Způsob výroby thiazinonových derivátů

Číslo patentu: 216536

Dátum: 15.12.1984

Autor: Krumkalns Eriks Victor

Je ešte 2 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález se týká způsobu výroby heterociklických organických sloučenin identifikovaných jako 1-thia-3-aza-4-ony.

Text

Pozerať všetko

R znamená alkylvovąou skupinu se 23 aąž 1.0 atomy uvhlíku, cykloaľkylovou skupinu se 3 až 8 atomy uhlíku, methallylovou skupinu, fenyloavou skupinu- l-methcrxvpropyłovou skupinu, metoocxy fenylovou Iskupin-u, fluoralkxoxvfenylotv-otl Skupinu s 1 až 2 atomy uhlľku volkoxyhorvé části, 3,4.- meThylenJdioxy fenylovou skupínu, xylylovou skupinu, bif-enylyluovou skupinu,t«o 1 y 1 ovou skupinu nebo halłogexľtvolwlołvou skupinu, X předstraívujvea kyslík newbovsřru a Z znamená zbyttek vzorceR 1 představuje atonl vodíku, methylovou skupinu nebo alkyľthixouslçtlpívnu s 1 až 6 avtomy uhlíku, 4R znamená -atom vodíku, aljkyľovxou skupi~ nu s 1 až 16 ahozmy uhlíku nebo vałkylthiłoekupinu s 1 až ü vatomy uhlíku, R 5 představuje amom. vojdílku nebo methylovou skupinu, R 4 znamená at-om vo-díku neibo a-lkylrovou skupinu s 1 až 6 ~at~omy uhąlíjku aR 5 př-eďswtvavuje otom vodíku nebo methylovou skupinu, a žeměwdělsky příjateljný nosič a/nezbvos pOmUCHOu látku.Fungicídsní -pmolsttředky podle tohoto patentního» spisu obsahují jalko účinnou složku slowčeninu obecného vzorce IVR 11 znamená alkyloąvou skupinu se 3 až 1 U atozmy uhlíku, Íenylovou skupinu, halogenfenybovou skupinu, methallylovou skupinu,cykloavlkyLovou skupinu se 3 až 8 ratomy uhlíku, nitrofenylovou skupinu, methy 1 cyk 1 ohe~ xylołvou skupinu, íluoralkoxvfenylovou skupinu s 1 až 2 atomy uhlíku v alkoxyl-ové čáłstí, tolyłovou skupinu, xylylzorvou skupinu, Inethoxyfexćn/lo-votl Iskupínu, trífhnormethylfenylovou Skupinu, halogent-ołlylovou skupinu, halog-enbenzvlovou skupinu, 3, 4- methylendí~oaxyfenylovoou skupinu nebo bife-nylylovou skupinu, R 12 představuje 111-0111 vodíku nebo methylovou skupinu. aR 13 znamená atom vodíku nebo alkylovou skupinu s 1 až 6 atomy uhlíku, a zemědělsky přijatelný nosič a/Ixerbo pomocnou látku.Další fungicidní prostředek podle shora Citovaného patentního spisu obsahuje jako účinnou složku sloučeninu obecného vzorceR 14 znamená alkyłovou skupinu se 3 až 6 atomy uhlíku, cykloalkylovou skupinu s 5 až 6 atomv uhlíku, halogenbenzylovou skupinu, trifluormethylfenylovou skupinu,halogenfenylovou skupinu, tolylovou skupí 215536nu nebo methoxyfenylovou skupinu aR 15 představuje atom vodíku nebo methylovou skupinu a zemědělsky přijatelný nosič a/nebo pomocnou latku.Prostředky k regulaci růstu vodních rost« lin podle shora cítovaného patentního spisu,obsahují jako účinnou složku sloučeninu obecného vzorce VIR 13 znamená alkylonvou skupinu se 3 až 1 U atvomy