Zařízení pro snímání a záznam dynamických charakteristik dopravního proudu

Číslo patentu: 224853

Dátum: 01.08.1985

Autori: Macek Richard, Macek Oskar, Kypta Karel, Šimek Leo, Štěpán Jiří

Je ešte 2 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Zařízení pro snímání a záznam dynamických charakteristik dopravního proudu, vyznačující se tím, že sestává ze snímače dráhy (5), opatřeného vstupem pro připojení náhonu rychloměru, který je připojen prostřednictvím pracovního bloku (2) k rychloděrovači (6), přičemž pracovní blok (2), rychloděrovač (6) a snímač dráha (5) jsou připojeny ke kontrolnímu a řídicímu bloku (1).

Text

Pozerať všetko

du pro zpracování vstupních dat a smluvních značek a převáděcího obvodu reduktor. Prostřednictvím převodníku připojeného k převéděcímu obvodu je k řídicímu obvodu připojena časová jednotka. Tato časová jednotka je připojena k převáděcímu obvodu. Multiplex je připojen k obvodu měření dráhy, obvodu měření času mzdy, obvodu měření reálného času s prostřednictvím obvodu měření rychlosti převáděcímu obvodu. Řídicí obvod, kontrolní obvod a obvod měření času jízdy jsou připojeny na kontrolní a řídící blok. Obvod měření dráhy, reduktor a obvod měření rychlosti jízdy jsou pripojeny na snímač dráhy. Řídicí obvod a multiplex jsou při pojeny na rychloděroveč.Snímání dynamických charakteristík dopravního çroudu měřicím vozidlom je značné operativní, bez větších nárokü na počet pracovníků. Zpravidla se omezuje na řidiče vozu e spolujezdce, který kontrolu a obsluhuje měřicí zařízení. Získané údaje jsou dostatečně přesné a jejich hodnoty nejsou ovlivňovány uvedenými nepříznivými vlivy. Použití měřicího vozidla je ekonomicky výhodné a dává možnost získání výsledků měření v krátkěm čase. Pracov níci, provádějící měření, nejsou přímo vystavení nepřiznivým klimatickým podmínkám.Další výhodou je, že zařízení podle vynálezu nezpůsobuje zkreslení měření ovlivněnímchování ostatních učastníků dopravy.Vynález je dále blíže objasněn na příkladu jeho provedení pomocí výkresu, kde obr. l znázorňuje blokové schéma zařízení, obr. 2 uložení zařízení ve včžidle, obr. 3 ovládací pa nel kontrolního a řídcího bloku a obr. 4 vnitřní strukturu pracovního bloku.Měřící zařízení sestává ze šesti základních bloku. Na rychloměru vozidla je namontován snímač ujeté dráhy 5. V řešení jsou realizovány dva snímače ujeté dráhy 5. Jeden pracuje na optoelektrickém principu s rotující clonkou, která přerušuje světelný tok mezi zdrojem světla a snímecí fotodiodou, clonka se otáčí na ose náhonu rychloměru. Jedno otočení clonky odpovedá ujeté dráze jednoho metru. Clonka má na svém obvodě deset přísně dělených prüzorü, což umožňuje snímat ujetou dráhu s přesností desetiny mstru. Druhý snímač, alternativně používaný, pracuje na principu homogenního magnetického pole vytvoreného rotujícím unašečem ryohloměru. Unašeč je permanentní magnet, který jednou za otáčku hřídele vytvoří proti dalěímu pőlovému nástavci (z permanentního magnetu) homogenní magnetické pole snímané bezkontaktním spínačem v monolitickém integrovaném obvodě. Monolitický integrovaný obvod je upevněn na krytu rychloměru spolu s přídavným pőlovým nástavcem. Sled impulsů, odpovídajících ujeté dráze, je veden stíněným kabelem do pracovního bloku 2 umístěným pod sedadlem spolujezdce. V tomto bloku g se zprecují získané ímpulsy a přiřazují se k časové základně. Tím se získejí po elektronickém zpracování údaje potřebné pro numerické zobrazení okamžité rychlosti, ujeté dráhy, průběžného a reálneho času. Zobrazovací jednotka je na panelu kontrolního a řídicího bloku l. Zároveň se v pracovním bloku g zpracují údaje pro osmibitový záznam rychloděrovačem Q, odpovídající okamžité rychlosti