Optoelektronický spínač s upravovačem signálu pro kontrolu útku u víceprošlupního tkacího stroje s vlnitým prošlupem

Číslo patentu: 213601

Dátum: 01.03.1984

Autori: Pírko Jan, Dubánek Jan, Musil Petr, Novotný Otakar

Je ešte 2 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Optoelektronický snímač s upravovačem signálu pro kontrolu útku u víceprošlupního tkacího stroje s vlnitým prošlupem, do něhož jsou útky pokládány pomocí zanašečů, pohybujících se za sebou v prošlupní dráze určené pevným paprskem, horním vedením upraveným těsně nad horní prošlupní rovinou a spodním vedení pod spodní prošlupní rovinou, kde útek je k okraji tkaniny přirážen rotačním paprskem vytvořeným kotoučovými přírazy lamelami a v krajích uspořádanými krajovými a odtažnými lamelami, vyznačený tím, že má výklopné těleso (2), jehož čelo (23) je ve směru osnovy (11) sešikmeno a s tkací rovinou (10) tvoří úhel (?), který je menší než 60°, přičemž upravovač signálu (12), který je součástí snímače, je uložen v mezeře mezi krajovou lamelou (4) a odtaženou lamelou (3) rotačního paprsku (5) na vstupní i výstupní straně útku (14).

