Dvouválcový okrouhlý pletací stroj pro výrobu ponožkového zboží apod.

Číslo patentu: 225201

Dátum: 01.12.1984

Autori: Maléř Josef, Čermák Stanislav, Dvořák Miloš

Je ešte 2 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Dvouválcový okrouhlý pletací stroj pro výrobu ponožkového zboží a pod. opatřený alespoň dvěma pletacími systémy, zejména pro vratné pletení, přičemž volba jehel se provádí pomocí stoprů, mezistoprů a vodicích platin a kde před jedním pletacím systémem jsou uspořádány zámkové prostředky pro převádění jehel do horního jehelního válce prostřednictvím volby stoprů od volicího zařízení, vyznačující se tím, že před druhým pletacím systémem a před tlačítkem (24) uspořádaným v dráze spodních konců (2a) nezvednutých mezistoprů (2) je uspořádán v této dráze (C) radiálně přísuvný zvedací zámek (22) a za ním je uspořádáno další tlačítko (23) uspořádané nad prvně zmíněným tlačítkem (24, a to za účelem působení na spodní konce (2a) mezistoprů (2) zvednutých radiálně přísuvným zvedacím zámkem (22), přičemž výše zmíněné zámkové díly (22, 23, 24) jsou uspořádány před zvedací hranou (25) vykloněných horních konců mezistoprů (2) uspořádanou mezi levým (8) a pravým zatahovacím zámkem (4) pletacích systémů.

