Zapojení řízení pohonu víceprošlupního tkacího stroje

Číslo patentu: 224225

Dátum: 01.09.1984

Autori: Spišiak Juraj, Bezděk Miloslav

Je ešte 2 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Zapojení řízení pohonu víceprošlupního tkacího stroje, vyznačující se tím, že relé (2) zatkávací rychlosti je přes řízený spínač (1) zatkávací rychlosti připojeno na napájecí napětí, relé (+) provozní rychlosti je přes řízený spínač (3) provozní rychlosti při pojeno na napájecí napětí a relé (6) brzdy je přes spínač (5) brzdy připojeno na napájecí napěti, přičemž výstup zdroje (7) stejnosměrného napětí je připojen na anodu první usměrňovací diody (8) a pohyblivý kontakt (9) prvního páru kontaktů relé (6) brzdy, který je v nevybuzeném stavu relé (6) brzdy spojen s pevným kontaktem prvního páru kontaktů relé (6) brzdy spojeným s pohyblivým kontaktem (10) relé (2) zatkávací rychlosti a s pohyblivým kontaktem (11) prvního páru kontaktů relé (4) provozní rychlosti, přičemž pohyblivý kontakt (10) relé (2) zatkávací rychlosti je v nevybuzeném stavu relé (2) zatkávací rychlosti odpojen od pevného kontaktu relé (2) zatkávací rychlosti spojeného s prvním vývodem cívky (12) elektromagnetické spojky zatkávací rychlosti, jejíž druhý vývod je uzemněn a pohyblivý kontakt (11) prvního páru kontaktů relé (4) provozní rychlosti je v nevybuzeném stavu relé (4) provozní rychlosti odpojen od prvního vývodu cívky (13) elektromagnetické spojky provozní rychlosti, jejíž druhý vývod je uzemněn, zatímco katoda první usměrňovací diody (8) je spojena s katodou druhé usměrňovací diody (16) a s pohyblivým kontaktem (14) druhého páru kontaktů relé (6) brzdy, který je v nevybuzeném stavu relé (6) brzdy odpojen od prvního vývodu cívky (15) brzdy, jejíž druhý vývod je uzemněn a zatímco anoda druhé usměrňovací diody (16) je přes kondenzátor (17) připojena k zemí a přímo ke katodě třetí usměrňovací diody (18), jejíž anoda je spojena s pevným kontaktem druhého páru kontaktů relé (4) provozní rychllosti, který je v nevybuzeném stavu relé (4) provozní rychlosti odpojen od pohyblivého kontaktu (19) druhého páru kontaktů relé (4) provozní rychlosti, připojeného k výstupu zdroje (20) zvýšeného napětí.

