Prošlupní ústrojí víceprošlupního tkacího stroje

Je ešte 2 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález se týká prošlupního ústrojí víceprošlupního tkacího stroje, obsahujícího v celé pracovní šířce uspořádané dvě souběžné soustavy táhel. Podstatou vynálezu je, že jeden konec každého táhla je opatřen otočně uloženou kladkou zasahující do vodicí dráhy tvořené vodícími drážkami v soustavě zámků připevněných k nekonečnému řetězu zatímco k opačným koncům táhel jsou střídavě připevněny první unášeče nitěnek a druhé unášeče nitěnek, když mezi prvním unášečem a druhým unášečem je suvně uložen nosič nitěnek a vždy mezi druhým unášečem a prvním unášečem je shodný nosič suvně uložen mezi prvním mezičlenem, který je připevněn k přilehlému druhému unášeči a mezi druhým mezičlenem, který je upevněn k přilehlému prvnímu unášeči, přičemž každý první unášeč, každý nosič a každý první mezičlen je ve středové části opatřen jedním opěrným výstupkem zasahujícím do přilehlé hranaté drážky, v každém druhém unášeči v každém nosiči a v každém druhém mezičlenu, v nichž z každé strany opěrného výstupku je s předpětím vložena plochá pružina.

Text

Pozerať všetko

231 637 Vynález se týká prošlupního ústrojí víceprošlupního tkacíhostroje, obsahujícího v celé pracovní šiřce uspořádaně dvě souběžná soustavy táhel.Známá prošlupní ústrojí pro vytváření prošlupu u víceprošlupních tkacích strojů vytvářejí prošlupní vlnu po sekcích širokých i několik desítek mm a jsou tvořena soustavou sloupků opatřenýchnitěnkami a ovládaných prošlupním pákovým pohonným ustrojím.známá prošlupní ústrojí nevytvářejí optimální podmínky z hlediska vlastní délky prošlupní vlny, která musí být alespoň o 10 delší, což snižuje počet zaníšečů pro zanášení útků a tím výkon tkacího stroje. Další nevýhodou známých řešení je nespojitý průběh napětí osnovních nití, který se nepříznivě projevuje žejménaUvedené nevýhody odstraňuje prošlupní ústrojí víceprošlupního tkacího stroje podle vynálezu, jehož podstatou je, že jedenkonec každého táhla je opatřen otočně uloženou kladkou zasahujícíI do vodicí dráhy tvořené vodicími drážkami v soustavě zámků připevně ných k nekonečnému řetězu. zatímco k opačným koncům táhel jsoustřídavě připevněny první unššeče nitěneh á druhé unâšeče nitěnek,když vždy mezi prvním unĺšečem a druhým unššečem je suvně uložen nosič nitěnek a vždy mezi druhým unâšečem A prvním unššečem jehodný nosič suvně uložen mezi prvním mezičlenem, který je při Z Ľ NH pevněn k přilehlěmu druhému unššeči A mezi druhým mezičlenem, který je připevněn k přilehlěmu prvnímu uníšeči, přičemž každý první unćšeč, každý nosič a každý první mezičlen.je ve středově části opatřen jedním opěrným výstupkem zasahujícím do přilehlě hranaté drážky v každém druhém unššeči, v keždém nosiči a v každém druhém mezičlenu, v nichž z každé strany opěrněhovvýstupku jes předpětím vložena plochá pružina.Výhodou prošlupního ústrojí podle vynálezu je, že vytvoří lepší podmínky z hlediska vlastní délky prošlupní vlny, čímž umožňuje zvýšení počtu zanššečů pro zanáěení útků a tím i výkon tkacího stroje. Další výhodou prošlupního ústrojí podle vynálezu je plynulý průběh napětí osnovních nití, neboł prošlupní vlna dosahuje značnéPříkladné provedení prošlupního ústrojí podle vynálezu je znázorněno na výkresoch, kde obr. 1 předstevuje schematický pohled na část prošlupního ústrojí v nárysu, obr. 2 pohled najedno í táhlo s prvním unššečem v nárysu, obr. 3 pohled na jedno táhlo s druhým unášečem V nárysu, obr. H pohled na část táhla v bokorysu. obr. 5 pohled na nosič v náryau, obr. 6 pohled na první mezičlen v nárysu, obr. 7-pohled na druhý mezičlen v nárysu,obr. 8 pohled na plochou pružinu V bokorysu a obr. 9 pohled naProšlupní ústrojí podle vynálezu je tvořeno nekonečným řetězem l, jehož každý článek 3 je opatřen pojezdovými koly 2. Nekonečný