Text

Pozerať všetko

. 225 201 vynález se týká dvouválcového okrouhlého pletacího stroje pro výrobu ponožkového zboží spod, opatřenůoalespoň dvěma pletacími systémy, zejména pro vratné pletení, přičemž voľba jehel se provár dí pomocí stoprů, mezistoprů a vodících platin a kde před jedním pletacím systémem jsou uspořádány zámkové prostředky pro převádění jehel do horního jehelního válce prostřednictvím volby stoprů od volícího zařízení.Jsou známy dvouválcové dvousystémové okrouhlé pletací stroje pro výrobu ponožkového zboží, které pletou úplety s žakárovými nebo rubovými vzory, kde volba jehel se provádí jedním vzorovacím bubínkem pro oba pletací systémy. Jedná se většinou o typy strojů, kde se vratné pletení paty, resp. špicą provádí pouze jedním pletacím systémem. Volba pro pletací systémy se provádí změnou vyklonění selektoru nebo meziplatią a to pomocí zámkových prostředků. Jeden ze známých dvouválcových pletacích strojů provádí volbu jehel do dvoup 1 etacích systémů rozřazováním mezistoprů do dvou výšok na základě volby stoprů. Stroj je vybaven pouze dvěma ujímači pro dva pletací systémy, které pletou ve vratném chodu e v důs ledku toho, že hustotové a pevné zatahovací zámky jsou ve dvou výš kách, získává se tu potřebný oblouk jehelního válce pro činné jehly ve vratném chodu,a to zejména na základě umístění ujímsčů na místě středního zámku. Tato zámková soustava je ale vhodná jen pro typ pat, resp. špią pletených pouze na základě postupného ujímání a bez postupného přidávání jehel. Volba jehel pro pletení žakárových nebo rubových vzorů je pak přizpůsobena uspořádání pletaoích systémů pro vratné pletení,a to zejména uspořádání trojúhelníkového převáděcího zámku mezi pletacími systémy.Výše popsané uspořádání nelze použít pro stroje se čtyřmi ujímsči a etahovsčem, kde se pletou klasické paty, resp. špice 3225 201 nebot použití převáděciho trojúhelníkového zámku mezi sousednímizatahovacimi zámky zvětšuje zastavěný oblouk jehelního válce. Dá le vyřazováni vodłcích platin bez jehel mezi středním zámkem a zatahovacím zámkem pomoci mezistoprů zvětšuje vzdálenost zámkůła tedy zastavěný oblouk jehelniho válce.Úkolem vynálezu je odstranit výše uvedené nedostatky a vy tvořit zámkovou soustavu pro volbu pro rubové, resp. žakárové vzory a vratné pleteni ve dvou pletacích systémech, kde vytváření pa tového váčku se děje ujímánim a přidáváním jehel. Toto je V podstatě splněno tim, že před druhým pletacím systémem a před tlačitkem uspořádaným v dráze spodnich konců nezvednutých mezistoprů je uspořádán v této dráze radiálně přisuvný zvedací zámek a za ním je uspořádáno další tlačítko uspořádané nad prvně zminěným tlačítkem, a to za účelem působení na spodni konce mezistoprů zvednutých radiálně přisuvným zvedacim zámkem, přičemž výše zmíněné zámková dily jsou uspořádány před zvedací hranou vykloněných hornich konců mezistoprů uspořádanou mezi levým a pravým zatahovacim zámkem pletacích systémů.Uspořádání zámků podle vynálezu je v příkladném provedení znázorněno na výkresu, kde je znázorněna zámková soustava dvousystémového pletacího stroje.Známý dvouválcový-okrouhlý pletaci stroj pro výrobu ponožkového zboží je opatřen dvěma pletacimi systémy, které pletou i ve vratném chodu. Stroj je opatřen neznázorněným horním jehelním válcem a spodnim jehelním vá 1 cem,v jehož drážkách jsou uloženy stopry ł, mezistopry g, vodící platiny 3 a neznázorněné dvouháčkové jehly. V dràze hornich kolének 23 vodících platin 2 jsou uspořádány zatahovací zámky 5 a 2 a střední zámek Q prvého pletacího systému à zatahovaci zámky 1, g a střední zámek g druhého pletacniho systému. Před zmíněnými zatahovacimi zámky 1, 2, 1, § jsou známým způsobem uspořádány neznázorněné.ujimače. Dále před prvním pletacim systémem jsou to radiálně přisuvný stahovač gg a zvedač łł a pevné zvedaci zámky gg, gg a gg. Dále pod zvedacim zámkem łg jeuspořádán pevný stahovací zámek łj.V dráze spodních kolének Q vodicích platin 3 je uspořádán radiálně přisuvný přesouvač lg, ostatni zámky s vynálezem nesouvisą. V ř 225 žn 1 V dráze mezistoprů g je před prvním pletacím systémem uspo řádán radiálně přísuvný přesouvací zámek ll a dále pevný zvedací zámek lg a pohyblivý zvedací zámek lg pro převádění jehel do horního jehelního válce. Za nimi je potom uspořádán stahovaoí zámek gg a gl. Před druhým pletacím systémem, resp. pod etahovacím zámkem gl,je uspořádán radiálně příeuvný zvedací zámek gg,a to pro zvedání mezistoprů g z nevyvolené polohy do vyšší polohy, kdy jejich spodní konce gg se