Zařízení pro přimočaré vratné rozvádění příze u odtahových válečků textilních strojů

Číslo patentu: 231092

Dátum: 01.03.1986

Autori: Špindler Vladimír, Štancl František

Je ešte 2 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Zařízení uvedeného druhu, zvláště pro bezvřetenové dopřádací stroje, kde příze je před odtahovými válečky vedena pomocí rovnoběžně se stiskovou linií válečků vratně se pohybující rozváděcí tyče s vodiči ovládané táhlem rozváděcího mechanismu pro udělováni vratného pohybu rozváděcí tyči. Za účelem dosažení změny v poloze úvratí zdvihu rozváděcí tyče rozváděcí mechanismus sestává z kyvného vahadla s vidlicí pro vytváření a přenos složeného vratného pohybu na táhle. Na vahadlo jsou alespoň dva otočně uložené excentrické náboje hřídelů ozubených, do sebe zabírajících kol, z níchž excentricky náboj hnacího kola je uložen ve vidlici kyvného vahadla a excentrický náboj hnaného kola je osou kyvného vahadla.

Text

Pozerať všetko

vynález se týká zaŕízení~pro přínočaré vratné rozvadění příze zo staplových či nekonečných vláken u odtahovych válečků textilních, zvláätě bezvřetenových dopřádacích strojů opatřených pracovnínijednotka|i pro výrobu příze a navíjecín ústrojín pro její navíjení na cívky.U těchto strojů se vyráběná příze odtahuje z pracovních jednotek ponocí odtahoveho ústrojí, jež se skládá z hnacího a k něnn přitlačovaného hnaněho odtahového valečku, opatřeného potahen z pružného materiálu, jako je např. pryž nebo některá zo syntetických elastických hlot, kterou se zabezpečuje spolehlivý odtah pŕíze bez nebezpečí prokluzu dík vysokému koeficientutření takových materiálů. Jejich spoločnou nevýhodou je však na druhé straně nízká odolnost vůči oděru, takže je nutno čas od času potahy odtahových válečků přebrušovat, nebot v místech jejich styku s odtahovanou přízí dochází k vydírání rýžekv potahu, jež nakonec způsobujíprokluzování příze a tím i vadnou činnost odtahového ústrojí.Tento problém se řeší tím, že mezi pracovníni jednotkamia odtahovýni válečky je uspořádána po celé délce stroje rozváděcí tyč, opatřená vodiči nebo vodícíui drážkani pro odtahovanou přízi, upravenýni proti přiřazenyn odtahovýn válečkůn, vůči kterým vykonává ponocí poháněcího nařízení přímočarý vratný pohyb, takže odtahovaná příze je nucena měnit svou dráhu podél stiskové linie odtahových válečků,čímž se má zvýšit odolnost potahů vůči oděru a zabránit vydírání rýžek v těchto potazích.Přínočarý vratný pohyb rozváděcí tyče zajištuje zpra- n vidla rotující rozváděcí vačka, jejíž osa otáčení je- 2 i y 231 092 rovnoběžná s oaou rozváděcí tyče. Rozváděcí vačka bývá opatřena vnější spirálovitou nekonečnou drážkou, do níž zasahuje vodłcí čep, který je součáatípáky uložená na hřídeli, na němž je naklínováno ovládací táhlo rozváděcí tyče. Otáčením vačky dochází k poeuvnénu pohybu vodicího čepu, který tento pohyb přenáší na páku hřídele a tín i na táhlo rozváděcí tyče, která vykonává přímočarý vratný pohyb. Tento pohyb je e ohledem na neruäený odtah vyráběné příze poměrně velmi pomalý, takže i při nevelká vůli vodícího čepu v drážce rozvádčcí vačky dochází v okamžiku kdy je vodicí čep v úvrati spirálovité drážky rozváděcí vačky,k tzv. nrtvánu chodu, ktery způsobuje, že odtahovaná příze zůstává při vychýlení rozváděcí tyče do některé z krajníchpoloh příliš dlouho na jednom místě a způsobuje tak na tento .místě nadnčrné opotřebení potahu odtahověho válečku, čímž pak dochází k občaenánu prokluzu, ktorý je příčinou nežádoucích vyrobních závad. Tento stav lze poněkud zlepšit tíl, že se rychlost otáčení rozváděcí vačky nastaví tak, aby odtahový váleček e potahem vykazoval v každé následující krajní poloze vychýlené příze určitě úhlové pootočení. Příze však přesto dík zmínčnému nrtvánu chodu alespoň zčáeti znovu probíhá po stejné dráze, takže nedostatok apočívající v nadněrnén níetnín opotřebení potehu odtahovâho válečku stále trvá zstejné nebo prakticky stejné nedostatky jsou petrné i u jináho známého zařízení pro přímočaré vratně rozváděnípříze u odtahových válečků. K doeažení přímočarého vratnáho pohybu u rozváděcí tyče je zde použito kyvné páky s volnýmkoncen, která je k vykonávání vratného kyvného pohybu spřa žena s hnacín prostředkem na způsob kliky, příp. excentru.