Text

Pozerať všetko

Jiným známým řešením je zarěžka prevedená jako světelná clona urěená~věnk pro rovinne tkaoí stroje, jejichž světelně paprsky kontrolují nepřítomnost útku ještě před přírezom v otevřoněm proělupu. zdrojem světolnýeh peprsků je dioda opatřená tvarovsnou trubioí usměrňujíoí paprsky na procházející útek po výčněloích vedení. Mezi dvěma vodeními útku jsou uspožádány světelně závory. ktoré mají tvar úzkě štěrbiny směřujíoí ve směru dosahované útkové nitě. Nevýhodou tohoto zařízení jo jednak jeho složitost a prostorová nároönost a jednak skutečnost, že hlídá přítomnost útku již v otevřeněm proělupu ještě před přírazem k okraji tkaniny. Přiražením útku ke tkanině může nastat jeho přetržení nebo přonosení do určené polohy bez zásahu zerážky a následného zastavení stroje. Vyloučené je použití této známé zerážky pro daný účel u víoeprošlupníoh tkaoích strojů, kde zanaäečeizanáěejí útek v každé prošlupní vlně vytvářené postupně za sebou v tkací rovině a kde v proělupu vlivem přírazu útek mění svoji polohu tolikrát kolik je v tkaoím procesu podél tkací roviny prooháząjících zenaěečů. , Uvedené nevýhody podstatnou měrou odstraňuje zařízení pro kontrolu útku u víoeproělupního tkacího stroje s vlnitým proělupom a rotačním paprskom pro příraz útku ke tkaoí rovině podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že obsahuje optoelektronioký snímač s upravovsčom signálu, přičemž optoeloktronioký spínač je na výstupní a vstupní straně útku prooházejíoího proělupem stavitelně uložen do mezory mezi krsjovou a odtsženou lamelou rotačního paprsku tak, že jo výklopně uspořádán na horním vedení zanašečů. Bezprostředně na optoelektronický snímačkontrolního zařízení nsvazuje uprevovač signálu» Optoelektronický snímač tvoří těleso, jehož čelo směřujíoí k tkaoí rovině. je s výhodou na straně provazovaněho útku vo směru osnovy seěikmeno a ke tkseí rovině tvoří úhel menší než 60 °. Uvnitř tělesa jsou uspořádány dva optoelektronioké prvky, z nichž první prvek je vzhledem ko tekoí rovině nakloněn v omezeněm úklu tak, aby jeho optická oea eměřovela do volného prostoru mezi krajovon a odtsžnou lsmelou nad hřídol rotečního psprsku a s druhým optoelektronickým prvkom současně svíral úhel 35 až 55 °. Těleso optoeloktroniokáho snímače je pouzdrem, ktoré je v místě pronikajíoíoh paprsků na útek opatřono ochranným krytom vytvořeným z průsvitněho čirého ploěnáho materiálu, například skle, jehož vnější plocha je souběžné s tkaoí rovinou, a navazuje na čelo tělesa za účelom plynulěho nájozdu kontrolovaného útku pod optoelektronioký snímač. Těleso optoelektroniokěho snímače je v rovině procházejíoího útku výškově 1 stranově stavitelné za účelom jeho nastavení do těsně blízkosti na vstupní i výstupní straně zanašeěd z proělupn nad dráhu prooházojícího útkn. nebo na výstupní straně do takové polohy, aby těleso optoelektroniokěho snímače dráhu útku lomilo. Upravovač signálu, ktorý je dílčí součástí optoelektronickěho snímače, je opatřon signalizaoí přítomnosti útku. - AŘešení podle našeho vynálezu má proti dossvsdním známým zařízením tu výhodu, že kontroluje útek v danám proělupu v době jeho provazovění osnovními nítěmi o v případě nepřío tomnosti útku udává povel k zastavení stroje. známé zařízení kontroluje útek v okamžiku úplného otovření prošlupu jeětě před jeho provazováním, čímž vzniká nebezpečí závady například přetrhu útku způsobené přírazným zařízení nebo na krajíoh porlinkovým ústrojím./Kontrolní zařízení přítomnosti ůtku podle našeho vynález zastaví stroj i tehdy, když není útek vůbec zanášon do prošlupu nebo jeho délka neodpovídá určené šířoe tkaniny. Kontrolnízařízení přítomnosti útku je prostorově náročné a mimo funkce hlídače útku také zabezpeču je pravidelné čištění ochranného krytu a stálou citlivost optoelektronických prvků tím,že přítomný útek prochězí za provozu stroje v těsné blízkosti ochranného krytu na obou krajích tkaniny, nebo v případě dopínání útku na výstupu útek klouže přímo po krytu. Tím je ochranný kryt procházejícím útkem stále čiětěn od vystavovaného působení prašného prostředí a citlivost optoelektronických prvků se nemění. Tělesd zařízení pro kontrolu útku a ochranný kryt jsou vhodně