dostanou do pole působnosti pevného tlačítka gg. Dále pod pevným tlačítkem gg je uspořádáno radiálně přísuyné tlačítko gg pro působení na spodní konce gg mezistoprů 3,které nebyly zvednuty zvedacím zámkem gg. Na uvedená tlačítka gg A a gg navazuje zvedací hrana gj zámku gg pro zvedání vykłoněných horních konců gg mezistoprů g, která je uspořádána mezi levým zatahovacím zámkem A prvního pletacího systému s pravým zatahovecím zámkem § druhého pletacího systému. Výška zvedání hrany gg odpovídá zdvihu zatažené vodící platiny 2 do uzavírací polohy. Dále je u na zámku gg vytvořena atahovací hrana gl. Pod zvedacím zámkem lg je v dráze mezistoprů stahovací zámek gg.V dráze stoprů L je před prvním pletacím systémem uspdřádaná Sada tlačítek gg pro působení na vzorovací kolénka stoprů l, která je ovládána známym neznázorněným vzorovacím bubínkem. Pod sadou tlačítek gg je V dráze spodních kolének lg stoprů l zámek Q s rušícím tlačítkem 2 a tlačítkem 1 l, která působí na spodní konce lg stoprů l. Zámek jg může být vytvořen bez nájezdu rovný, tak jak je znázorněn plnou čaron. Toto provedení zámku 29 se používá při pletení žakárových vzorů. Dále zámek jQ,reep. jeho druhá varianta je vytvořena se zvedacím nájezdem gg, který je na vjkŕesu znázorněnr přeruěovanou čąrou. Provedení zámku Q s nájezdem gg se používá při pletení rubových vzorů. Tento zvedací nájazd ąg je uspořádán pod přesouvacím zámkem ll. Dále je v dráze apodních kolének lg stoprů l zámek 31, který je při pletení žakárových vzorůopatřen zvedacím nájezdem 34, který zvedá vyvolené stopry ło výšku odpovídající rozdílu výškové polohy tlačítok g a gg, přičemž je uspořádán před těmito tlačítky gg, resp. gg. Při pletení rubových vzorů je zámek 33 vytvořen bez nájezdu 25 a jeho tvar je na výhre» šü znázorněn přerušovanou čarou. Dále za zámkem 22 je zámek 25 s rušícím tlačítkom já a tlačítkem já a dále opatřený zvedacím nájezdem 31. Nájezd 21 je před zvedacím zámkem li, který na nějA 225 201 navazuje. Před nájezdem 21 je. uspořádáno rušící tlačítko g a tove výšce odpovídající dráze spodních kolének lg stoprů 3, zvednutých nájezdem 25 a pak stâhnutých stahovací hranou 35, což je výše. než spodní poloha stoprů l. V dráze horních kolének J.ç stoprů l je uspořádán zámek 12 se stahovací hranou 49, zámek g se stahovací hranou łg a zámek 12 se stahovací hranou 53, která stahuje stopry ,l na úroveň, kdy spodní kolénka a jsou ve výšce odpovídající postavení tlačítok 2.Funkce výše popsané zámková soustavy je následující. Při pletení žakárových vzorů jsou zvedač 1. a přesouvací zámek 1.1 vypnuty. Zvedací zámek 22 je zapnut tak, že zvedá každý druhý mezistopr 2, jež odpovídá jehlám pletoucím v horním jehelním válci. Tlačítko gg je vypnuto. Zámek 12 je použit ve variantě s nájezdem ji a zámek Q ve variantě bez nájezdu gg. Rušicí tlačítka Q a 2 jsou vypnuta.Stopry l jsouvzorovacím bubínkem prostřednictvím sady tlačítek 22 rozděleny na vyvolené, tj. nezamáčknuté a na nevyvolené,tj. zamáčknuté do drážek jehelního válce. Před nájezdem g jdou všechny stopry l ve Spodní poloze, tj. spodní kolénka 1 a v dráze .IL.Vyvolené stopry l jsou zvednuty nájezdem 35 do dráhy 15. Tím jsou současně zvednuty odpovídající mezistopry g, resp. jejich kolenka 2 c,-ze spodní dráhy g drahou g do zvýšené dráhy g, takže jejich spodní konce ga jsou zatlačeny tlačítkem 22 a horní konce gs se vykloní a v dalším průběhu se zaháknou za zvedací hranu 2 § a-mezistopzcry 2 jsou zvedány, jak je vidět na dráze g horních koncůgąa posléze jsou iaàsaženy stahovací hranou gl, jakje vidět z prů běhu dráhy 1). Príslušné vodící platiny 3 jsou pak rovněž zvedány,jak je vidět na dráze F horních-kolének 13 a procházcffpak přeszámky druhého pletacího systému, přičemž príslušné jehly pletou očks.Nevyvolené stopry l nejsou zvednuty nájezdem 31, takže odpovídající mezistopry 2 prochází dále po dráze C aodpovídající vodící platiny g nejsou vykloněny a zvednuty, tudíž jejich horní kolénka ga procházzjĺdrahou g a príslušné jehly v druhém pleta cím systému nepletou.V dalším průběhu vyvolané stopry l jsou částečně staženy sta hovací hranou itąpůsobící na horní kolénka lg, jak je vidět na

MPK / Značky

Značky: zboží, pletací, okrouhlý, dvouválcový, apod, výrobu, ponožkového, stroj

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/10-225201-dvouvalcovy-okrouhly-pletaci-stroj-pro-vyrobu-ponozkoveho-zbozi-apod.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Dvouválcový okrouhlý pletací stroj pro výrobu ponožkového zboží apod.</a>

Podobne patenty