vozidla a vodící stopou průběžný čas měření. Pro orientaci v záznamu a pro dělení tras na úseky, lze pomocí ovládacích prvků na panelu kontrolního a řídicího bloku l, (přes zpracování blokem g), zaznamsnat na děrné pásce současně 5 ostatními udeáĺ ještě tzv, smluvené značky. Tyto značky v příslušném osmi bitovém znaku při zpracování počítačem určují začátek měřící jízdy, jednotlivé úseky měřenítrasy konec měření a označení chybného údaje. Rychloděrovač Q je spouštěn ovládacím prvkem na panelu kontrolního e řídicího bloku J. Na tomto bloku lze určit provoz děroveče s možností vkládání smluvených značek. Spouští se tím pouze krokový mechanismüe pohonu ryohloděrovače Q. Elektronická část rychloděrovače Q je spouštěna na vlastním ovládacím panelu.Konec děrné pásky, nebo porucha na vlastním rychlcděrovači § jsou elektronicky indikoványa opticky signalizovény na ovládacím panelu rychloděrovače Q i na panelu kontrolního a ří dicího bloku l a to svítící diodou oranžové barvy. Tento signál je v zorném poli obsluhy s ostatními ovládacími a kontrolními prvky. Celé měřicí zařízení je atřídavě energeticky nepejeno ze dvou dvojíc olověných akumulátorových baterií 1. Každá dvojice je sériové spojená. Napájecí napětí je 12 V a 24 V etejnosměrných. Tto napětí jsou z obou dvojíc akumulátorů vedena do napájecí Stgbilizeční jednotky Q a napéjí rychloděrovač §. Sada akumulátorových baterií 5 je umístěna na speciální deece zavazadlového prostoru vozu. Stabilizační nepájecí jednotka 3 naájí v pěti samostatných větvíoh napětími 5 V a v jedné větvi 12 V elektrické obvody pracovního bloku g včetně optoelektriokého nebo magnetického snímače 2 a také obvody kontrolního a řídicího bloku l včetně optické a akustické signalizace a zobrazovací jednotky. Větev 24 V napájí přes elektronickou pojistku rychloděrovač Q vybaveny vlastními elektronickými obvody. Napětí dvojice akumulátorových baterií A je indikováno měřicími přístroji s potlačenou nulou na panelu etabilizační napájecí jednotky Q. Napětí 5 V v každé z pěti větví a jedné větve 12 V je indikována na témže panelu svítícími diodami.Všechny napájecí větve jsou jištěna elektronicky nebo tavnými pojistkami.Rozmístění jednotlivých dílů měřícího zařízení v prostoru měřícího vozidla ukazuje obr. 2. Toto rozmístění je důležité z důvodů zachování podmínek provozu vozidla stanovených technickým průkazem vozidla a nenarušuje cestovní prostor měřícího vozidla. Z důvodu bezpečnosti e ochrany zařízení je pro případ poruchy na elektrickém vybavení vozidla namontovánOvládací prvky na panelu kontrolního a řídicího bloku l umístěného v odkládací skříňce palubní desky vozidla, znázorňuje obr. 3. Pohon rychloděrovače Q je soouštěn tlačítkom ll, je-li vyžadovéna možnost zanášení smluvených značek, bez zanášení značek je ovládán tlačítkom lg. Nastavení údaje reélného času v hodinách na zobrazovací jednotoe gg se provádí tlačítkem lg pro údaj hodiny a tlačítkom 33 pro údaj minuty. zastavení chodu hodinového časového údaje lze provést tlačítkom lg. zastavení lze využít při seřizování časového údaje a nemá vliv na ostatní měření ani indikovaná hodnoty. Měření ujeté dráhy lze volit podle jednotek tlačítkom ll. Na zobrazovací jednotce gg lze střídavě odečítat ujetou dráhu ve zvolených jednotkách při stlačeném tlačítku 32, čas měření v sekundách při stlačeném tlačítku gg, okamžitou rychlost (m.sec-1) při stlačeném tlačítku g. Tlačítka gg až gg mají řadavou aretaci, čímž se při volbě kteréhokoliv tlačítka vyřadí předchozí zvolené odečítání,aniž se naruší funkce vlastního měření a záznamu. Tlačítko g slouží k nulování údaje ujeté »dráhy zobrazovecí jednotky gg a tlačítkom gg se stejným způsobem nuluje údaj času měření tlačítka li a lá