Text

Pozerať všetko

E 3155 Vynález se týká zapojení řízení pohonu víceprošlupníhovv současné době je pohon víceprošlupních tkscích strojů řešen elektromagnetickými spojkami a brzdou, ktoré jsou spínäny tyristory, případně v kombinací s relé. yristory jsou spínány logickými obvody v závislosti na ručním ovládání, případně na zarážkovém systému.Nevýhodou dosavadního stavu je, že nezajištuje ryehlou s bezpečnou reakci elektromagnetických spojek a brzdy v případě zastave ní stroje elektromagnetickou brzdou. Při použití komutátorovéhoprinicpu spínání elektromagnetické brzdytyristorem dochází zpčtnouenergií komdenzátoru k sepnutí rozepínaného tyristoru, což způsobuje zakuaování~e 1 ektromagnetické spojky a brzdy. Další nevyhodon dosavadního stavu pak je možnost ovlivňování logickýćh obvodů řídicího systému výkonovou částí pohonu.Uvedené nevýhody do značné míry odstraňuje zapojení řízení pohonu víceprošlupního tkacího stroje podle vynálezu, jehož podstatou je, že relé zatkávací rychlosti je přes řízený spínač zatkúvací rychlosti připojeno na napájecí napětí, relé provozní rychlosti je přes řízený spínač provozní rychlosti připojeno na napájecí napětí a relé brzdy je přes spínač brzdy přípojeno na napájecínapětí, přičemž výstup zdroje stejnosměrněho napětí.je připojenpna anodu první uaměrňovací diody a pohyblivý kontakt prvníhopáru kontaktů relé brzdy, který je v nevybuzeném stavu relé brzdy spojen B pevným kontaktem prvního paru kontaktů relé brzdy spojeným s pohyblivým kontaktem relé zatkávací rychlosti ajs pohyblivým kontaktom prvního páru kontaktů relé provozní rychlosti, přičemž pohyblivý kontakt relé zatkávací rychlosti je v nevybuzeném stavu reíě zatkávaoí rychlosti odpojen od pevného kontaktu relé zatkávací rychlosti spojeneho s prvním vývodem cívky elektromagnetické spojky zatkávaoí rychlosti, jejíž druhý vývod je uzemněn a pohyblivý kontakt prvního páru kontaktů relé provozní rychlosti je v nevybuzeněm stavu relé provozní rychlosti odpojen od prvního vývodu cívky elektromagnetické spojky provozní rychlosti, jejíž druhý vývodje uzemněn, zatímco katoda první usměrňovací diody je spojena s katodou druhá ueměršovací diody a s pohyblivým kontaktem druhéhopáru kontaktů relé brzdy, který je v nevybuzeněm stavu relé brzdy odpojen od prvního vývodu cívky brzdy, jejíž druhý vývod je uzemněn a zatímco anoda druhé usněrňovací diody je přes kondenzátor při-Ä pojena k zemi a přímo ke katodě třetí usměrňovací diody, jejíž anoda je spojene s pevným kontaktem druhého páru kontaktů relé provozní rychlosti, který je v nevybuzeném stavu relé provozní rychlosti odpojen od pohyblivého kontaktu druhého páru kontaktů relé provozní rychlosti, připojenému k výstupu zdroje zvýšeného napětí.Výhodou zapojení řízení pohonu víceprošlupního tkacího strojepodle vynálezu je zajištění rychlé a bezpečné reakce elektromagne tických spojek a bandy bez následných překmitů spínačů. Dalšívýhodou pak je v důsledku oddělení ovládací částí a výkonové části, ja IIQZI pohonu nemožnost ovlivňování logických obvodů ovládací částivýkonovu částí pohonu. Jinou výhodou pak Je spolehlivost, Jednoduchost a snadné ůdržba celého zařízeníZapodení řízení pohonu víceprošlupního tkacího etroje podle vynálezu je dále znázorněno na přiložených výkresech, kde na obr. 1 je znázorněno schěma zapojení a na obr. 2 Jsou znázornený časové průběhy řídicích signálů řízených spínačů relé.Na obr. 1 Je znázorněno zapojení řízení pohonu víceprošlupního tkacího stroje podle vynálezu. K napádecímu napětí U Je přes řízený spínač ł zatkávací rychlosti připojeno relé 3 zatkavací rychlosti,přes řízený spínač 2 provozní rychlosti Je k napájecímu napětí U připojeno relé 5 provozní rychlosti a přes řízený spínač 2 brzdy Je k napájecímu napětí připojeno relé Q brzdy. Zdroj 1 stejnosměrněho proudu je připojen svým výstupem k anodě první usměrňovací diody § a k pohyblivému kontaktu 2 prvního páru kontaktů relé Q brzdy,který Je v nevybuzeném stavu sepnut a tedy galvanicky spoden 5 pevným kontaktom relé Q brzdy, který je zase připoden k pohyblivěmu kontaktu łg relé g zatkávací rychlosti a k pohyblivému kontaktu łł prvního páru kontaktů relé 5 provozní rychlostí. Pevný kontaktrelé 3 zatkávací rychlosti, který je v nevybuzeném stavu relé 3.zatkávací rychlosti odpojen od pohyblívého kontaktu łg relé 3zatkávací rychlosti, Je spoden s jedním vývodem cívky łg elektromagnetické spojky zatkávací rychlosti, přičemž Její druhý vývod je uzemněn. Současně Je pevný kontakt relé É brzdy apoden s pohyblivým kontaktom łł prvního páru kontaktů relé Q provozní rychlosti, který je v nevybuzeném stavu relé Q provozní rychlostiodpojen od pevného kontaktu prvního páru kontaktů relé Qprovozní rychlosti, který je spojen s jedním vývodem cívky łgelektromagnetické spojky provozní rychlosti, jejíž druhý vývodje uzemněn. Katoda první usměrňovací diody § je spojena s pohyblivým kontaktemLłg druhého páru kontaktů Q brzdy, který jeív nevybuzeném stavu relé Q brzdy odpojen od pevného kontaktu druhého páru kontaktů relé § brzdy, který je zase připojen k prvnímu vývodu eívky łž brzdy, jejíž druhý vývod je uzemněn. Současně je katoda první usměrňovací diody § připojena ke katodě druhé usměrňovaoí diody łš, jejíž anoda je spojena jednak 3 kladným vývodem elektro lytického kondensátoru łz, který je svým záporným vývodem uzemněn, jednak s katodou třetí usměrňovacídiody ł§. Anoda třetí usměrňovací diody łê je připojena k pevnému kontaktu druhého páru kontaktůrelé Q provozní rychlosti, od kterého je v nevybuzeném stavu relé Q provozní rychlosti odpojen pohyblivý kontakt łg druhého páru kontaktů relé E provozní rychlosti, který je napojen na výstup zdroje gg zvýšeného napětí.V činnosti stroje v případě klidového stavu stroje je na řidícím vstupu řízeného spínače 1 provozní rychlosti signál gł provozní rychlosti o takové ůrovni, že spínač 2 provozní rychlosti je rozepnut a relé 5 provozní rychlosti není vybuzeno. Na řídící vstup řízeného spínače ł zatkávací rychlosti je současně přiveden signál gg zatkávací rychlosti o takové úrovni, že spínač ł zatkávací rychlosti je rozepnut a relé 3 zatkávací rychlosti není vybuu zeno. Naopgk ůroveň signálu 31 zastavení stroje, přivedeněho na řídící vstup řízeněho spínače Ž brzdy je taková, že řízený spínač Ž brzdy je sepnut a relé É brzdy je vybuzena. Zdroj 1 stejnosměrnéhoproudu je přes první usměrňovací diodu § a pevný a pohyblivý

MPK / Značky

Značky: zapojení, tkacího, víceprošlupního, stroje, pohonů, řízení

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/10-224225-zapojeni-rizeni-pohonu-viceproslupniho-tkaciho-stroje.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zapojení řízení pohonu víceprošlupního tkacího stroje</a>

Podobne patenty