Způsob supertemického vytápění pro nepřímo vytápěné pekařské pásové pece a zařízení k provádění tohoto způsobu

Je ešte 2 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález řeší zvýšení účinnosti pece a snížení energetických ztrát při pečicím procesu. Spaliny, vzníkající ve spalovací komoře se rozváději po smíšení s recirkulovanými spalinami tak, že nejprve procházeji jednou nebo několika skupinami předřazených topných kanálů a po výstupu z těchto kanálů se rozděluji do dalších skupin topných kanálů. Tyto další skupiny topných kanálů jsou řazeny paralelně. Teplotu spalin za předřazenými topnými kanály lze zvýšit přepouštěním spalin ze směšovací komory a dále sdílení tepla v dalších skupinách topných kanálů lze řídit změnou průtoku spalin tím, že se část spalin přepoušti mimo tyto skupiny topných kanálů přímo do sběrné komory v sáni oběhového ventilátoru. Zařízení k provádění uvedeného způsobu sestává z jedné nebo několika skupin topných kanálů (4) ve vytápěcích tělesech pece připojených spalinovodem (9) na směšovací komoru (2) a předřazené topné kanály jsou připojeny jiným spalinovodem (10) na další skupiny topných kanálů (5).

Text

Pozerať všetko

vynález se týká způsobu superternického vytápění pro nepříno vytàpěné pekařské pásové pece a zařízení k provádění způsobu.Pekařské pece mohou být vytápěny příuo spalinamí vznikajícíni například při spalování topných plynů. U těchto pecí se spaliny přímo vedou do pečícího prostoru pece a přicházejí do styku s pečenýn výrobkem. běžně se tento způsob používá v englosaských zemích. V mnoha dalších zemích í v ČSSR je však přímé vytápění zakázáno hygieníckými předpisy a proto se v pekàrnách používají pece nepříno vytápěné, kde spalíny proudí vytápěcíní tělesy a předávají teplo výrobku sálánía, případně kondukcí /vedením/ nebo ohřívají pečící ovzduší, což je v podstatě vlhký vzduch a teplo se předává konvekcí jak ze stěny vytàpěcího tělesa do pečícího ovzduší, tak z tohoto ovzduší do pečeněho výrobku. Pro velkopekárny jsou s výhodou používány pásové pece, protože jsou vhodné pro nechanizaci a automatízací. U pásových pecí těstový kus je sázen ručně nebo strojně na pohybující se nekonečný pás, který prochází pečícín prostoren topenýn vytápěcíní tělesy s topnýui kanály horníní, tj. nad pàsen a spodnímí, tj. pod páeen.V současné době se pekařské pàsovépece vytàpějâ rykíoteru nicky. cykloternícke vytápění zahrnuje spalovací komora s hořám ken a příslušenstvím, směšovací konoru, vytápěcí tělesa, rczm vodné kanály, sběrnou konoru a oběhový ventílàtor. Spaĺĺüý které vznikají ve spalovací konoře, nají velní vysokou teplotu a proto se nusí ochlazovet sníchànín s chladnějšími recirkulow vanými spalínaní ve směšovací konoře. Pak se tyto spaliny rez» vádějí k jednotlivým vytápěcín tělesůn. Každé vytâpěcí têleso ná obvykle skupinu horních topných kanálů a skupinu spodníchtopných kanálů, případně může být í samostatná skupina topnýchkanálů pro předehřiváni pásu. Jako skupinu topných kanálů uvažujeae i duté teleso po cele šiřce pečiciho prostoru nerozdělená na jednotlivé kanály. Jednotlivá vytápěci telesa jsou pros~ torově uspořádána za sebou a vytvářeji pak pečici prostor, jimž procházi pečici pás, na němž se pečod výrobky. Z hlediska proudáni spelin jsou však všechny skupiny tcpných kanálů, tj. skupiny topných kanálů hornich a skupiny topných kanálů spodnichvšech vytápěcich těles, uspořádány paralelné, to znamená, že do všech skupin topných kanálů vstupuji spaliny o přibližně stejneteplotě. Pokud v některých připadech jsou dvě tělesa napojenaza sebou, je třeba skupinu hornich nebo spodnich kanálů uvažovat vždy jako jednu skupinu kanálů o dvojnásobná dálce, protože regulace přivodu spalin do přislušná skupiny topných kanálů je společná, obvykle na vstupu do prvniho vytápěcibo tělesa. Řizeni přivodu tepla do jednotlivých zőn pečiciho prostoru podle požadavků technologie pečeni se provádi škrcenin anožstvi spalin na vstupu do každá skupiny topných kanálů, připadně v jiném vhodnám nistě, takže se reguluje přivod tepla do jednptlivých zőn pečiciho prostoru změnou množstvi spalin v jednotlivých skupinách topných kanálů. Spaliny vystupujici 2 topných kanálů se vedou systémem kanálů do sběrná komory, z niž je nasává oběhový ventilátor. za oběhovýn ventilátorem se část spalin vede do konina, většina se však recirkuluje, tj. zavádi se do sněäoveci komory za spalovaci konorou.Nevýhodou cykloternického vytápěni je to, že spaliny vystupujici z jednotlivých skupin tcpných kanálů, maji značné rozdilná teploty, napřiklad mezi so °c la 350 °c. Kdyžfse pak saichaji ve sběrné konoře a projdou oběhovýn ventilátorem, odvádi se část spalin kominem do atnoefáry. Teplota těchto spalin je mezi nejnižši a nejvyšši teplotou spalin za jednotlivými skupinami topných kanálů, bude se všakspiše bližit vyššim teplotám, protože v těch kanálech, kde je vyšši teplota, je i větši nnožstvi spalin, jak vyplývá 2 podstaty regulace sdileni tepla škrcenim množstvi spalin. Kroně toho