Tiskací zařízení pro bodový tisk znaků a grafických obrazců

Číslo patentu: 229051

Dátum: 15.04.1986

Autor: Černík Jaroslav

Je ešte 2 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Tiskací zařízení pro bodový tisk velkého souboru abecedně číselných a jiných znaků a pro tisk grafických obrazců se týká výpočetní a automatizační techniky. Vynález řeší tisk abecedně číselných a jiných znaků a grafických obrazců s vyšší kvalitou tisku, takže křivky znaků jsou spojité a body se překrývají. Řeší se tím také možnost tisku znaků různých abeced, zesílených částí znaků, sklon znaků a různá velikost znaků. Zařízení tvoří řada tiskacích prvků, například elektromagnetů s tiskacími drátky, které jsou posuvnou lištou ovládanou prvým krokovým elektromotorem vychylovány po zlomcích bodové rozteče. Tiskací válec je řízen druhým krokovým elektromotorem. Vynálezu může být využito ve výpočetní technice, v automatizační technice, v administrativě a jinde.

Text

Pozerať všetko

vynález se týká zařízení pro bodový tisk znaků a graficlwch obrazců, zejména velkého souboru abecednä číselných a jiných znaků a grafických obrezců tiskacími prvky uspořádanými v řádku, respektive ve sloupci.Bodových tiskacích zařízení existuje již celá řada. Nejvíce je rozěířen způsob sériového bodového tisku abecedne číselných znaků jednou tiskací hlavou. Tískecí prvky jsou uspořádány ve sloupci. Jejich počet závisí na volba výšky matice znaku. Nejrozsířenějčí je matice znaku 7 x 5 bodů, ale používají se i matice znaků 7 x 7, 9 x 7, 11 x 9 a jiná. Tiskací hlava se pohybuje podél papíru plynule a tisk znaků se uskutočňuje při pohybu tiskací hlavy jedním případně oběma smery. Pro zvýšení rychlosti tisku se nikdy používají dvě nebo i tři tiskací hlavy v jednom řádku. Tiskací hlava může mít i plný počet tiskecích prvků rovnající se počtu prvků matice znaku.Druhým méně rozšířeným způsobem bodového tisku je paralelní bodový tisk. Tiskací hlavy jsou uspořádány do řádku a jejich počet se rovná počtu znaků v řádku. Tiskscí prvky jsou uspořádány vedle sebe a jejich počet v tiskací hlavě závisí na volbč šířky matice znaku.Kombinací obou předchozích způsobů vznikne aérioparalslní způsob bodověho tisku.Bodový tisk je bud mechaniclü, kdy například tenłd tiskací drátek ovládaný elektroprogramem magnetem přitiskne k papíru barvicí pásku a tím otiskne bod nebo nomechsnicky,kdy například průchodem impulsu elektrického proudu odporem se ohřeje drátek a na tepelná citlivém papíru vytvoří viditelný bod. K nemechanickému způsobu bodověho tisku lze seřadit i tisk znaků kapičkami inkoustu, světelným paprsksm a jiné.vedle abecedne číselrąých bodovych tiskacích zařízení existují různá bodová grafická tiskací zařízení obsahující většinou jen jednu tiskací hlavu.Nevýhodou všech dosavadních způsobů bodového tisku je äpatná čitelnost vytiätátzých znaků, zejména znaků s obloučky a ěiknzýrri čarami. Hnozí výrobci se snaží zlepšit tvary znaků zvětěením matice zpaku, přidáním dalších tiskacíoh prvků nebo alespoň počtom kroků.U sériového způsobu bodového tisku ae zvětäováním počtu tiskacích prvků zvätäuje váha tiskací hlavy, čímž se nepříznivě zvětäují setrvečné síly.Paralelní způsob bodového tisku vyžaduje značný počet tiskacích prvků, čímž tiakací zařízení vychází složitá, drahe a snáze může docházet k chybám.U sěrioparelelního způsobu badového tisku při současněm pohybu tiskacích prvků anosiče dochází k Sikmámu tisku vodorovných úseku znaků, čímž dochází ke zhorěené čitelnosti zejména znaků s obloučky, nebot dochází ke zvětšení, případně zmenšování vzdáleností některých bodů.Abecedně číslicová bodové tiskárny neumožňují tisk grafů a grafické zapisovače zpravidla nouvnožnují tisk velkého souboru abecedne číselných a jiných znaků.Nedostatky dosavedních zařízení odstraňuje zařízení pro bodový tisk znaků a graficwch obrazců podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že obsahuje tiskací prvky uspořádané do řady, respektive do sloupce, které