Úkolen předloženého vynálezu tudíž je vytvořit zařízení pro přínočará vratné rozvádění příze u odtahových válečků textilních strojů pomocí podél těchto válečků probíhající rozváděcí tyče a vodiči přízí, ktoré uožní vedení přízeetiskovuu linií odtahovych válečků, aniž by tato probíhal po stejné dráze. ~K vyřeěení tohoto.úko 1 u má zařízení kyvnou páku pro ovládání rozvádčcí tyče a hnací excentr pro vyvolání vratného pohybu u kyvné páky. Podle vynálezu se vyznačuje tím, že osu kývání kyvné páky tvoří místně pevně uspořádany podpěrný excentr, který je spojen převodem Š hnacím excentrem, přičemž číslo vyjadřující převodový poměr je číslo necelé.Uepořádání podpěrného excentru a jeho vazba na hnací excentr podle vynálezu zajišťuje při provozu eložený vratnýpohyb kyvné páky a tím i přímočarý vrátný pohyb u rozváděcí tyče, přičemž poloha každé zdvihové úvrati se neustále mění.V důsledku toho vodiči rozváděcí tyče vedené příze probíhají stiskovou linií odtahových válečků vždy jinou dráhu, takže je odstraněno níetnč zvýšené opotřebení jejich potahů.Konkrétně je převod tvořen dvojici spoluzabírajících ozubených kol, přičemž hnací excentr je upraven na náboji prvního kola a podpěrný excentr je upraven na náboji druhého kola.Dále kyvná páka může být dvouramenná, přičemž střed otáčení je na hnacím excentru a volná rameno kyvné páky ve tvaru vidlice je uloženo na podpěrný excentr s vůlí, umožňující kluzný pohyb.Příkladné provedení zařízení podle vynálezu je znázornčno na přiložených výkresech, kde značí obr. 1 - čelní pohled na zařízení, á obr. 2 - boční pohled na zařízení v řezu a obr. 3 - uspořádání zařízení na textilním stroji.pod dle Zařízení lv e ul ženo v pohonové ekříni 12 textilníhostroje opatřeného navíjecími válci lg pro navíjení příze 11 na cívky lg. Příze 11 je odtahována z pracovní jednotky lg pomocí odtahových válečků gg, gl, podél kterých je rozvaděna pracovním zdvihem rozváděcí tyče 13, opatřené vodiči li. Složený vratný pohyb rozváděcí tyče L 3 je zproetředkován táhlem 11, které je spojene pomocí čepu lg s rozváděcí tyčíva pomocí čepu lg s ramenem gg kyvné páky g, otočně uloženéotočně na pevném hřídeli 2, uchyceném v rámu skříně zařízení 1. Volné rameno Q kyvné páky g je vytvořeno jako vidlice,do které zasahuje podpěrný excentr 1 ozubeného ko 1 a 8, pevně spojeného s hřídelem 2, který je otočně uložen v rámu skříně zařízení 1 a jemuž je pomocí neznázorněného zdroje udělován rotační pohyb. Ozubené kolo Q je trvale v záběru s ozubeným kolem 1. eJak vidět na obr. 2, je hnací excentr 1 vytvořen na náboji kola 1 a podpěrný excentr 1 na nábojí kola Q.Pokud pak jde o uložení vidlicového ramena Q kyvné páky g na excentru 1, je znázorněno přímé uložení 3 vůlí,uožňující kluzný pohyb. Za takové uložení však muže být považováno i tzv. nepřímé uložení za použití běžného klduzátka se středovýn otvorem pro otáčivé uložení excentru 1 a s vnějšími kluznými plochami, přizpůeobenými vnitřním kluzným plochám vidlicového ramene Q.Je rovněž samozřejmě, že příklad zařízenípodle vynálezu nevyčerpává ještě všechny delší alternatívy, jako např.,že hřídelem pro pohon zařízení mže být naísto hřídele 2 hřídel 2, nebo že rozváděcí tyč L 3 může být spojene s vidlicovým ramenem Q, případně opatřeným namísto vidlice oválným otvorem, přizpůsobeným otočnému, případně kluznému pohybu podpěrného excentru 1. Výše uvedené přednosti vynálezu jsou však docíleny u každé takové alternatívy.Znázorněné příkladné provedení zařízení podle vynálezu pracuje takto z neznázorněněho zdroje uvnitř skříně 1 textilního stroje je hřídeli 2 udělován rotační pohyb,který se přenáší na ozubené kolo Q, jež je v záběru s ozubeným kolem 5. Tím dochází k otáčení excentru 3, který mění polohu osy kyvné páky g na něm uložené. současně se otáčející excentr 1 vykyvuje prostřednictvím ramena Q kyvnou páku gvzhledem k měnící se poloze její osy, takže rameno gg vykonává pohyb složený 2 měnící se polohy oey kyvné páky g a z výkyvů udělovaných ramenu Q excentrem 1. Tento složený pohyb se pak ramenem gg převádí přes čep lg na táhlo ll,které uděluje odpovídající vratný pohyb rozváděcí tyčí ll.

MPK / Značky

MPK: B65H 54/36

Značky: příze, textilních, vratné, zařízení, přímočaré, válečků, strojů, odtahových, rozvádění

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/10-231092-zarizeni-pro-primocare-vratne-rozvadeni-prize-u-odtahovych-valecku-textilnich-stroju.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení pro přimočaré vratné rozvádění příze u odtahových válečků textilních strojů</a>

Podobne patenty