Číslo patentu: 213911

Dátum: 01.06.1984

Autori: Lacina Zdeněk, Kocour Jaroslav

Je ešte 2 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Ustavovací držák, vyznačený tím, že základní deska (1) je s ustavovací deskou (2) spojena prostřednictvím ustavovacího šroubu (3) nebo ustavovací maticí (10), ovládacího kroužku (4) a vymezovacího šroubu (5) nebo vymezovací matice (9), kdy vymezovací šroub (5) nebo vymezovací matice (9) prochází volně ustavovacím šroubem (3) nebo ustavovací maticí (10) i ovládacím kroužkem (4) a jsou svými konci zašroubovány do třmenu (6) nebo na průchozí šroub (11), které jsou pevně spojeny se základní deskou (1), přitom ovládací kroužek (4), ustavovací šroub (3) nebo ustavovací matice (10) a vymezovací šroub (5) nebo vymezovací matice (9) jsou souosé, tak jako válcová plocha (2c) v ustavovací desce (2), závit (1a) v základní desce (1), průchozí šroub (11), válcové osazení (4d) ovládacího kroužku (4) i válcové osazení (3d) ustavovacího šroubu (3) nebo ustavovací matice (10), přičemž ustavovací šroub (3) nebo ustavovací matice (10) jsou opatřeny příčnými stěnami (3c), které se dotýkají příčných stěn (4c) ovládacího kroužku (4), jenž je na opačném konci opatřen ovládacími stěnami (4e).