jsou upevnäny na stavitelné nosník komponzace tlouětky papíru a počtu kopií a lišta má otvory pro průchnd tiskacích drátků, přičemł je posunovatelná ve smäru horizontálním, respektive vertíkálním po zloncích bodová rozteč a je řiditelná prvým krokovým elektromotorsm. lezi tiskaoímí drdtky a tiskacím válcen, řízenym druhým krokovým olektromotorem je barvicí páska a záznamový nosič.Tiskací zařízení podle vynálezu umožňuje posuv tiskacích prvků v takován rozsahu, že vytistäné body soussdními tiskacími prvky se dotýkají nebo překrývají s tím nohou vytvořitsouvislou horizoxmtdlní, respektive vertikální čdru a při posouvaní záznamového nosiče libovolný grsficld obrazec. Tisk grafů a znaků se provádí při palubu tiskacích prvků oběmaZařízení pro bodový tisk grafických obrazců a velkého souboru abecednč číselných a jiných znaků má řadu předností oproti dosavsdním obdobným zařízením. Předevžím je zvýšená kvalita tisku. Křivky znaků jsou spojite, body se piť-skrývají a tak tvoří plynulé čáry, což značnč přispívd i lepčí čitolnosti. Zařízení s jednou mechanikou umožňuje vedle tisku grerických obrazca tisk lirokého souboru sbeoedních znaků. Jsou to především malé a velké znaky latinky, anbuky, řecké abecedy, nejrůznčjší značky, znaménks a jine. V česká abecedě nová zařízení s výhodou umožňuje tisk hačků a čer-ek nad písmeny a rovněž tisk znaků přesshujících rozmčr matice znaku dole. Tiskací zařízení umožňuje tisk znaků jak kolmých, tak e určitým sklonom, čímž se odličí znaky se stejným grafickým tvarem, ale různým významem,jak tomu je například u znaků B, H, P, C latinky a azbuky. To má význam zejména pro zařízení Jednotného nystenu elektronicldch počítačů.Zařízení umožňuje tisk abocednč číealných a jiných znaků se zesíletwmi úseky znaků pro lepií čitelnost. Řešení podle vynález má velmi málo mechanicky pohyblivých částí, z čehož vyplýva umelá poruchovoet a vysoká epolehlivost. Mechanický pohyb je omezen na posunpapíru, barvicí pásky s listy s tiskacími dretky. Řešení podle vynálezu umožňuje současný tisk v různč velkých msticích znaků. Tím, že tiskací elektromagnety jsou upevněnw na stavitolněm nosníku lne kompenzovat sílu papíru a počet kopií. Tiskací zařízení podle vynálezu lze s výhodou přiLpojit k bodověnu grafickoabecedně číslicověnu displejovému systému. Nový způsob bodoveho tisku lze použít jak pro mechanické, tak pro nenechanicke způsoby tisku.Jedno z možných provedení podle vynálezu je znázornäno pomocí výkresů, kde na obr. 1 je schematicke uspořádání jednotlivých čdstí tiskacího bodového zařízení podle vynálezu,na obr. 2 a 3 je zndzornňno vytváření písmena E a číslice 2 novým způsobem, na obr. 4 až 7 jsou ukázaný některé abecední a číslicové znaky novým způsobem bodováho tisku.V uspořádání podle vyobrezení tiskací zařízení pro bodový tisk znaků a grafických cbrazců obsahující tiskací prvky uspořádané do řady, respektive sloupec, vyznačené tím, že řady respektive sloupec tiskacích prvků jsou upavněny na stavitelném nosníku kompenzace tlouäĺłq papíru a počtu kopií s lista má otvory prĺo průchod tiskacích drdtků, přičemž je posunovatelnd ve smčru horizontalním, respektive vertikálním po zlomcíoh bodové rozteče a je řiditelnd prvním krokovým elektromotorem a mezi tiskacími drátky a tiskacím válcem, řízeným druhým krokovým aloktromotorem je barvicí páska a záznemový nosič.Na obr. 1 je řada tiskscíoh elektronagnetů L až upevněna v nosníku z. Tiskací drátky 3 až 3 procházejí otvory v liltč 4 a přitiskují barvicí pásku 5, zaznamový nosič Q, například papír, který je veden tiskacím válcem 1. Lišta g je ovladdna prvým krokovým elektromotorem 5 a tislmcí valec 1 druhým krokovým elektromotorem 2. Impulsy elektrického proudu přivldčné do tiskacích elektromagnetů 1 až l způsobují posun tiakacích drátkñ 1 až 3 a tím přitisknutí barvicí pásky i k zaznsmovemu nosiči g. Po vytiätění bodů na záznamový nosič § je lilts A, posunuta postupnč prvým krokovým elektromotorem § vždy o zlomek