slouží k zastavení údaje na zobrazovací jednotce gg a jeho odečtení z jednorázové paměti přístroje. Tlačítko lg zastaví údaj o měření drah a tlačítko lg údaj o času měření. Po uvolnění tlačítek zobrazí zobrazovací jednotke ga hodnotu, která v době odečtujiž byla změřena, bez ohledu na dobu, po kterou bylo odečítáno. Zanásení smluvených značek do záznamu na děrné pásce se provádí tlačítky gg, zá, gz a 35 v příelušném váhovém kődu.Pro záznam a pozdější vyhodnocení znamená stlačení tlačítka 32 začátek měřící jízdy, tlačítka 25 chybný údaj, či poruchu, stlačení tlačítka g 1 znamená dělení na jednotlivé úseky měřené trasy a tlačítka gg konec měřicí jízdy. Stlačení kteréhokoliv tlačítka smluvenych značek,tj. 25 až g§, je akusticky signalizovéno reproduktorem umístěným ve skříni kontrolního a řídícího dílu. Akustická signalizace zajištuje kontrolu stieknutí tlačítek při jekémkoliv hluku v prostoru vozidla. Porucha rychloděrovače Q nebo konec děrné pásky opticky signalizuje oranžově svítící diode 39. Kontrolní a řídící blok l obsahuje mimo výše uvedené prvky elektronické obvody akustické signalizace emluvených značek. Filtrační obvody a dekődovacíobvody pro numerické zobrazení jednotlivých hodnot zobrazovaní jednotkou gg.Vnitřní etrukturu pracovního bloku g znázorňuje obr.4. Časová jednotka 12 dodává měřícím obvodům potřebné kmitočty od 1 Hz po 1 kHz. Kmitočet 1 Hz se užíva pro vzorkování, nabíhání a vybavování okamzitých pamětí. Ostatní odvození kmitočty jsou určeny pro časovací obvody a převodník. Kmitočet l kHz ja určen pro uzavírání jednotlivých kroků. Zákledem časové jednotky je osoilátor řízený krystalovým výbrusem na kmitočtu 100 kHz, z něhož se odvo zují zmíněné kmitočty pomocí integrovaných děličů a čítečů-TTLMěření rychlosti jízdy AQ je řešeno jako načítávání impuleů dodávaných snímačom dráhy 5. Tyto nsčítané impulsy jsou nulovány a transponovány pomocí sekundových impulsů s po přiřazení desatinné čárky je údaj o rychlosti jízdy zobrazován po stlačení tlačítka 3 na zobrazovaní jednotce gg bloku l. Gdečet se provádí s přesností 0,1 (m.sl), což odpovídá základnímu odečitatelnému odvolaní kola vozidla. Měření času jízdy il načítá sekundové impulsy jako skutočný čas jízdy něřicího vozidla (tento údaj je nulovatelný tlačítkom gg na bloku l). Měření realného času Qg představují v podstatě digitální hodiny řízené impulsy z časové jednotky jí. Hodiny mají možnost nastavení času rychlým chodem vpřad v hodinách i minutách, případně chodem zpět (tlačítka lj, li, l§ na bloku l). Údaj o ujaté dráze zpraco vávají obvody jg přímo v (m.l 01), nebo pomocí reduktoru gg v metrech.Při zobrazení na čtyřmístné zobrazovací jednotce gg je tedy možno měřit do 999,0 (m),nebo při použití reduktoru, ovládaného tlačítkom 17 na bloku l do 9999 (m). Údaje ujeté dráhy lze nulovat tlačítkem g na bloku l. Io prekročení údaje o měřenč dréze nad uvedenou hodnotu se načítává vzdálenost průběžně bez zobrazení jednotek (m.1 C 4)- Používaný numerický rozsah plně postačuje pro určené využití měřicího vozidla. obvody pro měření ujeté dráhy §§ 3 času jízdy il jsou opatřeny jednorázovou pamětí, která umožňuje zastavení nnčítaného úde je pomocí tlačítok lg a lg na bloku l a jejich odedení na zobrazovací jednotce gg.Vlastní měření pokračuje průběžně a při uvolnění uvedených ovládacích prvků se zobrazí údaj nezkreslený odečtem. Obvod pro zpracování vstupníeh dat a smlůvených značek já umožňuje mimo zpracování údajů o rychlosti vozidla, zanášet do záznamu prováděného rychloděrovačem ga řízeného obvody 3 a lg, také smluvené značky. Značek lze použít osm a využívají volné váhy osmibitového znaku v rozmezí váhy 248 až 255 osmitového znaku děrovače. Infor macs o rychlosti vozidla