.Nanášecí hubice gg je tvořena tělesem gg tvaru prstence, ~ do jehož vnitřního závitu zabírá závit dutého vnitřního tělesa gg.Tyto dvě součástí vymezují svými povrchy dutinu gg, do níž ústí přívod reaktivní kompozice ze směšovací komory gg a na niž pak navazuje výstupní prstencová štěrbina gg. Velikost této prstencevé štěrbiny je možno nastavit axiálním posunutím vnitřního tělesa g§ vůči vnějšímu tělesu gžia V nastavené poloze fixovatV úvodní fázi pracovního cyklu dopraví obsluha výtahem nádobu s diizokyanátovou složkou (většinou difenylmetandiizo kyanátem),nánásypku 3 a při otevřené dávkovací záklopce 3vsype celý obsah do reaktoru l. (Vzhledem k tomu, že celá operace dávkování diizokyanátové složky trvá 3 ~ 5 minut a při optimální velikosti reaktoru ji bude třeba provádět cca 2-3 xza směnu, byla by její automatizace z ekonomického hlediska neúměrně náročná). Po naplnění diizokyanátu a uzavření dávkoě vací záklopky A následuje napouštění polyolové složky. Napouštění polyolu, přiváděného potrubím É přes ovládací ventil § Áäuští obsluha ručně, ukončení této operace je však již automatizováno - po dosažení potřebné úrovně výšky hladiny v reaktoru 1 jeovládací ventil § na impuls elektronického kapacitního indikán toru výšky hladiny lg, umístěného v horní části reaktoru v po žadované úrovni výšky hladiny, automaticky uzavřen.Prepolymer, připravený reakcí diizokyanátové a polyolové složky v reaktoru 1, se potom přepouští do zásobníku g otevře ním automaticky ovládané záklopky lg. Tato záklopka se otevírána impuls elektronického indikátoru výšky hladiny lg ve spodní části zásobníku g. Další elektronický indikátor výšky hladiny,umístěný ve spodní části reaktoru 1 pak, dojde-li k úplnému vyprázdnění reaktoru, zapíná světelný signál jako pokyn pro žahájená dalšího cyklu dávkování diizokyanátové a polyolové složą ky. K vizuelní kontrole stavu výšky hladiny v reaktoru 1 slouží l navíc stavoznak 1.Ze zásobníku g je potom prepolymer dávkován do směšovací komory gg šnekovým nebo zubovým dávkovacím čerpadlem prepolymeru l§ které je při čerpaní přeplňováno činností pásového míchdla 2, ve spodní části opatřeného lopatkou lg. Do směšovací komory gg se současně přivádí přes dávkovací čerpadlo sítovacího činidla 11 sítovací složka reaktivní kompozice. Poměr dávkování prepolymeru a sítovacího činidla oběma čerpadly je konstantní (např. 201) a neměnný při změně počtu otáček společné hnací jednotky lg. souladu mezi tímto předem nastaveným dávkovacím poměrem a požadovaným složením reaktivní kompozíce

MPK / Značky

MPK: B01J 19/00, C08G 18/10

Značky: polotovar, reaktivní, její, nanášení, přípravu, polymerní, plynule, kapalné, zařízení, kompozice, pohybující, kontinuální

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/10-233391-zarizeni-pro-pripravu-kapalne-polymerni-reaktivni-kompozice-a-jeji-kontinualni-nanaseni-na-plynule-se-pohybujici-polotovar.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení pro přípravu kapalné polymerní reaktivní kompozice a její kontinuální nanášení na plynule se pohybující polotovar</a>

Podobne patenty