Text

Pozerať všetko

nění magnetické hlavy nedeformuje a lze provést plynulé nastavení, avšak stabilita tohoto nastavení závisí jednoznačně na velikosti síly pružiny odtlačujíoí desku magnetické hlavy od základný.Dalším známým provedením ustavovacího držáku magnetických hlav je takové provedení,kde deska magnetické hlavy je na jednom konci pevně přiäroubována k základní desce, na dru-V hé straně desky je přitahována tažným šroubem směrem k základně a zároveň tlačena tlačným šroubem od základný. Pokud se používá jednoho tažného a jednoho tlačného ěroubu, vychází toto provedení velmi jednoduché. Šrouby jsou obvykle umístěny vedle sebe, čímž dochází k vytvoření ohybovýoh momentů, které způsobují nežádoucí deformaoe ustavovaoích desek agnetických hlav. Deformace jsou přímo úměrné těmto momentům a musí být vyrovnány velkými tlouětkami ustavovacích desek magnetických hlav.Jiným řešením je ustavovací deska magnetické hlavy, opatřená třemi odtlačovacími šrcu-. by opírajícími se do základní desky tahem způsobeným pružinou. Vysunutím ěroubů do určité úrovně nastaví se potřebné poloha magnetické hlavy vzhledem k základně. Stabilita tohoto způsobu uetavení je opět závislá na velikosti síly vyvinuté pružinou, rovněž při větší síle dosažené pružinou dochází k nežádoucí deformaci ustavovací desky magnetické hlavy a je tedy nutno s ohledem na minimální deformace zvětšovat její tlouštku.známým uspořádáním je způsob, kde deska magnetické hlavy je provedena jako jednozvratná respektive dvojzvratná páka opřená v jednom místě o výčnělek základní desky a tažená prua žinou k základní desce, přičemž v případě jednozvratné páky slouží k ustavení odtlačovací šroub, v případě páky dvojzvratné šroub tažný, umístěný na opačném konci. 0 tomto uspořádání platí totéž, co bylo řečeno v minulém odstavci.Z uvedených příkladů dosud užívaných ustavovacích držáků magnetických hlav vyplývajízřejmě výhody a nevýhody přísluěící jednotlivým řešením, která umožňují poměrně přesná usta novení magnetických hlav v elektronických zařízeních. Při registrování výhod těchto řešení vystupují zároveň.na povrch i jejich nevýhody. U uvedených řešení se takto jeví v prvním případě stabilita nastavení, v druhém případě určitá deformace základních desek magnetických hlav, daně jejich konstrukčním řešením. V dalších případech většinou jednodušších a nenáročných se vyskytují většinou obě nebo jedna z nich. V přesných a náročných zařízeních musí být tyto nedostatky přísluěným způsobem vyrovnány. Kromě těchto již uvedených hledisek, ryze funkčních, připadají v úvahu i hlediska další, u nichž je možno uvěst například prostorovou náročnost ustavcvacích zařízení a nezanedbatelným bývá i způsob obsluhy těchto uetavovacích zařízení.z těchto základních informací se přistoupilo k hledání nového řešení ustavovaoíhc držáku, jež by zmíněné nevýhody výše popsaných řešení ustavovacíoh držáků magnetických hlav vyloučilo.Podstata vynélezu spočívá v tom, že základní deska je s ustavovací deskou spojene prostřednictvím ustavovacího ěroubu nebo ustavovací matice, ovládacího kroužku a vymezovacíhc ěroubu nebo vymezovaoí matice, která prochází volně ustavovacím šroubem nebo ustavovací matioí i ovládaoím kroužkem a jsou svými konci zašroubcvány do třmenu nebo na průohozí äroub, které jsou pevně spojený se základní deskou. Ovládací kroužek, ustavovací šrcub nebo ustavo 3. .i 213911vecí matice e. vymezovecí šroub nebo vymezovecí matice jsou souosé, tak jako válcová ploche v ustavovecí desce, závit v základní desoe, průchozí šroub, válcové osezení ovládeoího kroužku i válcové osezení ustevovaoího ěroubu nebo ustevoveoí matice. Ustavovací šroub nebo ustevoveoí matice jsou opetřeny příčnýmü stenami, které se dotýkeji příčných stěn ovládecího kroužku, jenž je na opačněm konci opetřen ovládecími stěnemi.Toto uspořádání držáku umožňuje přesné a. stabilní nastavení magnetických hlav. Umožňuje obsluhovet ustevovací e vymezovecí šroub z jednoho prostoru. Tím, že jsou jednotlivé díly uepořádány souose, nemohou vyvodit při ustevení chybové momenty, které by přivodily nežádoucí deformaoe ustavovecí desky magnetické hlavy. Tím, že v řešení není použite pružina pro vyloučení nežádoucích vůlí mezi jednotlivými díly, je tento ustevovecí držák velmi pev..ný e poloha po nastavení je stabilní. Další výhoda. je v malé prostorové náročnosti, což sejeví jekoobzvlášt výhodné, nebot prostor v elektronických zeřízeních je většinou limitován. V dalším je vy-nález vysvětlen ne přiložených výkresoch, kdeobr. 1 je čelní pohled na ustavovscí držák i s megnetickou hlavouobr. 2 je řez v rovzině A-A vedený jednotlivými funkčními díly ustevovacího držáku magnetic kých hlav Vobr. 3 ukazuje jednotlivé díly ustevovecího držáku magnetických hlav, jejich montážní pos loupnost v řezu e. v rozloženém stavuobr. 4 je částečný řez ustevovaoího držáku v uvolněné polozeobr. 5 je částečný řez ustevovsoím držákem v plně stabilní polozeobr. 