uhlíku, cykloalkylwovou skupinu se 3 až 8 atomy uhlíku, methally 1 ov~ou skupinu, fenylovou skupinu, ha~ 1 ogen~ fenylovou skupinu, trifluormethylfenylovou skupinu, meth-oxybenzyl-ovou skupinu, methylbenzylłovou skupinu, halogenbenzylovrou skupinu, benzylovou skupinu, dimethy 1 ami~ noethylovou skupinu, cykloalkylalkylovou skupinu se 3 až 8 atomy uhlíku v cykloalkylove části a 1 až 3 atomy uhlíku v alkylové části methylcyklohexylovou skupinu, 2-thia~ zolylovou skupinu, oz-methylbenzylovou skupinu, fen-oxyfelnylowou skupinu, tetrľahydvo-Zďuranynlmerthsniovou skupinu, łralotgenanilylrovou skupinu, xylylcvou skupinu, vtrifllulor rnetrhylthitofenylovou skupinu, miethylthiofenylnovxoru skupinu, methwoxyfenylwovou skupinu,fluoiravllkosxyfenylovvvou sřkupinu s 1 až 2 atemy uhlíku v al-ktoxylorvé částí, 3,4 ~met.hy 1 ~en(ĺlÍUXYÍ 6 I 1 ý 1 ~OV 01 u skupinu, bifernyilylovou sku~ pinu, Z-norlbornylomrou skupinu, fnurfurylovou skupinu, 2- Lmethoxypropyl-ovonij skupinu,halvogentolylowonu Slíulpínu nebo tolylovou sxkupíhu, X představuje kyslízk nebo síru aR 1 přeldistavuje aitovm vodíuku, methylovnonu skupinu nebo alkylthíosktlpinu -s 1 až 6 atvomy uhlíku, 6R znamená attom voudiku, wavlkylovou skupinu s 1 až 6 -atozmy uhl-íku nebo alkyltľłiioskupinu s 1 až 6 atomy uhlíku, R 5 předstbavuje attom vodíku nebo methylrov-ou skupín-u, R 4 znamená atom vodíku nebo alkylovou skupinu s 1 až 6 atomy uhlíku aR 5 představuje atom vodíku nebo m-ethylovnou skupinu, a upoutřebitelný nosič a/nebo pomovcnou látku.Dále popisuje shore citovaný čeekrdsliorvenský paitentní spis způsob výroby jedné skupiny těchto účinných látek, a to sloučenín ohsahujících pětirčlenný hieterocyklický kruh,tedy tlhiazolidinonových derivártů odpovídajĺcích sh-ora uvedenému obecné-mu vzorci I,v němíž Z znamená zbytek vzorcePředložený vynálezu popisuje způsob vý« rcuby další skupiny výše- zmíněných účinných láteak, a to sloučenin oibsvahujících šesrtičlenný heterocyklický kruh, tedy ĺBttľůthytdlľůĺĺhĺ-ůzln-4 ~ounov ých vderivátů.V souhlase s tím je předmětem vynálezu způsob výroby ťhlazíinoinozvých derivátů oubec~ ného vzorce VIIIR 3 představuje autom vodíku nebo methylovou skupinu, R 4 znamená akom vodíku nebo allkylorvoxu slçupinu s 1 až 6 atomy uhlíku aR 5 představuje at~otm vodíku nebo methylovou skupinu., aR 17 představuje alkylwovou skupinu se 3 až 10 ato-my uhlíku, cykloalikylaovou skupinu s 5 až 6 atomy uhlíku, cykloalkylalkylovou skupinu obsahující v cyklotalkylrotvé části 3 až 8 -atomů uhlíku a v alkylové části 1 až 3 atoamy uhlíku, halnowgenfenylłovtnu skupinu,tríflutonrmethylfenylovvo-u skupinu,halo-genbenzylvov-ou skupinu, halongenanilylovou. skupinu., metheoxyfenylovou skupinu,Xylyloveou skupinu, tolylovou stkupinu nebo methylthínofenylovou slkupiínu, a