tvarově upraveny, čímž je zabezpečen plynulý nájezd ůtku pod optoelektronický snímač. -iPředmět vynálezu je patrný z popisu a schematických výkresů, na nichž znázorňuje obr.l prostorové umístění zařízení pro kontrolu útku s optoelektronickými snímači u víceprošlupního tkaoího stroje obr.2 pohled na těleso kontrolního zařízení dle šípky A z obr.l v částečněm řezu obr.3 pohled na uložení tělesa optoelektronickéhospínače mezi lamely rotačního paprsku, pro vyklápění s posuv obr.4 pohled na příčně procházející útek v těsné blízkosti aktivní oblasti tělesa optoelektroniokého snímače obr.5 pohled na příčně procházející útek dopínaný těilesem optoelektroniokěho snímače výstupní strany utku a obr.6 pohle na jine alternstivní uchycení sklopného tělesa optoelektronického snímače umístěného na- kostře stroje.Optoelektronický snímač l podle vynálezu je určen pro kontrolu přítomnosti útku y v tkací rovině lg v praoovním procesu tvorby tkaniny z( na tkacím stroji s postupujíoím prošlupem, do něhož jsou zanéěeny ůtky li pomocí za sebou se pohybuj ících zanašečů §. Zanaěeče g se za sebou pohybují v prošlupní dráze určené pevným paprskem li, hornín vedením 2 upraveným těsně nad horními proělupními osnovními nitěmi l a spodním vedením z pod dolními prošlupními osnovními nitěmi l,. K okraji tkaniny g 1 je útek g přiražen rotačním psprskem ji vytvořeným společně na hřídeli )2 uloženým kotoučovými příraznými lamelsmi 21 a v kraj ích uspořádanými krąjovými lamelami g a odtažnými lamelami Na stupní oblasti 1 zanaěečů á do prošlupní vlny osnovy ll a výstupní oblasti g zanašečůje mezi odtažnou lamelu z a krajovou lamelu gumístěn optoelektronický snímač l, jak je patrno z obr.l. Optoeleíktronický snímač l je opatřen výklopným tělesem g, ve kterém jsou zabudovány optoelektronickě prvky g 1. g 2. Těleso g je nedílnou součástí optoelektronického nímnče . a je pzříkladně upevněno pomocí upevňovací kostky y a destičky lg na výškově stavitelněm hěrním vedení 2 zanašečů g podle obr.3. Destička gg je opatření rybinou 3,1,která umožňuje podélné nastavení tělesa g podle požadované ěíře tkaniny a. Jinou možností je upevnění výklopněho tělesa g prostřednictvím odklopného držáku a, který je uspořádán na tyči § 6 neznázorněné kostry stroje na vstupní i výstupní straně zanašečů 6 z prošlupu,jak je znázorněno na obr.6. Tkací rovina lg protíná kontrolní prostor 39 výklopného tělesa2 optoelektronickěho snímače l. V upevňovací kostoe 1 § je uspořádán regulační äroub li, který je možno nastavit na požadovanou polohu výklopného tělesa 2. Výklopné těleso g je otočně uloženo na čepu ga kolem něhož je odklopně z pracovní polohy g do odstavně polohy g, přičemž obě polohy 5,1 jsou fixovány pružinou 3. Pružina. 26 je přiěroubována k des 2153 IIItičce n sroubem g. Výklopné těleso g optoelektronického snímače l má specialne tvarované čelo 31, které uaměriuje útek y, do kontrolního prostoru Q. Spodní část za výklopného tělese g je opatřena otvcrem 35. Ve výklopném télese 3 jsou příkladně uspcřádany jednak první optoelektroniołd prvek g. který představuje svítící diodu a jednak druhý optoelektronicky prvek ga představující přijímač evětelného záření. K výklopnému těleau g je napojen upravovaö signálu lg. Optické cse prvního optcelektronického prvku g je vzhledem k tkaoí rovině odkloněna pod Iíhlem omezeným přítomností hřídele 33 rotačnüo psprsku j tak, aby aměřova la do volného prostoru mezi odtaženou lamelu Q a krajovcu lamelu A a jednak, aby s optickou .oaou druhého optoelektronického prvku ga svírsla úhel 35 až 559. čelo g výklopnéhc těleas g smäřující ke tkací rovinä 1,9 je ve směru procházející osnovy l eešiloneno e s tkací rovincu tvoří úhel alfa ž, který je menší než 60 °. Výklopné těleso g oproelektronického snímače g je v místě proniksjících paprsků na útek li opstřeno ochranným krytom LQ vytvořeným z průevitného plošného. čirého materiálu. například skla, jehož vnější plocha je souběžnáa takcí rovinou m při sklopení snímače l do pracovní polohy. Výkyvné těleso g je bud neustale v těsné blízkosti nad drahou prochézejícího útku lg ve vstupní oblasti 1 i výstupní oblasti 8 zanašeöů Q, nebo ve výstupní oblasti 8 do dráhy prochézejícího útku zasahuje,přičemž