6 znázorňuje prostorově uspořádání příslušných dílů e důležitýoh pracovních plech to hoto ustevovaoího držáku obr 7 ukazuje provedení ustavovecího držáku magnetických hlav s vymezovací e ustevovecímeticí Na. obr. 1 je znázorněn celkový čelní pohled ne. ustovovací držák magnetických hlav,jenž má na ustavovescí desce g připevněnou megnetickou hlavu g. Ustevovací deska 2 je najednom konci pevně spojene. se základní doskou 1. Ďruhý konec ustavovací desky g je položen.mezi ovládací krouěíek i e ustavovací šroub 1, jímž volně prochází vymezovací šroub i, zaěroubovaný do třmenu 6, který je pevně spojen se základní doskou l.obr. 2 je řez vedený v rovině .IL-A ustevoveoím držákem, znázorněným na obr. 1. Z řezu na tomto obrázku je patrno, že tehem vymezovecího šroubu ž, zešrouboveného svým závitem 53 do závitu g třmentx á, který je pevně spoje se základní deskou l spojovacími šrouby 1, je způsobeno pevné spojení ustevovecí desky g, přes ustevovecí kroužek 1 a ustevoveoí šroub 1 se základní deskou l. Z obrázku je zřejmě i umístění jednotlivých stavebních prvků a jejich průřezy. I zde je wridät vůle i mezi vymezwecím šroubem ž, ovládecím kroužkem i e ustevovecím šroubem 1. Potrná je i základní vüle gg mezi ovládacím kroužkem i e ustevovecím šroubem 3 nutná pro spolehlivou funkci ustevovecího držéku.Na obr. 3 je znázorněne montážní posloupnost jednotlivých dílů ustevovacího držáku v rozloženém stavu. lüobře jsou zde vidět jednotlivé pracovní plochy, jež v tomto rozloženém naücresu nesplývají s jinými, ani se s nimi nijak nepřekrývejí. Jsou to dosedecí plocha hlevy vymezovaoího šroubu 2, horní dosedeoí ploche ovládecího kroužku ic. Dále je dobře vidětspodní dosedací plocha ovládacího kroužku 53 a horní plocha ustavovecí desky magnetické hlavy gg. Dobře je patrna i další dvojice spolu souvisejících plooh - spodní ploche ustavovací desky gg a dosedací plocha vymezovacího šroubu za. Rovněž jsou dobře pstrny závity navazu- Ľ Jící funkcí na sebe - závit lg ustsvovacího šroubu a závit lg základní desky.Obr. 4 a 5 ukazují názorněfunkci ustavoveoího~zařízení. Na obr. 4 je znezorněn ustavovací držák magnetických hlav v uvolněně poloze, kdežto na obr. 5 je znázorněn v konečné stabilní poloze. ~V uvolněné poloze ustavovacího držáku magnetických hlav je vidět vymezovací šroub 5,který je zašroubován pomocí závitu 22 do závitu §g třmenu Q tak, aby mezi dosedací plochou hlavy vymezovacího šroubu âg e mezi horní dosedací plochou ovládacího kroužku 55 vznikla určitá vůle lg, která dcvoluáe pohyb ustavovaoí desky g magnetické hlavy Q ve směru této vůle. Otáčením ovládacího kroužku 5 je možno ze stejného prostoru nastavit ustavovací šroub 1, opetřený závitem 13, který je zaěroubovaný do závitu základní desky lg tak, aby vznikla vůle gg mezi ustavovacím šroubem 1 a ustavovací deskou g magnetické hlavy §. Tato vůle umožňuje pohyb desky magnetické hlavy g ve směru táto vůle. Potřebná poloha ustavovaoí desky g je potom ve stabilní poloze zajištěna přitažením vymezcvacího šroubu 2 prostřednictvím ovládacího kroužku 3. Přitom se přitiskne dosedací plocha hlavy vymszovacího šroubu že na horní dosedací plochu ovládacího kroužku gg,spodní plocha ustavovací desky gp sadne na dosedaci plochu za ustavovacího šroubu 1. Tím se současně vymezí všechny vůle mezi závity 13ustavovacího ěroubu a závity lg základní desky, rovněž tak se vymezí vůle mezi závity 53vymezovacího šroubu a závity ga třmenu Q.Z uvedeného je zřejmě, že nastavení ustavovacího šrcubu 1 do potřebné polohy, jakož i stabilizace polohy je možná v širokém rozsahu, přičemž obě funkce seprovedou z jednoho směru. Poněvadž jsou jednotlivé díly umístěny v zařízení souose, nevznikne po stabilizaci žádný nežádoucí ohybový moment a ustsvovací deska g magnetické hlavy není deformována.obr. 6 dokresluje prostorově uspořádání jednotlivých dílů ustavovacího zařízení magnetických hlav. Z obrázku je vidět jednotlivé tvary dílů a funkčních ploch, jež nemohly být dost jasně znázcrněny na předchozích obrázcích. iNa obr. 7 Je znázorněno řešení s vymezovací maticí g e ustavovací maticí lg. Z tohoto řezu je patrno, že tlakem vymezovací matice 2, našroubcvané svým závitem na závit průchozího šroubu ll, který je pevně spojen se základní deskou 1 spojovacími šrouby 1, je způsobeno pevné spojení ustavovací desky g, přes ustavovací kroužek 1 a ustavovací matici lg seUstavovací držák, vyznačený tím, že základní deska (1) je s ustavovací deskou (2) spojene prostřednictvím ustavovacího šroubu (3) nebo ustavovací maticí (10), ovládacího kroužku (4) a vymezovacího šroubu (5) nebo vymezovecí matice (9), kdy vymezovaoí ěroub (5) nebovymezovací matice (9) prochází volně ustavovacím šroubem (3) nebo ustavovací maticí (10) iovládacím kroužkem (4) a jsou svými konci zašroubovány do třmenu (6) nebo na průchozi šroub(11), které jsou pevně spojeny se základní deskou (1), přitom ovládací kroužek (4), stavovaci äroub (3) nebo ustavovací matice (10) a vymezovací šroub (5) nebo vymezovací matice(9) jsou souosé, tak Jako válcová plocha (2 c) v ustavovací desce (2), závit (1 a) V základ ní desce (1), průchozí šroub (11), válcové osazení (4 d) ovládacího kroužku (4) i válcovéosazení (3 d) uatavovacího šroubu (3) nebo ustavovací matice (10), přičemž ustavovaci šroub(3) nebo ustavovací matice (10) jsou opatřeny příčnými stěnami (Bc), které se dotýkají příč hých stěn (40) ovládacího kroužku (4), jenž je na opačném konci opatřen ovládacími stěnami

MPK / Značky

Značky: držák, ustavovací

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/10-213911-ustavovaci-drzak.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Ustavovací držák</a>

Podobne patenty