samotná regulace škrcenin je velmi nepřiznivá energeticky, zvlášt když v některých skupinách kanálů z hlediska technologie pečeni je-třeba předávat podstatné méně tepla než v nejteplejši skupině topnýchkanálů. Protože teplota na vstupu je u všech skupín topných kanálů stejná, musí být množství spalín velní sílně seškrceno. Je proto snaha jiným zapojenín snížít teplotu spalín odcházejících do koaína. Je například známé uspořádání ISSSR A 0 384493/, kde se spalíny, odváděné 2 cykloternu, odebírají2 vhodného místa před oběhovýu ventilátorem, kde je nížší vteplota spalín. Protože však ve všech případech cykloteraícký obéh spalín musí být provozován s podtlaken, aby nedošlo k ůniku spalín netěsnostuí cyklotermíckého oběhu do pekárny, je největší podtlak před oběhovýn ventilátorem a odběr spalín před oběhovýn ventilátorem vyžaduje zabudování dalšího sacího ventilátoru před konínen. Tím se schéma stává složítější, dražší a též regulace oběhu je složítější, protože je nutné udržovat vhodné provozní podmínky u obou ventilátorů.Uvedené nevýhody obou uvedených řešení odstraňuje způsob supertermíckého vytápění pro nepříno vytápěné pekařské pásové pece, pří něuž se spalíny vzníkající ve spalovací komoře rozvádějí po smíšení s recírkulovanýmí spalínaní do kanálů vytápěcích těles. Podstata vynálezu spočíva v ton, že spalíny procházejí nejprve jednou nebo několíka skupínamí předřazených topných kanálů a pak se rozdělují do dalších skupín topných kanálů, které jsou z hlediska proudění spalín řazeny paralelně. Teplotu spalín za předřazenýaí topnýní kanály je možno zvýšít sníšanín těchto spalín s částí teplejších spalín přepouštěných obtoken předřazených kanálů ze směšovací komory přes regulační orgán. Část spalín, vystupující z předřazených topných kanálů, se přepouští obtoken dalších skupín topnýchkanálů do sběrné konory v sàní oběhového ventilátoru, čímž sesnížuje průtok spalín í sdílení tepla v dalších skunínách topm ných kanálů, příčeaž množství přepouštěných spalín sa řídí raw gulačnín orgánen. Tím je unožněna regulace sdílení tepla šak směrem nahoru, tak í dolů. sZařízení k provádění uvedeného způsobu sestávà z jedné nebo několika skupín předřazených topných kanálů ve vytápěcích tělesech pece, přípojených spalínovodea na saéšovacíekoaoru spalín a tyto předřazené topné kanály jsou přípojeny jínýnspalínovodan na další skupíny topných kanálů, Spalínovod zapředřazenýní topnýmí kanály je spojen se směšovací koaorou pomocí spojovacího potrubí opatřenáho regulačním orgánom.Výhoda řešení podle vynálezu spočívá v ton, že umožňuje nastavení optíaální pečně křívky, čímž se zvýši účinnost pece,sníží se teplota spalín odváděných do atmosféry ve srovnání s cykloternickýn oběhen. Další výhodou je lepší regulační schopnost pece, protože přívod tepla do pečícího prostoru je silně ovlivněn tím, že nejteplajši skupiny topných kanálů mají vstupní teplotu spalín vyšší než ostatní. Reguluje se především teplotou spalín a teprve další jennější nastavení se provádí škrceníu množství spalín. Nezanedbatelnou výhodou jej í to, že oběhový ventilátor pracuje v nižších teplotách spalín,což příznivé ovlivňuje požadavky na konstrukcí ventilátoru,jeho účinnost í provozní charakteristiku. Regulace pece teplotou vstupujících spalín může být dále prohloubena tím, že na vstupu spalín do skupín topných kanálů, zařazených za předřazenýmí skupinami, lze zvýšít teplotu spalín přepouštěním částí spalín ze směšovací komory obtoken předřazených skupín topnýchkanálů, v němž je zabudován regulační orgán, přičemž obtékají ci množství spalín je řízeno podle technologie pečení. Tyto spaliny se smíchají se spalínamí vystupujícíní z předřazených skupin topných kanálů a zvyšují jejích teplotu. Pokud by teplo ve spalínách za předřazenýní skupinami topných kanálů bylo větší, než je z technologického hlediska potřebné, lze část spalín, vystupujících z předřazených skupín topných kanálů,vést obtokem přímo před ventilátor. Množství obtákajících spalin lze řídít škrticím orgánem v souladu s požadavky technolo gie pečení.Na výkrese je schematícky znázorněno superternícké vytápění pásových pekařských pecí podle vynálezu.spalovací komora 1, v níž se spaluje plynná nebo kapalné palivo, je napcjena na směšovací komoru 3, v níž dochází ke snížení teploty spalín smíšenín a relativně chladnými spalinani, přícházejícímí od oběhového ventilátoru 1. Teplota ve směšovací komoře je dána požadavky technologie pečení, ale í vlastnostní kovového materiálu z nčhož je vyrobene pec. Proto

MPK / Značky

Značky: nepřímo, supertemického, tohoto, způsobu, provádění, způsob, vytápěné, pekařské, zařízení, pásové, vytápění

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/10-228041-zpusob-supertemickeho-vytapeni-pro-neprimo-vytapene-pekarske-pasove-pece-a-zarizeni-k-provadeni-tohoto-zpusobu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob supertemického vytápění pro nepřímo vytápěné pekařské pásové pece a zařízení k provádění tohoto způsobu</a>

Podobne patenty