bodové rozteče vpravo. Po dosažení pravúůvrati se posune zaznamový nosič § o zlomek bodové rozteče a lilta 4 je prvým krokovým elektromotorem a posunuta vlevo, přičemž se tisknou body odpovídající maticím znaků. To ss opakuje až se vytiaknou celé znaky. Pak. se posune záznanový nosič § poslocí tiskacího válce 1 a druhého krokového elektromotoru 2 o řadkovou mezeru. Tisk dalších řáćtků ae provádí stejným způsobem. iTím, že tinkací prvky 1 jsou pevně přichyceny na nosníku g a pohybují-se jen konce drdtků 1 s lištou 4, odpadají velké setrvačhé hmoty a tím lze zvýšiť. rychlost tisku. Body tiltčné jednotlivými tiskacími prvky ,L se překrývají, takže lze vytisknout souvielou čáru. Při posouvání zíiznamovdho nosiče § o zlomek bodové rozteče je pak umožněno tisknout libo volnć grafické obrazca.Tiakaoí zařízení umožňuje rovné tisk znaků s určitým sklonom. Za tím ičelomxxäs lilta 4 s tiskacími drátky 3 při zahájení tisku vychýlena pomocí prvého krokovóho elektromotoru B, doprava a postupně vždy po vytiětění (znaku) jednotlivých řddků matice znaku. se vradí doleve.Poaouvání lišty 4 s tiskacími drdtky 1 Indie být provádčno místo prvým krokovým elektromotorem jixwm způsobem, například pomocí elektromametů s udávaním polohy a podobně.Na obr. 2 je zakresleno písmeno E a číslice 2 podle vyndlezu v zdkladní metici 9 x 7 e posunam tiakaoího prvku 1 a zaznamového nosiče á vždy o polovinu bodové roztečs. Body vyärarovmé vodorovně/sviole se cisknou pri pohybu tiakacího prvku 1 jedním/druhým směrem. Tím, ze jak tiskací prvok L, tak zdznamový nosič á se posunují vždy o polovinu bodová rozteče odpovídá možný počet vytiltěmých bodů standardní matici o rozmeroch 17 x 13. Avšak u žddného znaku podlevynilazu se netisknou sousední body v kterdmkoli řadku po polovině kroku. U zakreslených znaků na obr. 2 jsou to například vodorovně úseky, kde ja maximilně 7 bodů i když by bylo mozne jich tisknout 13. Je proto nový způsob oproti standardnímu způsobu s odpovídající maticí téměř dvakrát rychlojěí. Značnóho zlepěení sa dosáhno při volbě větäího průměru tiskacích drátků 3, ktoré působí otisk větších bodů a tím jejich překrývání. Výsledná čary jsou pak plynulé, coz přispívá k velmi dobré čitelnosti velkého souboru abeoedních znaků. vNa obr. 3 je zakresleno písmeno E a číslica 2 se zeaílenými úseky pro loplí čitolnost. Body vyěrafovaná vodorovně/svisle jsou tisknuty pri pohybu tiskacího prvku J, jedním/druhým směrem.Na obr. 4 je podle nového způeobu ukázán rozdíl mezi číslicí 0 a písmenom 0 a písmeno B kolmé a šikmé pro odlišení například v latince a azbuce.Na obr. 5 jsou ukázány některé malé a velká znaky e hačky, znaky řecké abecedy, znak 5 Vs. znak 8 L. na obr. 6 jsou ukázeny ěikmě zesílené znaky latinky a kolmé znaky azbuky.Na obr. 7 jsou ukázány různě velké matice se zekreslenou číslicí 2. Různé velikosti znaků emoäným zasílením úseloů znaků lze tisknout bez ručního zásahu v mechanica.Tiekací zařízení podle vynálezu lze využít předevěín jako výstupní zařízení počítačů a minipočítaćů.Tiětěná znaky novým bodovým způsobem lze číst e rozpoznávat i strojové.Tiskací zařízení pro bodový tisk znaků a graficlqřch obrazců, obsahující tiskací prvky uapořádaně do řady, respektive do sloupoe, vyznačené tím, že řady, respektive sloupec tiskaoích prvků (1) jsou upevněny na stavitslném noeníku (2) kompanzace tlouětky papíru a počtu kopií a lišta (4) ma otvory pro-průchod tiskacích drátků (3) a je opatŕene prvním krokovým elektromotorem (B) a mezi tiskacími drátky (3) a tiskaoím válcem (7). opatřeným druhým krokovým elektromotorem (9), je barvicí páska (5) b záznamový nosič (6).

MPK / Značky

MPK: G06K 1/12

Značky: obrazců, zařízení, bodový, tiskací, znaků, grafických

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/10-229051-tiskaci-zarizeni-pro-bodovy-tisk-znaku-a-grafickych-obrazcu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Tiskací zařízení pro bodový tisk znaků a grafických obrazců</a>

Podobne patenty