odpovídajících sloučenin, v nichž je oxoskupina nahrazena thiootxoskupí-nvou, vyzniačující se tím, že se na sloučeninlí obecného vzorce IXPvokiu~d R 5 nebo R 4 znamená abom vadi-ku nebo połcud R 3 přeldvstšaivuje methylgorvou skupinu a R 4 alky 1 ~ovou skupinu s 1 až 6 a-tvořmy uhlíku a R 5 autem ivouriku, je možno taukověib sltoaučeniny voxbecnêh-o vzomce VIII altkylouvat za vzniku slouičeniwn obecného vzorce VIII,v němłž bud R 3 znamienä mlelühylovou skupinu nebo R 4 představuje alkylovom SkupĺllU s 1 až 6 aimny uh 1 íku, »nebo lade R 3 znamená methylwovou a R 4 alkylovom Skupinu s l axž 6 ammy uhlíku, přičemž R 5 představuje methyl-avou skupinu él-Kertoäkupinu -ve sloučenině rovbecnéhb vzourcie VIII lzie ~no~vněž dále podrobiť vreałkci se vsirnikaem fmfonečným za vzniku wmdpoivídajicílho thi~ounu.Alłkylovými skupinami se» 3 až 1 U automy uhlíku ve shoira uvedených ołbecnýoh vzorcilch se mini skupina n-pnopykavá, isuotpiťopyInoivá, n-butylioivá, vselkbutyliová, itsolbutylwová,tercbuiyliová, n-pe.nty 1 «o 4 vá, ilsopentyluax/á, sek.pemtylłoivá, ter~c.pe~ntvlová, n-heixylová, sek.hexyl-orvá, isoihexylová, tierchexylvová, lT-heptylová, isovheptyiowá, sekheptylová, n-umktylevá, ~se~k.oiktyl«ová, isvoouktyiová, rn-mornylwová,seknonylłoivá, isononyľová, n-d-evcylcrvá, sek.~ decy-lnvá a-rpod.Alkyl-onvými vskupinłaímći s 1 až B HŤOIHÄY uhlíku se mimi skupina metlhylová, ethylová,n-pno~pylo~vá, isoprązvpylxoovä, n-vbu-tylsoxvá, se .butyłová, itsobutylavá, tercjbiu-tyiuvá, n-pentylová, isopentylovä, sek. pemtylicrvá, ÍBTC. pentylová, n-hexylová, sek.hexy 1 ovâ, isohexylzołvá, temchexyłlavá aped.Halogenfenylovými zbytky se mínĺ sku~ pinaHalogenbenzylovými zbytky se mi-ní skupinaHallogenainilylovou skupinou se mini sku pinaCyçlvonalkylalkyhmvými skupinami se 3 až 8 ato-my Lhlřku -v cykloalkylové části a 1 až 3 aztołmy uhlíku V části alkylsové se mini siku~ pinaMeihuxyfesnyliovoąu skupinou se mini skupina Iłr-mełthuoxyfenyleoavá, 3,4 ~di~mxe~thoxyfeinylová, S-mxeizuhonxyíenyliołvá a 3,5-dimet~hoxyfenylová.Hiahmgenem nebo liaiogeny se mini chlm,Dno-m, jod DBŤMU fvlunr.XYIYľDW/Oíl skupinou se mini skupina 3,4 ~~V rveorkčnim stupni 1 se směls S-pyridylkarb~oxa-al»derhydu, vhodne slubstituovaného aminu a inertního- rovzpouštědla nemisiitelnélho s vodou, jakvo tol-uenu, benzenu, xylenu spod.,vaří »p-ood zpětným chladilčem za loidstr-aňolvá ní při reaťkci wznrivkajioí vody V Deran-Starskově olddělo-vači. Reakční rsměs se ochladí, zfiltruje se a zahustĺ se ve vakuu. Zbytek se vyčils-ti krystaiizací nebo slloupcovou chroumiato-gralfií. P-rrolduktevm v tomto re-aikčnim. stupni je 3- substfenylimino~ 1 nerthy.lpyvridin,který se používá v realkčním stupni 2.3 « su bst.feny~.lifrriirn«o me thyl l-.pyĺĺ~dĺĺĺ~ se smisí s BLmelIlIcapltopropionovou