řetěz l je uspořádán po celé pracovní šířce neznázornčnéhotkacího stroje, kde jeho pojezdová kola 2 jsou vedena neznázorněnoučpodpěrnou drážkou. V uvratích na obou koncích pracovní šířkytkacího stroje je nekonečný řotěz l opásán kolem neznázorněných řetězových kol, z nichž alespoň jedno je spojene s pohonným ústrojím tkacího stroje. Na každém z článků g nekonečného řetězu l je přípevněn zámek Q opatřcný na čelní stěně vodicí drážkou Ž, která společně se všemi vodicími drážkami Ž na ostatních zámcích E tvoří postupující vodicí dráhu pro kladky É, které jsou otočně připojenyk táhlům 1. K volným koncům táhel Z, které jsou v neznázorněném vedehí kluzně uspořádány v celé pracovní šířce tkacího stroje, jsou pak připevněny střídavě první unššeče § a druhé unššeče 2.»První unášeče § jsou připevněny vždy uprostřed tloušłky táhel Z, zatímco druhé unššeče 2 jsou připovněny vždy při Jejich levé straně. Všechny první unášeče § jsou na levém boku opatřeny rybinovitou drážkou lg a na pravém boku v jeho středové částí opěrným výstupkem łł. Všechny druhé unššeče 2 jsou na levém boku opatřeny hranatou drážkou lg a na pravém boku rybinovitým výstupkem ll. V každé8 a druhým unášečem gje suvně uloženmezeře mezi prvním unášečem nosič lg V podobě ploché tyče opatřené na levém boku hranatoudrážkou łŽa na pravém boku ve středové části opěrným výstupkem łá.V hranaté drážce łâ každého nosiče lg jsou vloženy dvě plochépružiny łz a lg ve tvaru vlnovce, mezi než zsahuje opěrný výstupck ll prvního unášeče §. 0 opěrnýdvýstupek lg nosiče lg seopírá další dvojice plochých pružin lg a gg rovněž ve tvaru vlnovoe, ktere Jsou vloženy v hranaté drážce l druhého unášeće 2.v každé mezeře vmezi druhým unášečem 2 a prvním unššečem § je opět uložen další tvarově shodný nosič lg, který je však v suvném styku 5 Prvnímezičlenem gł a druhým mezičlenem gg. První mezičlen gł je nasazenZIIIB 7 na rybinovitém výstupku ll druhého unášeče 2 a je na pgkém bokuve středovć části opatřen opěrným výstupkem 32. Druhý mezičlen gg je nasazen na rybinovitě drážce lg prvního uněšeče § a je nalevém boku opatřen hranatou drážkou gg. V hranaté drážce litohoto dalšího nosiče lg je opět vložena další dvojice plochých pružin gj a gš opět ve tvaru vlnovce, meni něž zasahuje opěrný výstupek 32 prvního mezičlenu gł.0 opěrný výstupek lg tohoto dalšího nosiče lg se opírá opět ještě dalšídvojice plochých pružin gz ag§ opět ve tvaru vlnovce. které jsou vloženy v hranaté drážce 35 druhého mezičlenu gg. Všechny ploché pružiny łz, lg, lg, gg, gj, gá,31 a gg jsou v zabudované a klidové poloze předepjaté,. Na každém nosiči lg, na každém prvním mezičlenu gł a na každém druhém mezičlenu gg jsou připevněny neznázorněné nitěnky pro vedení poloviny osnovních nití. Pro vedení druhé poloviny osnovních nití obsahuje prošlupní ústrojí podle vynálezu ještě jednu shodnou, souběžně uspořádanou, ale neznázorněnou soustavu prvních uníšečů, druhých uněšečů, nosičů, mezičlenů a plochých pružin. Táhla, k nimž jsou připevněny první uňašeče a druhé unššeče, jsou opět opatřena otočně uloženými kladkami, které však zasahují do dalších vodicích drážek uspořádaných na odvrácené protilehlé straně každého zámku Q a tvořicích druhou postupující vodicí dráhu. Tato druhá vodicí dráhaje však vůči první vodicí dráze fázově posunuta, takže v zámku Q, v němž je přední vodicí drážka 2 v horní poloze, je neznázorněná vodicí drážka v odvrácené protilehlé straně zámku Q V dolní polozea naopak. Obě vodicí dráhy jsou uspořádány v souladu s požadovaným

MPK / Značky

MPK: D03D 47/26

Značky: víceprošlupního, tkacího, stroje, prošlupní, ústrojí

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/10-231637-proslupni-ustroji-viceproslupniho-tkaciho-stroje.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Prošlupní ústrojí víceprošlupního tkacího stroje</a>

Podobne patenty