v (m.sl) se převádí do osmibítového znaku převodníkem ji, kterýpřes obvody jl řízení rychloděrovače Q ovládá záznemový mechanismus děroveče. Činnost rychloděrovnče § je zpětně kontrolovéne vlastními kontrolními obvody a v součinnosti s kontrolní mi obvody pracovního bloku gg je prípadná porucha indikována opticky.ro všechny výše uvedené mčřené parametry se používá jedna zobrazovací jednotka gg. Proto jsou údaje o ujeté dráze, rychlosti, času jízdy a reálném čase přepínatelně zobrazovány pomocí multiplexu 3 ovládaného tlačítky 32 až gg na bloku l. Foužití jedné zobrazovací jednotky s multiplexem a přepínáním vychází jako nejvhodnější z rozměrového a ekonomického zvážení pro dané použití.Elektronické měřicí zařízení vozidla pro snímaní a záznam dynamických charakteristík dopravního proudu ee vyznačuje tím, že v jedoucím měřicím vozidle je optoelektrickým nebo magnetickým snímačom dráhy 5 získán údaj o ujeté dráze. Tento údaj je zpracovávén v pracovním bloku g, spolu s ćasovými údaji z téhož bloku g na údaje o rychlosti a o časových závieloetech. Zároveň příslušnými obvody bloku g jsou zpracovány údaje o okamzite rychlosti vozidla. Údaj okamžité rychlosti lze numericky zobrazit na čtyřmístné zobrazovací jednotce gg kontrolního a řídicího bloku l a automaticky se zaznamenává rychloděrovačem Q na děrnou pásku v sekundovych odečtových intervalech. Takovy záznam odpovídá následnému zpracování počítačem. Rychloděrovač Q je ovládán synchronizačními sekundovými impulsy z bloku g a zároveň v každém kroku rychloděrovač Q zeznamená údaj okamžité rychlosti v podobě oemistopého váhového kődu zpracovného blokem g. chod rycbloděrovače Q je možné ovládat také pomocí ovládacích prvků kontrolního a řídicího bloku l. Títmo lze zobrazovat okamžitou rychlost vozidla i bez záznamu rychloděrovačem Q. Na zobrazovací jednotce gg kontrolního a řídioího bloku 1 lze volít prepínačom lg gg zobrazení výše uvedené hodnoty okamžité rychlosti, ujetou dráhu, čas měření a reálny čas. Pomocí ovládacích prvků gâ, gg, gz a g§ kontrolního a řídícího bloku l lze do záznamu rychloděrovače Q vnéěet emluvené značky. Tvar a váhcvý kod těchto značek je zpracovénApracovním blokem g spolu s údaji o okamžité rychlosti. Zenášení značky je akusticky indikováno kontrolním obvodom bloku l. Celé měřicí zařízení je energeticky napéjeno přes napájecí stabilizační napájecí jednotku 1 ze dvou přepínatelných dvojic akumulátorových baterií 3, umístěnych ve soolečném držéku. Kontrola napětí měřicímí přístroji a přepínéní napájecích akunmlátorů se provádí na panelu etabilizační napájecí jednotky 1 současně a jištěním a optickou indíkací příslušných napájecích větví. Hlavní vypínače ener getických zdrojů je také na panelu napájecí stabilizaćní jednotky 1. eňenmžr VYNŠLEZU1. Zařízení pro snímání a záznam dynamických charakteristík dopravního proudu, v y z n a č u j í c í s e t í m , že sestává ze snímače dráhy (5), opatřenébc vstupem pro připojení náhonu rychloměru, který je připojen proatřednictvím pracovního bloku (2) k rychloděrovači (6), přičemž pracovní blok (2), rychloděrovač (6) a snímač dráha (5)jsou pripojeny ke kontrolnímu a ŕídicímu bloku (IL2. Zařízení podle bodu 1, v y z n a č u j í c í S e t í m , že pracovní blok (2) se stává z řídicího obvodu (31), ke kterému je připojen prostřednictvím obvodu (36) pro

MPK / Značky

Značky: charakteristik, snímání, zařízení, proudu, dopravního, dynamických, záznam

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/10-224853-zarizeni-pro-snimani-a-zaznam-dynamickych-charakteristik-dopravniho-proudu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení pro snímání a záznam dynamických charakteristik dopravního proudu</a>

Podobne patenty