kyselinou a inertním rotzpoiuštědlem nemisitelnym s vodolu, jako toiuenem, behtzeneąm nebo xylenem,a nechá se přes noc stát při teplote místnosti nebo se několik málo hodin vaří pod zpětným chladičem. Produkt této reakce se izoluĺe v suarovém st»av~u zahuštěnim reaikční směsi ve vakuu. Surový produkt, identifikovaný jako 3- w- isubsta~nilin~o -ot- 3-pyrirdyl methyllthiohiropiounová kyselina, se používá v remaikičním lsxtiupni 3.B- Hoci- substanilino -oa- B-pyridylľniethylthioqprlolpionová kyselina se nechá reagovat s N,Nüdioylklolhexylkalrbtydiimidem V inertnim rozploluštědlwe při teploltě míst-hosti po dobu zhruba od 3 do 115 hloldin nebo tałk dlouho až relalkce prakticky úplně proběhne. Dailšim cyklizačnim činidlem, které je možno použít namisto NąNídicyklouhexylkerhodiimidu, je N~ethoxykairbonyl-Z-ethoxyál,Z-ldihydriocnhmolin. K danému .účelu je možno rovněžV souhlavse s vynálełzem se thiazinonové deriváty připraalvují něksonlilioestupňovou reakcí ve smyslu následujícího reakčního schématu, v nělmž jednotlive obecně symbofly mají sholra uvedený význampoužít i jiná cyklizační čínidlła známá z chem-ie peptidů. Mezi vhodná rozpouuštědla náležeji methylenchlloärid, vcwhlorofuorm, tetr~a« chlorme-than a eithylendichlsoirid. Peivny produkt, který se vyloručí, se odfiltruje a- -oldlloží. Filtrát se zahuistí ve vaku-u k s-uchu a zbytek se vyčieti oibvykiym- způsobem, jako přeškcrystalovánítm nebo sloupcovoru chrometogratfií. Výsledným produkte-m je žádaný 3- substfenyl tetłrŕaihydrvo-Zl- iS-pyridyi -44 H~ 1,3-thiazin-4-on.Ty slroiuč~eniny shore uvedeného obecného vzorce VIII, ve kterémR 5, R 4 a R 5 znamenají vždy atom vodiku,nebo k-d-e R 3 znamená methylovou skupinu a R 4 a R 5 předlstavují- -atomy vodik-u, se účelně alkysluji o sobě známymi metoudanri. Zdá se, že anlkyl-ace prlorbíhá v a-rproloue ke kaurboHYÍOWÉ funkci thiazin-ćl-onolvélho kruhu. Tak například se postupuje tak, že se k směsi hexanovevho noizüolku n-butylliithia a teltrahydnofur-anu v atmosféře suchého vdusíku za mícháni a chlazení na teplotu zhzr-u-ba od -15 lÚ do -70 °Cl přidá 3-él-ohlorfenyitetrahydro-2-Srpyridyl-lH-l,3-thiazin-4-on. Reakční směs se zh-ruba- 1/2 hodiny míohá při teploe tě cca -70 °C, pak se k ní za míchání přikape methylj-odid, vysledná slměs se zhruba 12 hodin michá, načež se nechá postupně ohřát na teplotu místnosti. Reakční směs se zpracuje přidáním voidy a extrakcí elth-erem.Etherické extrakty se vysuší, zahustí se ve vakuu a zbytek se překryetialluje z vhod

MPK / Značky

Značky: způsob, thiazinonových, výroby, derivátů

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/10-216536-zpusob-vyroby-thiazinonovych-derivatu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob výroby thiazinonových derivátů</a>

Podobne patenty