spodní části ga vvýklopného tělesa g dráhu lomí Součástí cptoelektronického snímače J, je signalizace 33 přítomncsti útku lg. vestevěné do upravovsčelsignélu 1 ą, s nímžje funkčné spřsžená. Optoelektronický snímač l. nastavený do požadované polohy regulačním šroubemve vertikélním směru s rybinou 1,1 v destičce lg v horizontálním směru, v optimální poloze pracuje tak. že první optoelektrcnický prvek g vysílé do prostoru L 0 svételné zéření, které se v případě přítomncsti útku A od něho odrazí s odražené světelné zéření je přijímáno druhým cptoelektronickým prvkom L. V případě, že v prostoru Q, kde dochází ke kontrole není útek M přítomen, což svědčí o tom, že došlo k zavadé, například k přetrhu před kontrolním proatorem 39, nemá se světelně záření od čeho odrezit a je pohlceno okolním prostorem mezi cdtažnými a krejovými lamelami 2, A. Tím k odrazu svételného záření v optické ose druhého cptoelektrcnického prvku gg nedojde. Změny svételného záření dopadajícího na druhý optoelektronický prvek ga jsou příčinou změny elektrického proudu, kterýje dále upreven upravovačem signálu Ľ. výstupom upraveného elektrického proudu je logický signál odpovídající přítomnosti či nepřítomností útku IJ v prostoru 20. Logicky signál je odváděn kabílkem 25 k neznézorněným ovládacím obvodům tkecího stroje a v případěnepřítomnosti útku y, v prostoru 39 dojde v daném časovém intervalu k zastavení stroje. vrňanmňm VYNÁLEZUl. Optoelektronický snímač s upravovačem signálu pro kontrolu útku u víceprošlupního tkacího stroje s vlnitým prožlupem, do něhož jsou útky pokládány »pomocí zanešečů, pohybujících se za sebou v prošlupní dráme určené pevným peprskem, horním vedením upraveným těsně nad horní prošlupní rovinou a spodním vedení pod spodní prcšlupní rovinou, kde útek je k okraji tkaniny přirážen rotsčním paprskem vytvořeným kotçučovými přírazy lamelami a v krejích uspořádanými krajovými a odtažnými lamelami, vyznačený tím, že má213 uo 1 výklopná těleso (2), jehož čelo (23) je ve směru osnovy (ll) sešikmeno e s tkaoí rovinou (10) tvoří úhel Go), který je menší než 60 °, přičemž upravovač signálu (12), který je součástí snímače, je uložen v nezeře mezi krajovou lemelou (4)nodtaženou lsmelou(3) rotsčního peprsku (5) na vstupní 1 výstupní straně útku (14).Optoelektronlcký snímač podle bodu 1, vyznačený tím, že uvnitř výklopněho tělesa (2) jsou uspořádány optoe 1 ektron 1 ckě.prvky (21),(22). přičemž optická oss prvního optoelektronickěho prvku (21) je směrována do volného prostoru mezi krejovou lamelou (4) s odtažnou lumelou (3) nad hřídel (32) rotečního psprsku (5) na pýítomný útek (14)a současně e optickou osou druhého optoelektronického prvku (22) svírá úhel 35 °- 55 °.Optoelektronický snímač podle bodu 1, vyznačený tím, že výklopná těleso (2) má ve spodní části (29) zabudovaný ochranný kryt (30) vytvořený 2 průsvitněho ploěněho materiálu. jehož vnější plocha je stykově spřažene s procházejícím útkem (14) a plynule navazuje na čelo (23) výklopněho tělesa (2).Optoelektronický snímač podle bodu l, vyznačený tím, že výklopná těleso (2) je ve vstupní oblasti (7) s výstupní oblasti (8) zsnaäečů (6) neustále nad druhou procházejícího útku (14) nebo ve výstupní oblasti (8) do dráhy prooházejícího útku (14) zasahuje spodní částí (29) výklopného tělese (2).Optoelektronioký snímač podle bodu 1, vyznačený tím, že upravovsč signálu (12) je opatřen eighalizsoí (34) přítomnosti ůtku (14).Optoelektronický snímač podle bodu l, vyznačený tím, že při nacházející se přskážce v prostoru rotsčního peprsku (5) je poloha výklopného tělese (2) v pracovní poloze fixováns, přičemž k rovině procházejícího útku (14) je výškově 1 stranově stavitelné.

MPK / Značky

Značky: vlnitým, spínač, stroje, víceprošlupního, útku, prošlupem, signálu, kontrolu, tkacího, optoelektronický, upravovačem

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/10-213601-optoelektronicky-spinac-s-upravovacem-signalu-pro-kontrolu-utku-u-viceproslupniho-tkaciho-stroje-s-vlnitym-proslupem.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Optoelektronický spínač s upravovačem signálu pro kontrolu útku u víceprošlupního tkacího stroje s vlnitým prošlupem</a>

Podobne patenty